คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติการ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติการ  (บริการการศึกษา)

สมัครได้ตั้งแต่ บัดนี้ – 2 กันยายน 2556

 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สมัครงาน


ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน (บริการการศึกษา)
จำนวน 1 อัตรา

คุณวุฒิ ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ทางด้านบริหารธุรกิจ ศิลปศาสตร์ สังคมศาสตร์
ศึกษาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ จิตวิทยา วารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ อักษร
ศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ พาณิชยศาสตร์ บัญชี คณิตศาสตร์ สถิติ สังคมวิทยา สังคมสงเคราะห์ หรือ
คุณวุฒิอื่นที่เทียบเท่า

อัตราเงินเดือน 16,360 บาท

** หากมีประสบการณ์การทำงานทางด้านบริการการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

เอกสารหลักฐานที่ต้องนำมายื่นในการสมัคร
1. สำเนาเอกสารรับรองคุณวุฒิ จำนวน 1 ฉบับ
2. สำเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) จำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
4. ใบรับรองแพทย์ (ออกไม่เกิน ๑ เดือน) จำนวน 1 ฉบับ
5. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตา ขนาด 1นิ้ว จำนวน 1  รูป

สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ หน่วยบุคคล คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ยื่นใบสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันจันทร์ที่ 2 กันยายน 2556

หรือจะส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ โดยส่งเอกสารมาที่ หน่วยบุคคล คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 50200 โดยมีเอกสารประกอบการรับสมัครครบ
ตามประกาศนี้ ทั้งนี้ หากส่งเอกสารทางไปรษณีย์ คณะฯ จะต้องได้รับเอกสารการสมัครก่อนวันปิดรับสมัคร

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกงานราชการ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จะได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครทุกคน โดยจะประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธ์ิเข้ารับการคัดเลือกที่ป้ายประกาศของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ
www.arc.cmu.ac.th จึงขอให้ผู้สมัครไปตรวจสอบรายชื่อดังกล่าว ได้ตั้งแต่ วันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2556

 

สอบถามเพิ่มเติม 0-5394-2810 ในวันและเวลาปฏิบัติงาน

อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงานราชการ และดาวโหลดใบสมัครที่นี้ <<

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: