(สมัครออนไลน์)สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม รับสมัครสอบบรรจุรับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร-นายทหารประทวน-พนักงานราชการ9เม.ย.-9พ.ค.61

 

 

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม รับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 67 อัตรา
***รายละเอียดด้านล่างนี้เป็นเพียงรายละเอียดโดยย่อ โปรดเลื่อนไปล่างสุดเพื่อทำการดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม 100 หน้า

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครนายทหารสัญญาบัตร
1. ปริญญาตรีขึ้นไปทางรัฐศาสตร์, รัฐประศาสนศาสตร์, บริหารรัฐกิจ, การจัดการ, การบริหารงานบุคคล 1 อัตรา (บรรจุกรุงเทพ)

2. ปริญญาตรีขึ้นไปทางนิติศาสตร์ 1 อัตรา (บรรจุกรุงเทพ)

3. ปริญญาตรีขึ้นไปวิศวกรรมปิโตรเลียม,วิศวกรรมทรัพยากรธรณีและปิโตรเลียม 1อัตรา (บรรจุเชียงใหม่) เฉพาะเพศชาย

4. ปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไป ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล 1 อัตรา  (บรรจุลพบุรี) เฉพาะเพศชาย

5. ปริญญาตรีทางคอมพิวเตอร์ (สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์,วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมซอฟต์แวร์),เทคโนโลยีสารสนเทศ, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  1 อัตรา  (บรรจุนนทบุรี)

6. ปริญญาตรีขึ้นไปสาขาทางบัญชีหรือทางการเงิน 1 อัตรา (บรรจุกรุงเทพ)

7. ปริญญาตรีทุกสาขา 1 อัตรา (บรรจุกรุงเทพ)

8. ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ (สาขาไฟฟ้า, สาขาอิเล็กทรอนิกส์, สาขาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์)  1 อัตรา  (บรรจุนนทบุรี)

9. ปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไป สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า,วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์,วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร,วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ และวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา (บรรจุนนทบุรี)

10. ปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไป สาขาวิชาการจัดการการจัดการธุรกิจ, การจัดการทั่วไป, การบริหารงานบุคคล,การบริการ, การบริหารทั่วไป, ทฤษฎีการบริหารทั่วไป,การบริหารองค์การและการจัดการ, การบริหารการปฏิบัติการ,การพัฒนาระบบการบริหาร, สังคมศาสตร์, นิติศาสตร์, รัฐศาสตร์,ศิลปศาสตร์, เศรษฐศาสตร์, การบริหารธุรกิจ, คอมพิวเตอร์,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ, คอมพิวเตอร์ศาสตร์, วิทยาการคอมพิวเตอร์  1 อัตรา (บรรจุกรุงเทพ)

11. ปริญญาตรีสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาการออกแบบตกแต่งภายใน, สถาปัตยกรรม,สถาปัตยกรรมศาสตร์, ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตร์,สถาปัตยกรรมภายใน, สถาปัตยกรรมไทย, ออกแบบชุมชนเมือง,การวางผังเมือง และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมจากสภาสถาปนิกประเทศไทย 1 อัตรา (บรรจุกรุงเทพ)

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครนายทหารประทวน
1. เสมียน กองนโยบายและแผนการพัฒนาระบบราชการ
วุฒิ ม.3, ม.6, ปวช., ปวส. 1 อัตรา (นนทบุรี)

2. เสมียนแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ กองประชาสัมพันธ์
วุฒิ ปวช., ปวส. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ, เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 อัตรา (กรุงเทพ)

3. เสมียนแผนกพิธีการ กองพิธีการ สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ สำนักนโยบายและแผนกลาโหม
วุฒิ ม.3, ม.6, ปวช., ปวส. สาขาเลขานุการ, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1 อัตรา (กรุงเทพ)

4. เสมียนแผนกการทูตฝ่ายทหาร กองพิธีการ สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ สำนักนโยบายและแผนกลาโหม
วุฒิ ม.3, ม.6, ปวช., ปวส.สาขาเลขานุการ, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1 อัตรา (กรุงเทพ)

5. เสมียนแผนกตรวจสอบระเบียบข้อบังคับกองระเบียบการ กรมเสมียนตรา
วุฒิ ม.3, ม.6, ปวช., ปวส.  1 อัตรา (กรุงเทพ)

6. เสมียนงบประมาณ สำนักงานงบประมาณ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
วุฒิ ม.3, ม.6, ปวช., ปวส. สาขาพาณิชยการ, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1 อัตรา (นนทบุรี)

7. พลขับรถ แผนกธุรการ กองกลาง กรมพระธรรมนูญ
วุฒิ ม.3,ม.6 2 อัตรา กรุงเทพ (เฉพาะเพศชาย)

8. เสมียนแผนกโครงการ กองนโยบายและแผนศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
วุฒิ ม.3 ,ม.6, ปวช., ปวส. สาขาเลขานุการ,การบัญชี, พาณิชยการ, คอมพิวเตอร์,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ, ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 1 อัตรา (นนทบุรี)

9. ช่างเครื่องยนต์ แผนกส่งกำลังบำรุง โรงงานต้นแบบการวิจัยพัฒนาอาวุธ ศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
วุฒิ ปวช., ปวส. สาขาวิชาช่างยนต์  1 อัตรา ลพบุรี (เฉพาะเพศชาย)

10.เสมียน กองร้อยรักษาการณ์โรงงานสร้างปืนใหญ่และเครื่องยิงลูกระเบิด ศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
วุฒิ ม.3, ม.6, ปวช., ปวส. สาขาวิชาเลขานุการ,คอมพิวเตอร์, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,ช่างอิเล็กทรอนิกส์  1 อัตรา ลพบุรี (เฉพาะเพศชาย)

11. เสมียนการเงิน ส่วนควบคุมการเบิกจ่าย สำนักงานการเงินโรงงานวัตถุระเบิดทหาร กรมการอุตสาหกรรมทหารศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
วุฒิ ปวช., ปวส. สาขาวิชาพาณิชยการ,วิชาการบัญชี, วิชาบริหารธุรกิจ,บริหารธุรกิจการบัญชี  1 อัตรา (นครสวรรค์)

12. เสมียนแผนกเบิกจ่ายพิเศษ 2 กองเบิกจ่ายพิเศษ กรมการเงินกลาโหม
วุฒิ ปวช., ปวส. สาขาวิชาพาณิชยการ,วิชาการบัญชี, วิชาบริหารธุรกิจ,บริหารธุรกิจการบัญชี 1 อัตรา (นนทบุรี)

13. เสมียนแผนกบัญชี 2 กองการเงิน กรมการเงินกลาโหม
วุฒิ ปวช., ปวส. สาขาวิชาพาณิชยการ,วิชาการบัญชี, วิชาบริหารธุรกิจ,บริหารธุรกิจ การบัญชี 1 อัตรา (นนทบุรี)

14. เสมียนแผนกบริการ กองกลาง กรมการสรรพกำลังกลาโหม
วุฒิ ม.6, ปวช., ปวส. 1 อัตรา (นนทบุรี)

15. ช่างภาพ แผนกเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กองส่งเสริมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม
วุฒิ ปวช., ปวส. ทางช่างภาพ  1 อัตรา (นนทบุรี)

16. เจ้าหน้าที่เทคนิค แผนกกิจการอวกาศ กองกิจการอวกาศ กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม
วุฒิ ปวช., ปวส. สาขาคอมพิวเตอร์, ไฟฟ้ากำลัง,เทคโนโลยีสารสนเทศ, ช่างอิเล็กทรอนิกส์ และไฟฟ้าอุตสาหกรรม 1 อัตรา (นนทบุรี)

17. เจ้าหน้าที่เทคนิค แผนกปฏิบัติการกองเทคโนโลยีสารสนเทศกรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม
วุฒิ ปวช., ปวส. สาขาคอมพิวเตอร์, ไฟฟ้ากำลัง,เทคโนโลยีสารสนเทศ, ช่างอิเล็กทรอนิกส์และไฟฟ้าอุตสาหกรรม  1 อัตรา (นนทบุรี)

18. เจ้าหน้าที่เทคนิค แผนกสื่อสารภาคพื้นดิน กองการสื่อสาร กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม
วุฒิ ปวช., ปวส. สาขาคอมพิวเตอร์, ไฟฟ้ากำลัง,เทคโนโลยีสารสนเทศ, ช่างอิเล็กทรอนิกส์ และไฟฟ้าอุตสาหกรรม  1 อัตรา (นนทบุรี)

19. นายสิบสูทกรรม แผนกโภชนาการ กองบริการ สำนักงานสนับสนุน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
วุฒิ ม.6, ปวช., ปวส. 1 อัตรา (กรุงเทพ)

20. เสมียนแผนกกำลังพล กองกลาง สำนักงานสนับสนุน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
วุฒิ ม.6, ปวช., ปวส. 1 อัตรา (กรุงเทพ)

21. เสมียนแผนกแผน กองจัดหา สำนักงานสนับสนุน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
วุฒิ ปวช., ปวส. สาขาพาณิชยการ, การบัญชี,การขาย, การเลขานุการ, การจัดการทั่วไป, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1 อัตรา (กรุงเทพ)

22. ช่างเขียนแบบ แผนกสถาปัตยกรรม กองออกแบบสำนักโยธาธิการ สำนักงานสนับสนุนสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
วุฒิ ปวช., ปวส. สาขาวิชาช่างสถาปัตยกรรม,ช่างกํอสร้าง, ช่างสำรวจ, ช่างโยธา,ช่างมัณฑณศิลป์ 1 อัตรา (กรุงเทพ)

23. นายสิบพยาบาล ส่วนตรวจรักษา สำนักงานแพทย์ สำนักงานสนับสนุน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
วุฒิประกาศนียบัตรผู้ชํวยพยาบาลที่สภาการพยาบาลให้การรับรอง 1 อัตรา (กรุงเทพ)

ตำแหน่งเพื่อจ้างงานเป็นพนักงานราชการ (กลุ่มงานเทคนิค)
1. พนักงานถ่ายรูป สำนักงานเลขนุการ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
วุฒิ ปวช., ปวส. ทางช่างภาพ,สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ, เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 อัตรา (กรุงเทพ)

2. ช่างซ่อมเครื่องยนต์กรมการพลังงานทหารศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
วุฒิ ปวช., ปวส. สาขาวิชาช่างยนต์ 1 อัตรา กรุงเทพ (เฉพาะเพศชาย)

3. ช่างกลโรงงานศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
วุฒิ ปวช., ปวส. สาขาช่างกลโรงงาน 3 อัตรา ลพบุรี (เฉพาะเพศชาย)

4. ช่างอิเล็กทรอนิกส์ศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
วุฒิ ปวช., ปวส. สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์, สาขาช่างไฟฟ้า, ช่างไฟฟ้ากำลัง, ช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 3 อัตรา ลพบุรี (เฉพาะเพศชาย)

5. พนักงานบรรจุหีบหํอศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
วุฒิ ปวช., ปวส.  2 อัตรา ลพบุรี (เฉพาะเพศชาย)

6. ช่างโลหะ ศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
วุฒิ ปวช., ปวส. สาขาวิชาช่างโลหะ, ช่างกลโลหะ, ช่างเชื่อมโลหะ, ช่างกลโรงงาน, ช่างอุตสาหกรรม 5 อัตรา ลพบุรี (เฉพาะเพศชาย)

7. ช่างไฟฟ้าศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
วุฒิ ปวช., ปวส. สาขาช่างไฟฟ้า, ช่างไฟฟ้ากำลัง,ช่างอิเล็กทรอนิกส์, ช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์, ช่างอุตสาหกรรม 3 อัตรา ลพบุรี (เฉพาะเพศชาย)

8. ช่างซ่อมเครื่องยนต์ศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
วุฒิ ปวช., ปวส. สาขาช่างยนต์  1 อัตรา ลพบุรี (เฉพาะเพศชาย)

9. พนักงานบรรจุดินระเบิด ศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
วุฒิ ปวช., ปวส.  1 อัตรา ลพบุรี (เฉพาะเพศชาย)

10. ช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศและทำความเย็น สำนักโยธาธิการ สำนักงานสนับสนุน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
วุฒิ ปวช., ปวส. สาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม,ช่างไฟฟ้ากำลัง, ช่างอิเล็กทรอนิกส์  1 อัตรา กรุงเทพ (เฉพาะเพศชาย)

11. ช่างไม้ สำนักโยธาธิการ สำนักงานสนับสนุน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
วุฒิ ปวช., ปวส. สาขาช่างกํอสร้าง, ช่างโยธา,ช่างเคหะภัณฑ์ 2 อัตรา กรุงเทพ (เฉพาะเพศชาย)

12. ช่างซ่อมเครื่องยนต์สำนักโยธาธิการ สำนักงานสนับสนุน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
วุฒิ ปวช., ปวส. สาขาวิชาช่างยนต์  1 อัตรา กรุงเทพ (เฉพาะเพศชาย)

13. ช่างไฟฟ้าสำนักโยธาธิการ สำนักงานสนับสนุน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
วุฒิ ปวช., ปวส. สาขาช่างไฟฟ้า, ช่างไฟฟ้ากำลัง,ช่างอิเล็กทรอนิกส์, ช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์, ช่างอุตสาหกรรม 2 อัตรา กรุงเทพ (เฉพาะเพศชาย)

14. ช่างประณีตศิลป์สำนักโยธาธิการ สำนักงานสนับสนุนสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
วุฒิ ปวช., ปวส. สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์,ออกแบบวิจิตรศิลป์, ออกแบบประยุกต์ศิลป์,ออกแบบอุตสาหกรรม, ออกแบบผลิตภัณฑ์, มัณฑณศิลป์, สถาปัตยกรรม  1 อัตรา กรุงเทพ

15. พนักงานตัดผม กรมพระธรรมนูญ
วุฒิ ม.3, ม.6, ปวช., ปวส. ใบประกาศในการประกอบวิชาชีพช่างตัดผม 1 อัตรา กรุงเทพ

16. พนักงานพัสดุกรมการพลังงานทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
วุฒิ ม.3, ม.6, ปวช., ปวส. 1 อัตรา กรุงเทพ

17. พนักงานขับรถทุ่นแรงศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
วุฒิ ปวช., ปวส. สาขาช่างยนต์, ช่างอุตสาหกรรม, ช่างกลโรงงาน 1 อัตรา ลพบุรี (เฉพาะเพศชาย)

18. พนักงานดับเพลิงกรมการอุตสาหกรรมทหารศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
วุฒิ ม.3, ม.6, ปวช., ปวส. 1 อัตรา นครสวรรค์

19. ลูกมือช่าง สำนักงานสนับสนุน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
วุฒิ ม.3, ม.6, ปวช., ปวส. สาขาช่างยนต์   1 อัตรา กรุงเทพ  (เฉพาะเพศชาย)

เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ https://opsd.thaijobjob.com ภายในวันที่ 9 เม.ย.-9 พ.ค.61 

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับสมัคร ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม แผนกสรรหาและพัฒนากำลังพล กองพัฒนากำลังพล สำนักงานนโยบายและแผนการกำลังพล กรมเสมียนตรา โทร: 02-226-1397, 02-226-1391,02-257-7230

คลิกที่นี่เพื่ออ่านเอกสารรายละเอียดเพิ่มเติม (เอกสารประกาศ 100 หน้า)

คลิกที่นี่เพื่อดูตัวอย่างการแต่งกายวันสมัครสอบ

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: