(สมัครทางไปรษณีย์ได้)คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. รับสมัครอาจารย์ 19ธ.ค.59-20ม.ค.60

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ครั้งที่ 7/2559 จำนวน 2 อัตรา 

คุณสมบัติเฉพาะ
1) สำเร็จการศึกษา ป.เอก หรือกำลังศึกษา ป.เอก ด้านสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ หรือมนุษยศาสตร์ หรือสังคมศาสตร์ โดยต้องมีวุฒิปริญญาตรี โท หรือเอก หรือปริญญาใดปริญญาหนึ่งทางด้านสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
– กรณีศึกษาในหลักสูตรที่มีการศึกษารายวิชา (coursework) จะต้องศึกษารายวิชาเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างการทำวิทยานิพนธ์ โดยต้องแสดงหลักฐานหนังสือรับรองด้วย
– กรณีศึกษาในหลักสูตรที่เน้นการทำวิจัยโดยไม่มีการศึกษารายวิชา (Research-based) ต้องลงทะเบียนเรียนมาแล้วไม่ต่ำกว่า 2 ภาคการศึกษา โดยต้องแสดงหลักฐานหนังสือรับรองด้วย

2) มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสังคมสงเคราะห์หรือสวัสดิการสังคมอย่างน้อย 1 ปี หรือมีผลงานวิชาการที่เกี่ยวข้อง (กรณีผลงานที่ผู้สมัครต้องจัดทำเพื่อการสำเร็จการศึกษาหรือวิทยานิพนธ์ไม่จัดเป็นผลงานทางวิชาการ

3) คุณสมบัติอื่นให้เป็นไปตามเกณฑ์ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งอาจารย์

หากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกจะต้องมีผลการศึกษา ดังนี้
– วุฒิ ป.ตรี ต้องได้เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 และไม่มีเกรด F ในวิชาหลัก
– วุฒิ ป.โท ต้องได้เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.25
– จบจากมหาวิทยาลัยที่คณะกรรมการมหาวิทยาลัยรับรอง

หากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทจะต้องมีผลการศึกษา ดังนี้
– วุฒิ ป.ตรี ต้องได้เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 และไม่มีเกรด F ในวิชาหลัก
– วุฒิ ป.โท ต้องได้เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.25
– จบจากมหาวิทยาลัยที่คณะกรรมการมหาวิทยาลัยรับรอง

หากผู้สมัครมีระดับผลการศึกษาไม่ตรงกับที่กำหนด ต้องมีประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถพิเศษ หรือมีผลงานวิชาการที่มีคุณภาพดีมาก (มีสัดส่วนการมีส่วนร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อผลงาน) โดยมีเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาแสดงด้วย (กรณีผลงานที่ผู้สมัครต้องจัดทำเพื่อการสำเร็จการศึกษาหรือวิทยานิพนธ์ ไม่จัดเป็นผลงานทางวิชาการ)

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.socadmin.tu.ac.th/index.php สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-696-5502 (วราภรณ์, จุฑาทิพย์) และสมัครโดย
– ยื่นใบสมัคร ตั้งแต่วันที่
19 ธ.ค.59-20 ม.ค.60 พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร (ตามรายละเอียดในไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม) ด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานเลขานุการ ชั้น 2 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

– ส่งไปรษณีย์มาที่ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ.ศูนย์รังสิต ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121 โดยคณะฯ จะพิจารณาใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบที่ส่งถึงคณะฯ ภายในวันที่ 20 ม.ค.60 เท่านั้น

คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม 
คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดใบสมัคร 

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ