กรมทางหลวงชนบท รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ ปวส./ป.ตรี ไม่ต้องผ่าน กพ ภาค ก 17-21ธ.ค.61

Advertisement   Advertisement   กรมทางหลวงชนบท รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ปฏิบัติงานที่สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 10 (เชียงใหม่) 1. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป : ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา  Advertisement 2. นายช่างไฟฟ้า : ได้รับวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 10 (เชียงใหม่) ภายในวันที่ 17-21 ธ.ค.61 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

กรมวิชาการเกษตร รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช./ปวส.8-15ส.ค.61

    กรมวิชาการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป พนักงานประจำสำนักงาน (สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่) 1 อัตรา วุฒิ ม.3/ม.6 คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม  ช่างเครื่องกล (สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่) 1 อัตรา วุฒิ ปวช.สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน ช่างกลโลหะ คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม  เจ้าพนักงานธุรการ (สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่) 1 อัตรา วุฒิ ปวส. สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม  ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ภายในวันที่ 8-15 ส.ค.61 ในวันและเวลาราชการ

คณะสังคมศาสตร์ ม.เชียงใหม่ รับสมัครสอบเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-29ส.ค.61

    คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา  ต้องเป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ โดยจะต้องศึกษาคอมพิวเตอร์โปรแกรมมิ่ง ไม่ต่ากว่า 30 หน่วยกิต กรณีได้รับปริญญาตรีหลักสูตรต่อเนื่อง จะต้องศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์โปรแกรมมิ่งในระดับปริญญาตรี 2 ปีหลัง ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต และในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาเว็บไซต์ด้วยภาษา PHP หรือ PHP frameworks ที่ตอบสนองต่ออุปกรณ์ทุกชนิด (responsive) และฐานข้อมูล MySQL หรือฐานข้อมูลอื่น มีความรู้ด้านการเขียนภาษา HTML5, Bootstrap, JavaScript, CSS, AJAX, JQuery, XML, ASP.NET มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการระบบเครื่องแม่ข่ายภายใต้ระบบปฏิบัติการ Linux และมีความรู้ด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์เครือข่าย (Network) มีความรู้และความเข้าใจในเรื่องความปลอดภัยระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Firewall & […]

คณะเกษตรศาสตร์ ม.เชียงใหม่ รับสมัครสอบเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-3ส.ค.61

    ด้วยคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ สังกัดสำนักงานคณะเกษตรศาสตร์ ว่างอยู่จำนวน 7 อัตราดังนี้ ตำแหน่งที่ 1 และ 2 ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน ปฏิบิตงานด้านงานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา สังกัดงานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา อัตราจ้าง เดือนละ 17,060 บาท ตำแหน่งที่ 3 และ 4 ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน ปฏิบิตงานเป็นผู้ประสานงานวิจัย และงานวารสารวิชาการ สังกัดงานบริหารงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ อัตราจ้าง เดือนละ 17,060 บาท ตำแหน่งที่ 5 ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานด้านงานการเงิน การบัญชีและพัสดุ สังกัดงานการเงิน การคลังและพัสดุ อัตราจ้าง เดือนละ 17,080 บาท ตำแหน่งที่ 6 ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านงานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา สังกัดงานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา อัตราจ้าง เดือนละ 17,060 บาท ตำแหน่งที่ 7 […]

โรงพยาบาลสวนปรุง รับสมัครสอบเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี12-25ก.ค.61

    โรงพยาบาลสวนปรุง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป  นักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา : ได้รับปริญญาตรีสาขาการจัดการทั่วไป สาขาบริหารธุรกิจ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาการเงิน สาขาการบัญชี สาขาเลขานุการ พนักงานเภสัชกรรม 1 อัตรา : 1) มีความรู้ความสามารถและความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มา แล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ 2) ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่ พนักงานธุรการ 1 อัตรา : ได้รับวุฒิ ปวส.สาขาวิชาพณิชยการ บริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี สาขาเลขานุการ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 33 อัตรา : ได้รับวุฒิ ม.3/ม.6 หรือมีความรู้ความสามารถ และมีความชำนาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี (โดยมีหนังสือรับรองการทำงาน) ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน (การช่วยเหลือคนไข้-การดูแลขั้นพื้นฐานในการช่วยเหลือดูแลคนไข้ภายใต้การควบคุมของแพทย์และพยาบาล เช่น ประกาศนียบัตร- ผู้ช่วยพยาบาล ไม่น้อยกว่า 1 ปี) ช่างฝีมือทั่วไป […]

(สมัครทางอีเมล์ได้)ศูนย์นวัตกรรมอาหารฯ ม.เชียงใหม่ รับสมัครพนักงาน วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน17,000 บัดนี้-14พ.ค.61

    ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน ตำแหน่งนักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 1 อัตรา เงินเดือน 17,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะ สำเร็จการศึกษาระดับ ป.ตรีขึ้นไป (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร, พัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง) มีประสบการณ์การทำงานด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารอย่างน้อย 2 ปี มีความสามารถในการพูด ฟัง อ่าน ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี สามารถขับรถยนต์ได้ และมีรถยนต์ส่วนตัวจะพิจารณาเป็นพิเศษ สมัครด้วยตนเอง/ทางอีเมล์ บัดนี้-14 พ.ค.61  คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

(สมัครออนไลน์)สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม รับสมัครสอบบรรจุรับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร-นายทหารประทวน-พนักงานราชการ9เม.ย.-9พ.ค.61

    สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม รับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 67 อัตรา ***รายละเอียดด้านล่างนี้เป็นเพียงรายละเอียดโดยย่อ โปรดเลื่อนไปล่างสุดเพื่อทำการดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม 100 หน้า ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครนายทหารสัญญาบัตร 1. ปริญญาตรีขึ้นไปทางรัฐศาสตร์, รัฐประศาสนศาสตร์, บริหารรัฐกิจ, การจัดการ, การบริหารงานบุคคล 1 อัตรา (บรรจุกรุงเทพ) 2. ปริญญาตรีขึ้นไปทางนิติศาสตร์ 1 อัตรา (บรรจุกรุงเทพ) 3. ปริญญาตรีขึ้นไปวิศวกรรมปิโตรเลียม,วิศวกรรมทรัพยากรธรณีและปิโตรเลียม 1อัตรา (บรรจุเชียงใหม่) เฉพาะเพศชาย 4. ปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไป ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล 1 อัตรา  (บรรจุลพบุรี) เฉพาะเพศชาย 5. ปริญญาตรีทางคอมพิวเตอร์ (สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์,วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมซอฟต์แวร์),เทคโนโลยีสารสนเทศ, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  1 อัตรา  (บรรจุนนทบุรี) 6. ปริญญาตรีขึ้นไปสาขาทางบัญชีหรือทางการเงิน 1 อัตรา (บรรจุกรุงเทพ) 7. ปริญญาตรีทุกสาขา 1 อัตรา (บรรจุกรุงเทพ) […]

กรมสรรพสามิต รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการวุฒิ ปวช./ปวท./ปวส./อนุปริญญา23-27เม.ย.61

    กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี 2 อัตรา (ปฏิบัติงานสมุทรปราการ, เชียงใหม่) และพนักงานประจำสำนักงาน 2 อัตรา (ปฏิบัติงานน่าน, สุราษฎร์ธานี) คุณวุฒิ ปวช./ปวท./ปวส./อนุปริญญา (อ่านรายละเอียดเกี่ยวกับสาขาวิชาเพิ่มเติมในเอกสารประกาศ) ขอและยื่นใบสมัครได้ที่หน่วยงานที่มีอัตราว่าง ภายในวันที่ 23-27เม.ย.61 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

(สมัครออนไลน์ได้)ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ ม.เชียงใหม่ รับสมัครพนักงาน วุฒิ ป.ตรีขึ้นไป บัดนี้-1,2พ.ค.61

    ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน 1. ตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 1 อัตรา เงินเดือน 37,000 บาท (หรือตามโครงสร้างองค์กร) คุณสมบัติเฉพาะ – สำเร็จการศึกษา ป.ตรีขึ้นไป (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร, พัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง) – มีประสบการณ์ในการทำงานด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารอย่างน้อย 7 ปี – มีประสบการณ์ในด้านงานบริหารในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 ปี – มีภาวะความเป็นผู้นำ มีความยืดหยุ่นสูงในการทำงาน มีความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี – ถ้ามีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับโภชนาการ, กฎหมายอาหาร จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ – มีความสามารถในการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี – สามารถขับรถยนต์ได้และมีรถยนต์ส่วนตัวจะพิจารณาเป็นพิเศษ สมัครทางเว็บไซต์/สมัครด้วยตนเอง บัดนี้-1 พ.ค.61 2. นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 1 อัตรา เงินเดือน 17,000 […]

คณะมนุษยศาสตร์ ม.เชียงใหม่ รับสมัครงานวุฒิไม่ต่ำกว่า ม.3 บัดนี้-30เม.ย.61

    คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานบริการทั่วไป อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,340 บาท ตำแหน่งเลขที่ S4170048 จำนวน 1 อัตรา เพื่อสังกัดงานบริหารทั่วไป สำนักงานคณะมนุษยศาสตร์ (ปฏิบัติงาน ณ ภาควิชาปรัชญาและศาสนา) วุฒิไม่ต่ำกว่า ม.3 หากมีประสบการณ์การทำงานมาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ ให้ติดต่อขอรับใบสมัคร และสมัครได้ที่ งานบริหารทั่วไป ชั้น ๒ อาคาร HB ๗ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2561 ในวันและเวลาราชการ ดูรายละเอียดได้จาก www.human.cmu.ac.th หรือติดต่อสอบถามได้ทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๕๓๙๔-๓๒๑๐, ๐-๕๓๙๔-๓๒๒๗ คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

1 2 11
error: