องค์การสุรา กรมสรรพสามิต รับสมัครหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-15ก.พ.67

Advertisement Advertisement   ประกาศองค์การสุรา กรมสรรพสามิต ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานองค์การสุรา ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน ระดับ 9 จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทน : 38,720 – 95,810 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ปริญญาตรี สาขาการบัญชี กรณีเป็นพนักงานองค์การสุรา เป็นพนักงานระดับ 8 มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 6 เดือน หรือเคยเป็นพนักงานระดับ 7 มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) ได้รับอัตราเงินเดือนไม่น้อยกว่าอัตราเงินเดือนขั้นต้นของระดับ 9 กรณีบุคคลภายนอก Advertisement มีอายุไม่ต่ำกว่า 35 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 55 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายใน หรือด้านการตรวจสอบบัญชีมาไม่น้อยกว่า 3 ปี ได้รับวุฒิบัตรผู้ตรวจสอบภายในวิชาชีพรับอนุญาต (The Certified Internal Auditor : […]

องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-31ม.ค.67

  ประกาศคณะกรรมการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปฏิบัติงานกองเทคโนโลยีและสารสนเทศ ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปฏิบัติงานกองเทคโนโลยีและสารสนเทศ 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทน : 15,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ด้านคอมพิวเตอร์ หรือที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบจัดทํารายงาน นําเสนอ (presentation)3. มีความเข้าใจหลักการ UX, UI Design System User Flow เป็นต้น มีความรู้ความสามารถในการแก้ไข ซ่อมบํารุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ติดตั้งโปรแกรมบนคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี มีความกระตือรือร้นในการศึกษาหาความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และพร้อมเรียนรู้ในสิ่งใหม่อยู่ตลอดเวลา สามารถทํางานร่วมกันแบบเป็นทีมได้ และรับฟังความคิดเห็นระหว่างในทีมได้ มีความสามารถในการฝึกอบรม หรือถ่ายทอดความรู้ ให้แก่พนักงานในองค์กร หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจ และเสริมสร้างศักยภาพให้กับพนักงาน มีความรู้ความสามารถในการออกแบบสารสนเทศ เช่น Photoshop, illustrator เป็นต้น จะพิจารณาเป็นพิเศษ หากมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในการวิเคราะห์ออกแบบระบบ จะพิจารณาเป็นพิเศษ ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครสอบได้ตั้งแต่วันที่ 16 – 31 ม.ค. 2567 ไม่เว้น […]

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว วุฒิ ปวส./ป.ตรี บัดนี้เป็นต้นไป

  รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (อาคารสถานที่) -อายุไม่เกิน 35 ปี -วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. หรือปริญญาตรี ในสาขาวิชาช่างไฟฟ้า, ช่างอิเล็กทรอนิกส์, หรือ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง -ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 2-3 ปี -มีทักษะความรู้ด้านงานช่างอาคาร และงานซ่อมบำรุง -รักงานช่าง ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน และมีระเบียบ -สามารถใช้งาน โปรแกรมพื้นฐาน ไมโครซอฟออฟฟิศได้เป็นอย่างดี -สามารถทำงานร่วมกับช่างอาคารคนอื่น หรือหัวหน้าช่างอาคารได้โดยไม่เกิดปัญหาใด ๆ หรือมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี -ทำงานอย่างคล่องแคล่ว มีความคล่องตัวสูง และสามารถจัดการทุกปัญหาได้อย่างรวดเร็ว -สามารถทำงานเสาร์อาทิตย์ได้ (OT) ลักษณะงาน -ตรวจสอบระบบภายในและมีการซ่อมบำรุงระบบต่าง ๆ เมื่อเกิดปัญหาอย่างรวดเร็ว ระบบไฟฟ้า, ระบบน้ำ ระบบปรับอากาศ, ระบบสาธารณภัยต่าง ๆ -ตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัยหรือ Fire Alarm อยู่เสมอ เพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ -ตรวจสอบเรื่องค่าน้ำ ค่าไฟ และค่าต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับระบบภายในอาคารว่าเป็นไปตามปกติหรือไม่ -บำรุงรักษา […]

กรมทางหลวงชนบท รับสมัครเจ้าพนักงานธุรการ วุฒิ ปวส. บัดนี้เป็นต้นไป

  กรมทางหลวงชนบท รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กรมทางหลวงชนบท บางเขน กรงเทพฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา (เงินเดือน 11,500 บาท) คุณสมบัติและลักษณะงาน – ชาย/หญิง -ได้รับวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) – ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริการทั่วไป – ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับบอบหมาย ผู้ที่สนใจสามารถส่งประวัติและวุฒิการศึกษามาได้ที่ [email protected]

สำนักงานสภาองค์กรของผู้บริโภค รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน 8 อัตรา วุฒิ ป.ตรี บัดนี้เป็นต้นไป

  ประกาศสำนักงานสภาองค์กรของผู้บริโภค เรื่องการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน จำนวน 8 ตำแหน่ง 8 อัตรา ดังนี้ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามนโยบาย จำนวน 1 อัตรา เจ้าหน้าที่สนับสนุนสมาชิกและองค์กรผู้บริโภค จำนวน 1 อัตรา เจ้าหน้าที่ศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคแบบเบ็ดเสร็จ จำนวน 1 อัตรา เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิผู้บริโภค จำนวน 1 อัตรา เจ้าหน้าที่ออกแบบและผลิตสื่อ จำนวน 1 อัตรา เจ้าหน้าที่บัญชี จำนวน 1 อัตรา เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ จำนวน 1 อัตรา เจ้าหน้าที่งานวิเทศสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา อ่านรายละเอียดคุณสมบัติได้ที่ประกาศ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 3 อัตรา วุฒิ ป.ตรีขึ้นไป บัดนี้-14ม.ค.67

  ประกาศสำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 1. ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี 1 อัตรา – วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรม คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่ต่ำกว่า 15 ปี อัตราค่าตอบแทน : 70,000 บาท 2. ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านพัสดุ 1 อัตรา – วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานด้านการพัสดุไม่ น้อยกว่า 15 ปี อัตราค่าตอบแทน : 70,000 บาท 3. ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานทดแทน 1 อัตรา – วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปด้านวิศวกรรมศาสตร์มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานด้านการพลังงานไม่น้อยกว่า 15 ปี อัตราค่าตอบแทน : 70,000 บาท ส่งเอกสารสมัครได้ที่อีเมล [email protected] หรือ ติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 02-158-1460 ต่อ 1105-1106 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 […]

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี รับสมัครครูอัตราจ้างชั่วคราว วุฒิ ป.ตรี/ป.โท บัดนี้-22ธ.ค.66

  ประกาศโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูช่วยสอนและครูผู้สอน 1. ตําแหน่ง ครูอัตราจ้างชั่วคราว ทําหน้าที่ครูช่วยสอน วิชาเอกคณิตศาสตร์ ของโครงการ ห้องเรียนพิเศษ English Program จํานวน 1 อัตรา วุฒิปริญญาโทได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) วุฒิปริญญาตรีได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) กรณีที่ผู้สมัครวุฒิปริญญาตรีผ่านการทดสอบวัดความรู้ทางภาษาอังกฤษตามที่ระบุไว้ในคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง ตามข้อ 3.1.3 จะได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 20,000 บาท (สอบหมื่นบาทถ้วน) 2 ตําแหน่ง ครูอัตราจ้างชั่วคราว ทําหน้าที่ครูช่วยสอน วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป ของ โครงการห้องเรียนพิเศษ English Program จํานวน 1 อัตรา วุฒิปริญญาโทได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) วุฒิปริญญาตรีได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) กรณีที่ผู้สมัครวุฒิปริญญาตรีผ่านการทดสอบวัดความรู้ทางภาษาอังกฤษตามที่ระบุไว้ในคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งตามข้อ 3.2.3 จะได้รับค่าตอบแทนเดือนละ […]

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครอาจารย์ทางด้านระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ วุฒิ ป.โท/ป.เอก บัดนี้-15ธ.ค.66

  ประกาศคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ทางด้านระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ครั้งที่ 5/2566 1. อาจารย์ทางด้านระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 1 อัตรา – วุฒิปริญญาเอก อัตราเดือนละ 41,000 บาท – วุฒิปริญญาโท อัตราเดือนละ 28,630 บาท สามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2566 ตามวันราชการในเวลา 8:30 – 16:30 น. ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่โทร. 02-696-5702 หรือ 064-396-6145, 085-563-6355 แบบฟอร์มใบสมัครและรายละเอียด Download ได้ที่เว็บไซต์ www.tbs.tu.ac.th (เกี่ยวกับเรา > > ร่วมงานกับเรา > > แบบฟอร์ม >> ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์) สามารถสมัครได้ที่อีเมล [email protected] โดยจะถือวันที่คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชีได้รับอีเมลภายในวันที่ 15 […]

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับสมัครบรรจุข้ารับราชการ 13 อัตรา วุฒิ ป.ตรี 7ธ.ค.66- 8ม.ค.67

  ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตําแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ และตําแหน่งนักกายภาพบําบัดปฏิบัติการ 1. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 11 อัตรา – ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง 2. ตำแหน่งนักกายภาพบําบัดปฏิบัติการ 2 อัตรา – ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชากายภาพบําบัด ทางกายภาพบําบัด และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขากายภาพบําบัด หรือใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดของสภากายภาพบําบัด สมัครด้วยตนเอง ให้ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองหรือพิมพ์ใบสมัครได้ทาง Internet ในเว็บไซต์ www.dep.go.th หัวข้อสมัครงาน พร้อมกรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน แนบหลักฐานตามข้อ 7 และหลักฐานการจ่ายค่าธรรมเนียมในการสมัครคัดเลือกฯ โดยยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่กลุ่มบริหาร ทรัพยากรบุคคล สํานักงานเลขานุการกรม กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เลขที่ 255 อาคาร 50 ปี กรมประชาสงเคราะห์ ชั้น 1 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 7 ธ.ค. 66 – 8 ม.ค. 67 […]

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับสมัครนักวิเคราะห์นโยบายและแผน วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-15พ.ย.66

  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับสมัครงาน(จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์) จำนวน 1 ตำแหน่งสังกัด กองเกษตรสารนิเทศ สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ สาขาสื่อสารมวลชน สื่อสารองค์กร หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องด้านการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติงานใน กลุ่มยุทธศาสตร์และข้อมูลประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทน เงินเดือน 15,000 บาท ยื่นเอกสารสมัครงานด้วยตนเอง หรือทาง Email : [email protected] อาคาร 4 ชั้น 7 กองเกษตรสารนิเทศ กลุ่มยุทธศาสตร์และข้อมูลประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถ. ราชดำเนินนอก แขวงบ้านพาถม เขตพระนคร กทม. โทร. 02-2812505 หมดเขตการรับสมัครใน วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2566 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

1 2 3 79
error: