คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา บัดนี้-10มิ.ย.67

Advertisement Advertisement   ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือก เพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ จํานวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 21,000 บาท สังกัด ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ โดยมีหน้าที่ความ รับผิดชอบในงานด้านต่าง ๆ ได้แก่ งานสารบรรณ งานบริหารงานบุคคล งานกิจการนิสิต และงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้ 1. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครสอบ 1.1 ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2558 และประกาศคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหาและคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์กลุ่ม วิชาการประเภท นักวิจัย กลุ่มวิชาชีพ […]

กรมอุทยานฯ รับสมัครนักวิชาการคอมพิวเตอร์ วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-20พ.ค.67

  ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตําแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง : 20,000 บาท/เดือน วันและเวลาปฏิบัติงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น. สถานที่ปฏิบัติงาน : ส่วนแผนงานอุทยานแห่งชาติ สํานักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช อาคารสืบ นาคะเสถียร ชั้น 7 เลขที่ 61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง 1. ได้รับวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์ 2. มีความสามารถด้านการวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศได้เป็นอย่างดี 3. มีความสามารถพัฒนาระบบงานฐานข้อมูลได้เป็นอย่างดี 4. มีความสามารถในการประยุกต์ใช้โครงสร้างข้อมูลและการวิเคราะห์ขั้นตอนวิธีในการพัฒนาซอฟต์แวร์ได้เป็นอย่างดี 5. มีความสามารถด้านการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี 6. มีความสามารถด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ประมวลผลในระบบคลาวด์ได้เป็นอย่างดี […]

ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น รับสมัครลูกจ้าง หลายอัตรา ป.ตรีทุกสาขา บัดนี้-30พ.ค.67

  ประกาศบริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จํากัด รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวนหลายอัตรา ด้วย บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จํากัด เป็นบริษัทที่บริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด ถือหุ้นหนึ่งร้อย เปอร์เซ็นต์ มีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งดําเนินธุรกิจและให้บริการด้าน การจัดการระบบงานคลังสินค้า การบรรจุภัณฑ์ การกระจายสินค้า การบริหารเส้นทางการขนส่งและงานอื่น ๆ ที่ เกี่ยวข้องต่อเนื่อง ทั้งในระดับประเทศและภูมิภาค มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงาน เพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานใน บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จํากัด โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

องค์การเภสัชกรรม รับสมัครลูกจ้างประจำ46อัตรา วุฒิ ม.3-ป.ตรี บัดนี้-10พ.ค.67

  ประกาศองค์การเภสัชกรรม รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างประจำ สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม 1.ตำแหน่งพนักงาน จำนวน 1 อัตรา วุฒิการศึกษา: ปวส. 2.ตำแหน่งลูกจ้างประจำ จำนวน 45 อัตรา วุฒิการศึกษา – ปริญญาตรี จำนวน 1 คน – ปวส. จำนวน 1 คน – ปวช. จำนวน 2 คน – ม.6 สายวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 คน – ม.6 จำนวน 21 คน – ม.3/ม.6 จำนวน 17 คน อัตราเงินเดือน – ปริญญาตรี 16,830 บาท – (ปวส.) 13,410 บาท […]

กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) รับสมัครนักวิชาการเผยแพร่ วุฒิ ป.ตรีขึ้นไป บัดนี้-26ก.พ.67

  กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ นักวิชาการเผยแพร่ (กลุ่มประชาสัมพันธ์) 1 ตำแหน่ง นักวิชาการเผยแพร่ (ด้านกราฟิกดีไซน์และถ่ายภาพนิ่ง/ภาพเคลื่อนไหว) จำนวน 1 อัตรา เพศ : ไม่ระบุ อายุ : ไม่เกิน 35 ปี ระดับการศึกษา : ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชา : นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน ออกแบบนิเทศศิลป์ มนุษย์ศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง * มีประสบการณ์ในสายวิชาชีพจะพิจารณาเป็นพิเศษ คุณสมบัติที่ต้องการ 1. ถ่ายภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อและช่องทางต่าง ๆ 2. งานออกแบบสื่อประเภทต่าง ๆ สื่ออินโฟกราฟิกเพื่อเผยแพร่กิจกรรม ข่าวสาร ความรู้ของหน่วยงานแก่ กลุ่มเป้าหมาย 3. จัดเตรียมงานนิทรรศการทั้งในและนอกสถานที่ และมีความพร้อมในการเดินทางไปจัดกิจกรรมต่างจังหวัดได้ 4. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ด้านการประชาสัมพันธ์ ตามที่ได้รับมอบหมาย […]

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครอาจารย์ 5 อัตรา วุฒิ ป.โท/ป.เอก บัดนี้-22 มี.ค.67

   คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครบุคลากรเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน สายวิชาการ 5 อัตรา อาจารย์ 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 อาจารย์ด้านการบัญชี 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 5 มีนาคม 2567 อาจารย์ด้านการเงิน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 12 มีนาคม 2567 อาจารย์ด้านการตลาด 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 22 มีนาคม 2567 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หรืออยู่ระหว่างศึกษาระดับปริญญาเอกโดยผ่านการสอบประมวลวัดผล Ph.D. Candidate ทางด้านหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ผู้ที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียด ได้ที่ https://www.tbs.tu.ac.th/job-opportunities-new/ สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 02 696 5737, 064 396 6145 […]

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ รับสมัครนักวิชาการ/ผู้ชำนาญการด้านกฎหมาย วุฒิ ป.ตรี/ป.โท บัดนี้-29ก.พ.67

  สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ รับสมัครนักวิชาการ/ผู้ชำนาญการด้านกฎหมาย ปิดรับสมัคร 29 กุมภาพันธ์ 2567 คุณสมบัติ การศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือโทด้านนิติศาสตร์ มีทักษะและประสบการณ์ทำงาน ด้านกฎหมายในหน่วยงานรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรมหาชน ไม่น้อยกว่า 3-5 ปี มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย ด้านสิทธิหรือกฎหมายด้าน สุขภาพจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ขอบเขตงาน ศึกษาวิเคราะห์ดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ขับเคลื่อนสิทธิหน้าที่ด้านสุขภาพตามมาตรา 6-8 และ 12 แห่งพรบ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2560 สนับสนุนการพัฒนาระบบ แนวปฏิบัติการใช้สิทธิและหน้าที่ด้านสุขภาพ พิจารณา ตีความ ตอบข้อหารือ วินิจฉัยปัญหา กม. เกี่ยวกับระเบียบของ สช. ศึกษาวิเคราะห์และวิจัยเพื่อปรับปรุงกฎหมายและ ระเบียบของ สช. ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวกับวินัย การร้องทุกข์ ระบบคุณธรรม การดำเนินการตามกฎหมายปกครองในการบริหารราชการ การดำเนินคดีของหน่วยงาน วิธีการสมัคร ส่งประวัติส่วนบุคคล (Curriculum Vitae/Resume) มาที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ อาคารสุขภาพแห่งชาติ E-mail : [email protected] โทร […]

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รับสมัครอาจารย์ วุฒิ ป.เอก บัดนี้-30 เม.ย.67

  ประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้าเป็นพนักงานสถาบันสายวิชาการ 👩‍🍳👩‍💼 รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานสถาบันสายวิชาการตำแหน่งอาจารย์ ประจำปีงบประมาณ 2566 🍛🥗🥘🍜🍝คณะอุตสาหกรรมอาหาร เปิดรับสมัครบุคลากรสายวิชาการ (ตำแหน่งอาจารย์) จำนวน 8 อัตรา ดังมีรายละเอียดที่แนบมาท้ายนี้นะคะ 📅 ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 30 เมษายน 2566 ⏰ เวลา 16.30 น. 📧 สมัครทางอีเมล [email protected] ส่งใบสมัครที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วพร้อมแนบเอกสารการสมัครให้ครบถ้วน รวมถึงหลักฐานการโอนค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ 📁เอกสารประกาศและใบสมัครสอบ ประกาศรับสมัคร(ภาษาไทย) https://www.hr.kmitl.ac.th/wp-content/uploads/2023/04/ประกาศรับสมัครอาจารย์-2566.pdf

องค์การสุรา กรมสรรพสามิต รับสมัครหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-15ก.พ.67

  ประกาศองค์การสุรา กรมสรรพสามิต ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานองค์การสุรา ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน ระดับ 9 จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทน : 38,720 – 95,810 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ปริญญาตรี สาขาการบัญชี กรณีเป็นพนักงานองค์การสุรา เป็นพนักงานระดับ 8 มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 6 เดือน หรือเคยเป็นพนักงานระดับ 7 มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) ได้รับอัตราเงินเดือนไม่น้อยกว่าอัตราเงินเดือนขั้นต้นของระดับ 9 กรณีบุคคลภายนอก มีอายุไม่ต่ำกว่า 35 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 55 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายใน หรือด้านการตรวจสอบบัญชีมาไม่น้อยกว่า 3 ปี ได้รับวุฒิบัตรผู้ตรวจสอบภายในวิชาชีพรับอนุญาต (The Certified Internal Auditor : CIA) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพตรวจสอบภายในของประเทศไทย (Certified […]

องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-31ม.ค.67

  ประกาศคณะกรรมการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปฏิบัติงานกองเทคโนโลยีและสารสนเทศ ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปฏิบัติงานกองเทคโนโลยีและสารสนเทศ 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทน : 15,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ด้านคอมพิวเตอร์ หรือที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบจัดทํารายงาน นําเสนอ (presentation)3. มีความเข้าใจหลักการ UX, UI Design System User Flow เป็นต้น มีความรู้ความสามารถในการแก้ไข ซ่อมบํารุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ติดตั้งโปรแกรมบนคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี มีความกระตือรือร้นในการศึกษาหาความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และพร้อมเรียนรู้ในสิ่งใหม่อยู่ตลอดเวลา สามารถทํางานร่วมกันแบบเป็นทีมได้ และรับฟังความคิดเห็นระหว่างในทีมได้ มีความสามารถในการฝึกอบรม หรือถ่ายทอดความรู้ ให้แก่พนักงานในองค์กร หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจ และเสริมสร้างศักยภาพให้กับพนักงาน มีความรู้ความสามารถในการออกแบบสารสนเทศ เช่น Photoshop, illustrator เป็นต้น จะพิจารณาเป็นพิเศษ หากมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในการวิเคราะห์ออกแบบระบบ จะพิจารณาเป็นพิเศษ ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครสอบได้ตั้งแต่วันที่ 16 – 31 ม.ค. 2567 ไม่เว้น […]

1 2 79
error: