มทบ.44 ชุมพร รับสมัครสอบบรรจุเป็นพลอาสาสมัคร บัดนี้-8ก.พ.65

Advertisement Advertisement   มณฑลทหารบกที่ 44 รับสมัครสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการ 3 อัตรา 1. ตำแหน่ง พลสารวัตร หมวดสารวัตรทหาร กองร้อยทหารสารวัตร มณฑลทหารบกที่ 44 (อัตรา พลอาสาสมัคร) 2 อัตรา 2. ตำแหน่ง พลดุริยางค์ หมวดดุริยางค์ มณฑลทหารบกที่ 44 (อัตรา พลอาสาสมัคร) 1 อัตรา คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร Advertisement เป็นทหารกองหนุนที่เคยรับราชการทหารกองประจำการจนครบกำหนด และปลดเป็นทหารกองหนุนแล้ว หรือผู้ที่สำเร็จการฝึกวิชาทหาร ตั้งแต่ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป โดยได้ขึ้นทะเบียน นำปลดเป็นทหารกองหนุนแล้ว อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี (เกิดปี พ.ศ. 2547) และไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ (เกิดปี พ.ศ. 2535) สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำวุฒิ ม.6 หรือเทียบเท่าเป็นอย่างต่ำ สำหรับผู้ที่ […]

รพ.สงขลา รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป45อัตรา

  โรงพยาบาลสงขลา รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 45 อัตรา 1. ตำแหน่งพนักงานเภสัชกรรม 1 อัตรา (ปฏิบัติงานกลุ่มงานเภสัชกรรม) (หน่วยที่ 1) ค่าตอบแทน 8,300 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง เพศชาย/หญิง ผู้สมัครเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ ต้องเป็นผู้ไม่สูบบุหรี่ ต้องไม่เป็นวัณโรคและไม่ติดสารเสพติด ใช้ภาษาอังกฤษได้ ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี 2. ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา 3 อัตรา (ปฏิบัติงานกลุ่มงานเภสัชกรรม) (หน่วยที่ 2) ค่าตอบแทน 7,590 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง เพศชาย/หญิง ผู้สมัครเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ต้องเป็นผู้ไม่สูบบุหรี่ ต้องไม่เป็นวัณโรคและไม่ติดสารเสพติด 3. ตำแหน่งพนักงานธุรการ 1 อัตรา (ปฏิบัติงานกลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและวิศวกรรมทางการแพทย์) (หน่วยที่ 3) ค่าตอบแทน 10,200 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง […]

กรมการสัตว์ทหารบก รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ 50 อัตรา

  กรมการสัตว์ทหารบก รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ 50 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม – 15 กุมภาพันธ์ 2565 กรมการสัตว์ทหารบก การรับสมัครสอบคัดเลือกทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการ เป็นพลอาสาสมัคร ประจำปีงบประมาณ 2565 ตำแหน่ง ผู้บังคับสุนัข 50 อัตรา สังกัด กองพันสุนัขทหาร อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา รับเงินเดือน ระดับ พ.2 ชั้น 15 (8,590 บาท) และรับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 2,000 บาท 1. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร 1.1 มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างสูงสุด และมีทัศนคติที่ดีต่อ กองทัพบกรวมทั้งยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 1.2 เพศชาย อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ ถึง อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ โดยนับอายุถึงวันที่ เปิดรับสมัครในวันแรก (ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ […]

โรงพยาบาลสวนปรุง รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 14 อัตรา บัดนี้-19 ม.ค.65

  โรงพยาบาลสวนปรุง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 14 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13-19 มกราคม 2565 กรมสุขภาพจิต รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ตำแหน่งนักโภชนาการ ตำแหน่งนายช่างเทคนิค ตำแหน่งผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด ตำแหน่งพนักงานบริการ และตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ โรงพยาบาลสวนปรุง (ไม่ผ่าน ก.พ.) ตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน 1.1 ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริหารทั่วไป 1 อัตรา ค่าตอบแทน 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งหรือทางใดทางหนึ่ง ได้แก่ บริหารธุรกิจ การบัญชี 1.2 ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป 4 อัตรา ค่าตอบแทน 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งหรือทางใดทางหนึ่ง ได้แก่ คอมพิวเตอร์ วิทยาการ คอมพิวเตอร์ บริหารธุรกิจ การตลาด บริหารรัฐกิจ […]

กองบัญชาการช่วยรบที่2 รับสมัครสอบบรรจุนายสิบ 6อัตรา

  กองบัญชาการช่วยรบที่ 2 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน และทหารกองหนุน บรรจุเข้ารับราชการ เป็นนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ 2565 (อัตราสิบเอก) เสมียน (ชกท.710) 2 อัตรา นายสิบคลัง (ชกท.551) 1 อัตรา พลขับรถ (ชกท.640) 2 อัตรา พนักงานวิทยุ (ชกท.o50) 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง กลุ่มเสมียน ได้แก่ตำแหน่ง เสมียน, นายสินคลัง และพนักงานวิทยุ มีอายุตั้งแต่ 18 ปี และไม่เกิน 30 ปี สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าขึ้นไป สามารถพิมพ์เอกสารตาม ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2563 และมีความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ตำแหน่ง พลขับรถ มีอายุตั้งแต่ 22 ปี และไม่เกิน 30 ปี สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น […]

โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 9 อัตรา

  โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 9 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13-19 มกราคม 2565 กรมสุขภาพจิต รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ พนักงานบริการ พนักงานประจำห้องยา นักวิชาการสาธารณสุข และเจ้าพนักงานสถิติ หน่วยงานโรงพยาบาลสวนสราญรมย์ (ไม่ผ่าน ก.พ.) ตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน 1. ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ กลุ่มงานบริการ 5 อัตรา ค่าตอบแทน/เดือน 10,960 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (1.) ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (2) มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งไม่น้อยกว่า 2 ปี 2. ตำแหน่ง พนักงานบริการ กลุ่มงานบริการ 1 อัตรา ค่าตอบแทน/เดือน 10,960 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (1) ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (2) มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งไม่น้อยกว่า 2 ปี […]

สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ครั้งที่ 1/2565 1. ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์ 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี 2. ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี 3. ตำแหน่ง นักโภชนาการ 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี 4. ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า 1 อัตรา วุฒิ ปวส. 5. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา วุฒิ ปวส. 6. ตำแหน่ง พี่เลี้ยง 1 อัตรา วุฒิ ม.3/ม.6 7. ตำแหน่ง ผู้ช่วยทันตแพทย์ 2 อัตรา วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร ให้ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครฯ […]

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างงานเหมาบริการ 4 อัตรา

  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างงานเหมาบริการ ด้วยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้าง งานเหมาบริการ 4 อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้ ตำแหน่งและอัตราจ้าง 1. จ้างเหมาบริการนักวิชาการพัสดุ ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่น ที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี หรือทางส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ ทั้งนี้ ต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในหน้าที่ด้านงานพัสดุ เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง การลงระบบ GFMIS ระบบ EGP สามารถปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับเอกสารได้ เป็นต้น 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 2. จ้างเหมาบริการนักประชาสัมพันธ์ ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่น ที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขา หรือทางส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และลักษณะงานที่ปฏิบัติ ทั้งนี้ ต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในหน้าที่ด้านการเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสาร เอกสารด้านต่าง ๆ และบริการข้อมูลทำสื่อการประชาสัมพันธ์ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความรู้ให้ผู้สนใจ ได้รับทราบข้อมูล ทั้งหน่วยงานภายใน ภายนอก และสามารถปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับเอกสารได้ เป็นต้น 1 […]

กรมการทหารช่าง รับสมัครพนักงานราชการ 18 อัตรา

  กรมการทหารช่าง รับสมัครพนักงานราชการ 18 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 7-11 กุมภาพันธ์ 2565 กรมการทหารช่าง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565 1. พนักงานบริการ 15 อัตรา (เพศหญิง) 2. ตำแหน่งพนักงานธุรการ 1 อัตรา (เพศหญิง) 3. ตำแหน่ง พนักงานสูทกรรม 1 อัตรา (เพศชาย/หญิง) 4. ตำแหน่ง ช่างกลโรงงาน 1 อัตรา (เพศชาย/หญิง) คุณสมบัติทั่วไป 2.1.1 เป็นบุคคลเพศชาย หรือเพศหญิง มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 30 ปี (นับถึงวันรับสมัครวันแรก) 2.1.2 เพศชาย ต้องเป็นทหารกองหนุน หรือ ทหารกองเกิน ระบุว่าเป็นคนจำพวกที่ 1 (ตาม สด. […]

เทศบาลนครขอนแก่น รับสมัครพนักงานจ้าง 12 อัตรา 20-28 ม.ค.65

  เทศบาลนครขอนแก่น รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 12 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20-28 มกราคม 2565 เทศบาลนครขอนแก่น รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง พนักงานจ้างตามภารกิจ 1. ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 15,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง การปกครอง การบริหาร รัฐประศาสนศาสตร์ กฎหมาย บริหารธุรกิจ บริหารรัฐกิจ รัฐศาสตร์ – การบริหารทรัพยากรบุคคล หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. , ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็น คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ 2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง การปกครอง การบริหาร รัฐประศาสนศาสตร์ กฎหมาย บริหารธุรกิจ บริหารรัฐกิจ รัฐศาสตร์ การบริหารทรัพยากรบุคคล หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. , […]

1 32 33 34 45