กองพลทหารราบที่ 7 เปิดรับสมัครงานราชการนายทหารประทวน (สิบเอก) บัดนี้ – 15 ส.ค.56

กองพลทหารราบที่ 7  เปิดรับสมัครงานราชการนายทหารประทวน (สิบเอก) ในตำแหน่ง เสมียน (ชกท.710 , 711 ) จำนวน 7 อัตรา บัดนี้ – 15 ส.ค.56

กองพลทหารราบที่ 7 สมัครงาน

กองพลทหารราบที่ 7  เปิดรับสมัครงานราชการนายทหารประทวน (สิบเอก) ตำแหน่งเสมียน จำนวน 7 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.1 ผู้สมัครต้องมี บิดาและมารดา มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด
1.2 ต้องเป็นทหารกองหนุน หรือนายสิบกองหนุน อายุตั้งแต่ 18 ปี บริบูรณ์และไม่เกิน 30 ปี บริบูรณ์ นับจนถึงวันที่รับสมัคร (ผู้ที่เกิดพุทธศักราช 2526 – 2538)
1.3 เป็นผู้ที่มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่มีโรคที่ขัดต่อการรับราชการทหาร และคุณสมบัติครบถ้วนตาม พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พุทธศักราช 2497 และฉบับแก้ไข
1.4 มีความประพฤติเรียบร้อย สาหรับผู้ที่มีประวัติคดีอาญา และไม่กรอกในใบสมัครเข้ารับราชการ และไม่แจ้งข้อเท็จจริงตามความเป็นจริง เมื่อตรวจพบในภายหลัง จะถือได้ว่าผู้สมัครแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จต่อทางราชการแต่ครั้งแรก ซึ่งอาจก่อความเสียหายต่อ กองทัพบก ได้ภายหลัง ดังนั้น จะสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาไม่รับบรรจุ หรือยกเลิก เพิกถอน หรือระงับการบรรจุในภายหลังได้
1.5 เป็นผู้ที่เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขและไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีงาม
1.6 ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือบุคคลล้มละลายตามคำพิพากษาของศาล
1.7 ไม่เป็นผู้ที่เคยถูกให้ออกจากราชการ เพราะมีความผิด หรือมัวหมอง
1.8 ผู้ที่สมัครต้องสาเร็จการศึกษา ไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่าขึ้นไป
1.9 สาหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้ จะใช้คุณวุฒิต่างๆ ที่สูงกว่านั้น มาเรียกร้องสิทธิ์บรรจุตามคุณวุฒิที่ตนมีอยู่ไม่ได้

2. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง เสมียน(ชกท.710 , 711)
2.1 ผู้สมัครต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีและไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์
2.2 สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่าขึ้นไป
2.3 สามารถพิมพ์ดีดภาษาไทย และภาษาอังกฤษได้ดี โดยใช้เครื่องพิมพ์ดีดคอมพิวเตอร์
3. หลักฐานประกอบการสมัคร
3.1 ใบสมัคร (ขอรับแบบฟอร์มใบสมัครได้ในวันสมัคร)
3.2 สำเนาหลักฐานแสดงคุณวุฒิการศึกษา ผู้สมัคร
3.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ผู้สมัคร
( สำเนาคู่ฉบับ )
3.4 สำเนาทะเบียนบ้านของ ผู้สมัครสอบ และบิดา มารดา
3.5 สำเนาสมุดประจำตัวทหารกองหนุน (สด.8)
3.6 สำเนาทะเบียนกองประจำการ (สด.3)
3.7 สำเนาประวัติทหารบก (แบบ ทบ.100 – 075) >> ขอได้ที่ฝ่ายสรรพกำลัง จทบ.หรือ มทบ.ที่สังกัดอยู่
3.8 หนังสือรับรองความประพฤติของผู้บังคับบัญชา (รับรองไม่เกิน 6 เดือน)
3.9 สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว, ชื่อสกุล ของผู้สมัคร และบิดา มารดา (ถ้ามี)
3.10 สำเนามรณะบัตร ของ บิดา มารดา (ถ้ามี)
3.11 ใบรับรองแพทย์ (แบบ ทบ.466-620) จากแพทย์ทหารประจาการ ของ รพ.ค่ายทหาร (ไม่เกิน 6 เดือน)
3.12 รูปถ่าย 1 นิ้วหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตา(ไม่เกิน 6 เดือน)จานวน 2 รูป
3.13 หลักฐานการขอเพิ่มคะแนนพิเศษ(ถ้ามี)

4. วิชาที่ทำการสอบคัดเลือก 100 คะแนน
4.1 ภาควิชาการ (รวม 50 คะแนน)
4.1.1 วิชาความรู้ทั่วไป 25 คะแนน(หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ, เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 1 – 20 สิงหาคม 2556)
4.1.2 ระเบียบงานสารบรรณ 25 คะแนน(ใช้ระเบียบงานสารบรรณกองทัพบก 2555)
4.2 ภาคปฏิบัติ (รวม 50 คะแนน)
4.2.1 พิมพ์ดีดภาษาไทย (จับความเร็ว) 20 คะแนน
4.2.1.1 Microsoft Word 10 คะแนน
4.2.1.2 Microsoft Excel 10 คะแนน
4.2.2 สอบสัมภาษณ์ 20 คะแนน
– ถามตอบปัญหา 2 ข้อ 10 คะแนน (ข้อละ 5 คะแนน)
– บุคลิกท่าทาง 10 คะแนน
4.2.3 ทดสอบร่างกาย 10 คะแนน
รวมคะแนนทั้งสิ้น 100 คะแนน

5. คะแนนเพิ่มพิเศษ แก่ผู้เป็นทายาทของ ข้าราชการทหาร ลูกจ้างประจา และ พนักงานราชการ สังกัด ทบ. ใน 100 คะแนน ดังนี้
5.1 เสียชีวิตเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันประเทศ และได้รับการปูนบาเหน็จพิเศษ จำนวน 10 คะแนน
5.2 พิการทุพพลภาพจนกระทั่งถูกปลดออกจากราชการ จากการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันประเทศ จำนวน 10 คะแนน
5.3 ที่รับราชการใน ทบ. หรือเคยรับราชการใน ทบ. มาก่อน เว้นผู้ที่ถูกปลดออกจากราชการเนื่องจาก มีความผิดบกพร่องต่อหน้าที่ จำนวน 2 คะแนน
5.4 ผู้ที่มีคุณสมบัติเข้าหลักเกณฑ์ได้รับการเพิ่มคะแนน จากหลักเกณฑ์ข้างต้นหลายข้อ ให้เพิ่มคะแนนให้ตามหลักเกณฑ์ในข้อที่ได้รับคะแนนเพิ่มสูงสุดเพียงข้อเดียว

 

สมัครงานราชการและซื้อใบสมัคร กองพลทหารราบที่ 7 ด้วยตนเองได้ที่ กองพลทหารราบที่ 7 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 5329 8817 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ  16 สิงหาคม 2556 เวลา 1600 ณ สถานที่รับสมัครและทางเว็บไซต์  http://www.7infantrydiv.com/

 

อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงานกองพลทหารราบที่ 7 เพิ่มเติม <<

 

ที่มาข่าวสมัครงาน http://www.7infantrydiv.com

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: