กรมธนารักษ์ รับสมัครเจ้าหน้าที่วุฒิ ป.6-ป.ตรี 42อัตรา 8พ.ย.-1ธ.ค.65

 

กรมธนารักษ์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงานที่ราชพัสดุ) (ไม่ผ่าน ก.พ.)

ตำแหน่งที่ 1 เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ 4 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

ตำแหน่งที่ 2 วิศวกรสำรวจ 5 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา ดังต่อไปนี้
(1) สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมสำรวจ หรือ
(2) สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา หรือ
(3) สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมชลประทาน จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

ตำแหน่งที่ 3 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 7 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา ดังต่อไปนี้
(1) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือ
(2) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือ
(3) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ หรือ
(4) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ หรือ
(5) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ
(6) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ
(7) สาขาวิชาวิทยาการจัดการคอมพิวเตอร์ หรือ
(8) สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือ
(9) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือ
(10) สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ซอฟแวร์ หรือ
(11) สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ
(12) สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์
จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

ตำแหน่งที่ 4 นักวิชาการเงินและบัญชี 2 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา ดังต่อไปนี้
(1) สาขาวิชาการบัญชี หรือ
(2) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือ
(3) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

ตำแหน่งที่ 5 นักวิชาการตรวจสอบภายใน 1 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา ดังต่อไปนี้
(1) สาขาวิชาการบัญชี หรือ
(2) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

ตำแหน่งที่ 6 มัณฑนากร 1 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา ดังต่อไปนี้
(1) สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ ทางการออกแบบภายใน หรือ
(2) สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

ตำแหน่งที่ 7 นายช่างสำรวจ 2 อัตรา ปวส.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา ดังต่อไปนี้
(1) สาขาวิชาโยธา หรือ
(2) สาขาวิชาสำรวจ หรือ
(3) สาขาวิชาการก่อสร้าง หรือ
จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

ตำแหน่งที่ 8 นายช่างไฟฟ้า 1 อัตรา ปวส.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา ดังต่อไปนี้
(1) สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง หรือ
(2) สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ หรือ
(3) สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม
จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

ตำแหน่งที่ 9 ช่างซ่อมบำรุง 1 อัตรา ปวส.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา ดังต่อไปนี้
(1) สาขาวิชาช่างกลโรงงาน หรือ
(2) สาขาวิชาเทคนิคการผลิต หรือ
(3) สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง หรือ
(4) สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ หรือ
(5) สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม หรือ
(6) สาขาวิชาช่างกลการเกษตร หรือ
(7) สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง หรือ
(8) สาขาวิชาเทคนิคโลหะ หรือ
(9) สาขาวิชาไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ หรือ
(10) สาขาวิชาช่างยนต์ หรือ
(11) สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ หรือ
(12) สาขาวิชาแม่พิมพ์โลหะ หรือ
(13) สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ หรือ
(14) สาขาวิชาช่างจักรกลหนัก หรือ
(15) สาขาวิชาช่างซ่อมบำรุง
จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

ตำแหน่งที่ 10 เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา ปวส.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา ดังต่อไปนี้
(1) สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ หรือ
(2) สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือ
(3) สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หรือ
(4) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

ตำแหน่งที่ 11 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา ปวส.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา ดังต่อไปนี้
(1) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือ
(2) สาขาวิชาการบัญชี หรือ
(3) สาขาวิชาการตลาด หรือ
(4) สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร หรือ
(5) สาขาวิชาการจัดการทั่วไป หรือ
(6) สาขาวิชาเลขานุการ หรือ
(7) สาขาวิชาการขาย หรือ
(8) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

ตำแหน่งที่ 12 เจ้าพนักงานธุรการ 7 อัตรา ปวส.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

ตำแหน่งที่ 13 เจ้าพนักงานธุรการ 4 อัตรา ปวช.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

ตำแหน่งที่ 14 พนักงานขับรถยนต์ 5 อัตรา วุฒิ ป.6ขึ้นไป และได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ ตามกฎหมาย

สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต 8พ.ย.-1ธ.ค.65 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ http://www.treasury.go.th หัวข้อ “บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-service” แบนเนอร์ “รับสมัครงานออนไลน์ job online” หรือเว็บไซต์ http://treasury.thaijobjob.com

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ