สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญา รับสมัครงานไม่จำกัดวุฒิ/วุฒิ ม.3 บัดนี้-26ก.ย.59

puthanasungkom_logo

สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญา รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยง 3 อัตรา อัตราค่าจ้าง 7,601 บาท (ผ่านการทดลองงาน 1 เดือนได้รับค่าครองชีพเพิ่ม 2,200 บาท)

คุณสมบัติทั่วไป
– สัญชาติไทย อายุ 20-60 ปี
– ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
– เป็นผู้มีศีลธรรมอันดี มีความเมตตา กรุณา มีมนุษยสัมพันธ์ดี

คุณสมบัติเฉพาะ
– เพศหญิง
– ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือมีประสบการณ์การทำงาน
– เป็นผู้มีความเสียสละ อดทน ใจเย็น
– มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลคนพิการ หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ


ขอรับและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญา เลขที่ 78/6 หมู่ 1 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ภายในวันที่ 21-26 ก.ย.59 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.0 2583 8426

เอกสารที่ต้องนำมายื่นในวันสมัคร
– รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 4×3 ซม. จำนวน 2 รูป
– สำเนาทะเบียนบ้าน
– สำเนาบัตรประชาชน
– ใบรับรองแพทย์
– หลักฐานการศึกษา
– หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล หลักฐานใบทะเบียนสมรส

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก 27 ก.ย.59
ทดสอบการปฏิบัติงาน 28 ก.ย.59 เวลา 9.00-12.00 น. และสัมภาษณ์เวลา 14.00 น.
ประกาศผล 28 ก.ย.59 

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ