คณะสังคมศาสตร์ ม.เชียงใหม่ รับสมัครสอบเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-29ส.ค.61

 

 

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา 

  1. ต้องเป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ โดยจะต้องศึกษาคอมพิวเตอร์โปรแกรมมิ่ง ไม่ต่ากว่า 30 หน่วยกิต กรณีได้รับปริญญาตรีหลักสูตรต่อเนื่อง จะต้องศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์โปรแกรมมิ่งในระดับปริญญาตรี 2 ปีหลัง ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต และในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
  2. มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาเว็บไซต์ด้วยภาษา PHP หรือ PHP frameworks ที่ตอบสนองต่ออุปกรณ์ทุกชนิด (responsive) และฐานข้อมูล MySQL หรือฐานข้อมูลอื่น
  3. มีความรู้ด้านการเขียนภาษา HTML5, Bootstrap, JavaScript, CSS, AJAX, JQuery, XML, ASP.NET
  4. มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการระบบเครื่องแม่ข่ายภายใต้ระบบปฏิบัติการ Linux และมีความรู้ด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์เครือข่าย (Network)
  5. มีความรู้และความเข้าใจในเรื่องความปลอดภัยระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Firewall & Security) และสามารถปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับระบบสารองข้อมูล (Backup)

ให้ติดต่อขอรับใบสมัครและสมัครด้วยตนเอง ที่หน่วยบริหารงานบุคคล งานบริหารทั่วไป สานักงานคณะ ตั้งแตบั่ดนเี้ ป็นต้นไป จนถึงวันที่ 24 สิงหาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ ๐๕๓-๙๔๓ ๕40 หรือดูรายละเอียดและ Download ใบสมัครได้ที่ http:// www.soc.cmu.ac.th

คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดใบสมัคร 

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: