สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา รับสมัครบรรจุเป็นพนักงานรัฐสภา8อัตรา

Advertisement Advertisement   สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการรัฐสภาทั่วไป 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8-25 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการรัฐสภาทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.) Advertisement 1. พนักงานรับ – ส่งเอกสาร 1 อัตรา ค่าตอบแทน เดือนละ 10,430 บาท วุฒิ ม.3/ม.6 2. พนักงานเรียงพิมพ์ 1 อัตรา ค่าตอบแทน เดือนละ 10,430 บาท วุฒิ ม.3/ม.6 3. พนักงานสนับสนุนขับยานพาหนะ 1 อัตรา ค่าตอบแทน เดือนละ 11,280 บาท วุฒิ ปวช. มีใบอนุญาตขับรถประเภท ชนิดที่ 1 ขึ้นไป เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ภายในรถยนต์โดยสาร มีความรู้พื้นฐานด้านเครื่องยนต์ […]

สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา รับสมัครบรรจุ44อัตรา บัดนี้-1ก.พ.65

  สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 44 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 1 กุมภาพันธ์ 2565 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (ไม่ผ่าน ก.พ.) 1. พยาบาลวิชาชีพ 10 อัตรา วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีพยาบาลศาสตรบัณฑิต อัตราค่าจ้าง 15,960 บาท 2. นักวิชาการสาธารณสุข 2 อัตรา  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีสาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์ จิตวิทยา พยาบาลศาสตร์ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์กายภาพ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ สุขศึกษา เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข อัตราค่าจ้าง 15,960 บาท 3. นักจัดการงานทั่วไป 3 อัตรา วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีทุกสาขา อัตราค่าจ้าง 13,300 บาท 4. นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งหรือทางใดทางหนึ่ง […]

เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ รับสมัครพนักงานจ้าง 79 อัตรา 1-9ก.พ.65

  เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 79 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-9 กุมภาพันธ์ 2565 เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง พนักงานจ้างตามภารกิจ กองช่าง 1. ตำแหน่งผู้ช่วยวิศวกรโยธา 2 อัตรา อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 15,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมชลประทาน วิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสำรวจ และได้รับใบอนุญาตเป็น ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ 2. ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างสำรวจ (ปวส.) 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 11,500 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เดือนละ 1,785 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาหรือทาง เทคนิควิศวกรรมสำรวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา […]

กองพลทหารราบที่ 15 รับสมัครสอบบรรจุนายสิบ 1-15 ก.พ.65

  กองพลทหารราบที่ 15 รับสมัครสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการ (อัตราสิบเอก) 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ 2565 กองพลทหารราบที่ 15 รับสมัครทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตราสิบเอก) ประจำปีงบประมาณ 2565 1. ตำแหน่งประเภท เสมียน 2 อัตรา 2 ตำแหน่งประเภท พลขับรถ 2 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 3.1 ตำแหน่งประเภท เสมียน รับสมัครทหารกองหนุนที่เคยรับราชการทหารกองประจำการ จนครบกำหนด และปลดเป็นทหารกองหนุนแล้ว หรือผู้ที่สำเร็จการฝึกวิชาทหาร ตั้งแต่ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไปโดย ได้ขึ้นทะเบียนนำปลดเป็นทหารกองหนุนแล้ว เพศชาย ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ (เกิดปี พ.ศ.2547) และ ไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ (เกิดปี พ.ศ.2535) คุณวุฒิสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) เป็นอย่างต่ำ […]

กรมแพทย์ทหารอากาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว6 อัตรา11-22ก.พ65

  กรมแพทย์ทหารอากาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-22 กุมภาพันธ์ 2565 กรมแพทย์ทหารอากาศ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 1. นักเทคนิคการแพทย์ แผนกชันสูตรโรค กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท คุณวุฒิ ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาเทคนิคการแพทย์) 2. เจ้าพนักงานสถิติ กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ 1 อัตรา เงินเดือน 9,400 บาท + ค่าครองชีพ 1,000 บาท คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (สาขาพณิชยการ) 3. พนักงานพัสดุ กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ (ปฏิบัติงานที่ แผนกพัสดุ กองเวชบริภัณฑ์ กรมแพทย์ทหารอากาศ) 1 อัตรา เงินเดือน 9,400 บาท + ค่าครองชีพ […]

สสจ.อำนาจเจริญ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข12อัตรา

  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 12 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม – 4 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.) 1. ตำแหน่งนักจิตวิทยา 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางจิตวิทยา หรือ ทางจิตวิทยาคลินิก ค่าจ้าง 15,960 บาท ต่อเดือน 2. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 2 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในสาขาวิชาทางบัญชี บริหารธุรกิจ พาณิชยการ เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรอง ค่าจ้าง 10,200 บาท 3. ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ 4 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 1. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจาก มัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ […]

ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร รับสมัครสอบบรรจุนายสิบ

  ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ เป็นนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ 2565 ตำแหน่ง เสมียน (หมายเลขชำนาญการทหาร 710) 2 อัตรา ผู้สมัครต้องสำเร็จวุฒิ ม.6 หรือเทียบเท่าขึ้นไป สำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้ หากสอบคัดเลือกได้แล้วจะใช้คุณวุฒิสูงกว่านั้น มาเรียกร้องสิทธิบรรจุตามคุณวุฒิที่ตนมีอยู่ไม่ได้ รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 11 กุมภาพันธ์ 2565ตั้งแต่เวลา 09.00 นาฬิกา ถึง 13.00 นาฬิกา ณ กองกำลังพล ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

รพ.จิตเวชสงขลาฯ รับสมัครบรรจุพนักงานราชการ

  โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป รับสมัคร 24 – 28 มกราคม พ.ศ. 2565 1. ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป 2 ตำแหน่ง วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา เงินเดือน 18,000 บาท 2. ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ 1 ตำแหน่ง วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา เงินเดือน 18,000 บาท 3. ตำแหน่ง : นักสังคมสงเคราะห์ 1 ตำแหน่ง วุฒิ ป.ตรีในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางใดทางหนึ่ง ได้แก่ จิตวิทยา สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ รัฐศาสตร์ เงินเดือน 18,000 บาท 4. ตำแหน่ง : เภสัชกร 1 ตำแหน่ง วุฒิ […]

มทบ.41 รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ7อัตรา วุฒิ ม.6/ปวช.

  มณฑลทหารบกที่ 41 รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนบรรจุเข้ารับราชการ 7 อัตรา วุฒิ ม.6/ปวช.(อ่านรายละเอียดสาขาวิชาในเอกสารประกาศฉบับเต็ม) 1. นายสิบการประปา (ชกท.526) แผนกยุทธโยธา มณฑลทหารบกที่ 41 (อัตรา สิบเอก) 1 อัตรา 2. พลขับรถ (ชกท.640) แหล่งรวมรถ สำนักงานขนส่ง มณฑลทหารบกที่ 41 (อัตรา สิบเอก) 1 อัตรา 3. พลสารวัตร (ชกท.951) หมู่ทหารสารวัตร หมวดทหารสารวัตร กองร้อย ทหารสารวัตร กองพันทหารสารวัตรที่ 41 (อัตรา พลอาสาสมัคร) จำนวน 3 อัตรา 4. ผู้คุม (ชกท.952) กองเรือนจำ มณฑลทหารบกที่ 41 ( อัตรา พลอาสาสมัคร) 1 อัตรา 5. […]

สถาบันราชานุกูล รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 11 อัตรา

  สถาบันราชานุกูล รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 11 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 24-31 มกราคม 2565 กรมสุขภาพจิต รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ตำแหน่งนักโภชนาการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ และตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ สถาบันราชานุกูล (ไม่ผ่าน ก.พ.) 1. ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 2 ตำแหน่ง ค่าตอบแทน 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งหรือทางใดทางหนึ่ง ได้แก่จิตวิทยา สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์กายภาพ แพทยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ วิทยาศาสตร์ การแพทย์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ การแพทย์แผนไทย การแพทย์แผนไทย ประยุกต์ สุขศึกษา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมสุขาภิบาล เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข 2. ตำแหน่ง นักโภชนาการ 1 ตำแหน่ง ค่าตอบแทน 18,000 […]

1 31 32 33 45