ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ จ.เชียงใหม่ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 1 ตำแหน่ง (บัดนี้ – 25 ต.ค.56)

Advertisement ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ จ.เชียงใหม่ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 1 ตำแหน่ง สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 25 ตุลาคม 2556 Advertisement ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้ 1. คุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน 2. มีประสบการณ์ในการทำงานด้านงานที่จะปฏิบัติมาแล้วอย่างน้อย 2 ปี ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม่  ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ Advertisement สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่ สอบถามรายละเอียดโทร 053-114096-7 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2556 […]

คณะบริหารธุรกิจ ม.เชียงใหม่ เปิดรับสมัครพนักงานส่วนงาน 1 อัตรา (บัดนี้ – 27 ก.ย.56)

คณะบริหารธุรกิจ ม.เชียงใหม่ เปิดรับสมัครพนักงานส่วนงาน ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน 1 อัตรา สมัครได้ตั้งบัดนี้ – 27 ก.ย.56 คิดถึง งานราชการ คิดถึง ThaiJobsGov.com   ชื่อตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน (ช่วยปฏิบัติงานด้านพัสดุ) เงินเดือน 13,300 บาท คุณวุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา หากมีความรู้เกี่ยวกับระบบ e-GP จะได้รับการพิจารณาพิเศษ สมัครด้วยตนเองได้ที่ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เอกสารหลักฐานที่ต้องนำมายื่นในการสมัคร 1. สำเนาเอกสารรับรองคุณวุฒิ จำนวน 1 ฉบับ 2. สำเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) จำนวน 1 ฉบับ 3. สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ 4. ใบรับรองแพทย์ (ออกไม่เกิน 1 เดือน) จำนวน […]

ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม่ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 1 ตำแหน่ง (16 – 20 ก.ย.56)

ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม่ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตร สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 16 – 20 กันยายน 2556 คิดถึง งานราชการ คิดถึง ThaiJobsGov.com   ชื่อตำแหน่ง :     เจ้าพนักงานการเกษตร อัตราเงินเดือน :     12,240 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 อัตรา ระดับการศึกษา :     ปวส. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     เป็นผู้มีคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ทางการเกษตร ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :      ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม่ ขอบข่ายงานที่ปฏิบัติ 1. ช่วยงานนักวิชาการเกษตรด้านงานวิจัย และพัฒนาหม่อนไหม และการจัดเก็บข้อมูลด้านงานวิจัย 2. ช่วยนักวิชาการเกษตรด้านการขยายพันธูหม่อน ดูแลรักษาแปลงหม่อน การจัดการแปลงหม่อนเพื่อผลิตไข่ไหม […]

โรงพยาบาลนครพิงค์ จ.เชียงใหม่ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 8 ตำแหน่ง (บัดนี้ – 11 ก.ย.56)

โรงพยาบาลนครพิงค์ จ.เชียงใหม่ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 8 ตำแหน่ง สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 11 ก.ย.2556 คิดถึง งานราชการ คิดถึง ThaiJobsGov.com 1.ชื่อตำแหน่ง :     นักวิชาการเงินและบัญชี อัตราเงินเดือน :     15,960 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 อัตรา ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี ในสาขาบัญชี,บริหารธุรกิจ,เศรษฐศาสตร์ซึ่งได้ศึกษาวิชาบัญชีไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 2.ชื่อตำแหน่ง :     นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อัตราเงินเดือน :     15,960 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 อัตรา ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี ทุกสาขา 3.ชื่อตำแหน่ง : […]

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขต 1 จ.เชียงใหม่ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 1 ตำแหน่ง (2 – 6 ก.ย.56)

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขต 1 จ.เชียงใหม่ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (2 – 6 ก.ย.56)     ชื่อตำแหน่ง :     เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (เขต 1) อัตราเงินเดือน :     9,960 บาท ประเภท :     บริการ จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา :     ปวช. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทางบัญชี ทางพณิชยการ ทางเลขานุการ ทางการขาย ปฏิบัติงานที่ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขต 1 จ.เชียงใหม่ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงิน การคลัง […]

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขต 1 จ.เชียงใหม่ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 1 ตำแหน่ง (29 ส.ค. – 4 ก.ย.56)

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขต 1 จ.เชียงใหม่ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 1 ตำแหน่ง (29 ส.ค. – 4 ก.ย.56)     ชื่อตำแหน่ง :     นักวิชาการเกษตร (เขต1) อัตราเงินเดือน :     15,960 บาท ประเภท :     บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง :     2 อัตรา (ปฏิบัติงานที่ เชียงใหม่และลำปาง) ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     ปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางเทคโนโลยีชีวภาพ ทางการเกษตร ทางเทคโนโลยีการผลิตพืช ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง […]

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติการ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติการ  (บริการการศึกษา) สมัครได้ตั้งแต่ บัดนี้ – 2 กันยายน 2556   ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน (บริการการศึกษา) จำนวน 1 อัตรา คุณวุฒิ ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ทางด้านบริหารธุรกิจ ศิลปศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ จิตวิทยา วารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ อักษร ศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ พาณิชยศาสตร์ บัญชี คณิตศาสตร์ สถิติ สังคมวิทยา สังคมสงเคราะห์ หรือ คุณวุฒิอื่นที่เทียบเท่า อัตราเงินเดือน 16,360 บาท ** หากมีประสบการณ์การทำงานทางด้านบริการการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ เอกสารหลักฐานที่ต้องนำมายื่นในการสมัคร 1. สำเนาเอกสารรับรองคุณวุฒิ จำนวน 1 ฉบับ 2. สำเนาใบรับรองผลการศึกษา […]

กองพลทหารราบที่ 7 เปิดรับสมัครงานราชการนายทหารประทวน (สิบเอก) บัดนี้ – 15 ส.ค.56

กองพลทหารราบที่ 7  เปิดรับสมัครงานราชการนายทหารประทวน (สิบเอก) ในตำแหน่ง เสมียน (ชกท.710 , 711 ) จำนวน 7 อัตรา บัดนี้ – 15 ส.ค.56 กองพลทหารราบที่ 7  เปิดรับสมัครงานราชการนายทหารประทวน (สิบเอก) ตำแหน่งเสมียน จำนวน 7 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. คุณสมบัติของผู้สมัคร 1.1 ผู้สมัครต้องมี บิดาและมารดา มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด 1.2 ต้องเป็นทหารกองหนุน หรือนายสิบกองหนุน อายุตั้งแต่ 18 ปี บริบูรณ์และไม่เกิน 30 ปี บริบูรณ์ นับจนถึงวันที่รับสมัคร (ผู้ที่เกิดพุทธศักราช 2526 – 2538) 1.3 เป็นผู้ที่มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่มีโรคที่ขัดต่อการรับราชการทหาร และคุณสมบัติครบถ้วนตาม พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พุทธศักราช 2497 และฉบับแก้ไข 1.4 […]

สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ เปิดสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (1 – 10 ก.ค. 56)

สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ เปิดสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (1 – 10 ก.ค. 56) สมัครงานราชการ สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ พนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 1 อัตรา [highlight]อัตราค่าตอบแทน เดือนละ 9,960 บาท[/highlight] ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ สาขาอำเภอแม่แตง ระดับการศึกษา ปวช. พาณิชยกรรม, บริหารธุรกิจ ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติและหน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่ง มีหน้าที่ความรับผิดชอบงานด้านการบันทึกข้อมูลเพื่อใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ และงานพิมพ์หนังสือราชการและเอกสารต่างๆ ปฏิับัติงานเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ในระบบสารสนเทศและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบงานสารบรรณของส่วนราชการ แก้ไขปัญหาข้อขัดข้องของระบบคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย สมัครงานราชการสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ : ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ งานบริหารงานทั่วไป สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ 2 เลขที่ 192 หมู่ 7 ถ.เชียงใหม่-ฮอด ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1-10 กรกฎาคม […]

1 10 11
error: