คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา บัดนี้-10มิ.ย.67

 

ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือก เพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ จํานวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 21,000 บาท สังกัด ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ โดยมีหน้าที่ความ รับผิดชอบในงานด้านต่าง ๆ ได้แก่ งานสารบรรณ งานบริหารงานบุคคล งานกิจการนิสิต และงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้

1. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครสอบ
1.1 ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2558 และประกาศคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหาและคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์กลุ่ม วิชาการประเภท นักวิจัย กลุ่มวิชาชีพ กลุ่มอํานวยการ และเชี่ยวชาญเฉพาะ และกลุ่มบริการ ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
1.2 อายุไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่สมัคร)
1.3 สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชา
1.4. มีทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐาน และการใช้ซอฟต์แวร์ Office
1.5 มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทย และภาษาอังกฤษได้อย่างเหมาะสมกับตําแหน่ง
1.6 มีทักษะทางการวิจัย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

2. เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร
2.1 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดํา ขนาด 1.5 นิ้ว ซึ่งถ่ายไว้ครั้งเดียวกัน ไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร) จํานวน 1 รูป
2.2 สําเนาปริญญาบัตร และใบคะแนนแสดงคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตามที่กําหนดไว้ (transcript)
2.3 สําเนาเอกสารการเปลี่ยนคํานําหน้าชื่อ หรือเปลี่ยนชื่อ หรือเปลี่ยนนามสกุล (ในกรณีที่ มีการเปลี่ยน) เช่น สําเนาทะเบียนสมรส สําเนาหนังสือหย่า สําหรับหญิงที่ทําการ สมรสแล้ว เป็นต้น
2.4 ประวัติย่อส่วนบุคคล RESUME และเอกสารแสดงความรู้ความสามารถในการใช้ คอมพิวเตอร์ หนังสือรับรองการผ่านงาน ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
2.5 สําเนาทะเบียนบ้าน สําเนาบัตรประชาชน
2.6 สําเนาใบสําคัญทางทหาร (สด 8 หรือ สด 43)
2.7 ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยโรคที่มีลักษณะต้องห้าม เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2559 ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน
2.8 ผู้รับรอง จํานวน 3 คน โดยเป็นผู้ที่รู้จักกับผู้สมัครเป็นอย่างดีซึ่งไม่ใช่ บิดา มารดา สามี ภรรยา พี่น้องร่วมบิดา มารดาเดียวกัน ตามแบบฟอร์มที่กําหนด ทั้งนี้ หนึ่งในจํานวน ผู้รับรองดังกล่าวต้องเป็นข้าราชการ หรือหากรับราชการทหารหรือตํารวจต้องมียศ ไม่ต่ํากว่าร้อยเอก หรือพนักงานของรัฐ หรือพนักงานประจําที่ปฏิบัติงานมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 1 ปี (พร้อมแนบสําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการ และสําเนาบัตรประชาชน ของผู้รับรองทั้ง ทั้ง 3 คน) ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคํารับรองพนักงานมหาวิทยาลัยที่ www.eng.ku.ac.th สมัครงาน (ข้อ 7)

3. การรับสมัคร
1. ผู้สมัครกรอกข้อมูลใบสมัครงานให้ถูกต้องและครบถ้วนพร้อมสแกนหลักฐานการสมัครงานเป็น ไฟล์นามสกุล .PDF ขนาดภาพเท่ากับ A4 ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1.0MB โดยลงนามรับรองสําเนา ถูกต้อง ได้ที่เว็บไซต์ www.eng.ku.ac.th (สมัครงาน) หรือ https://recruit.eng.ku.ac.th/ เลือกกรอกใบสมัคร (มุมขวามือด้านล่าง)
2. หน่วยทรัพยากรมนุษย์ตอบรับ ยืนยัน การสมัครงานให้ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติและหลักฐาน ประกอบการสมัครครบถ้วนทราบผลการสมัครทางอีเมล เพื่อชําระค่าธรรมเนียมการสมัคร
3. ผู้สมัครชําระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครเข้ารับการสรรหาหรือคัดเลือก จํานวน 100 บาท ผ่าน QR Code ที่ส่งให้ทางอีเมล และส่งหลักฐานการชําระเงินมายัง Email : [email protected] เมื่อจ่ายค่าธรรมเนียมการสมัครแล้วจะไม่คืนให้ เว้นแต่มีการยกเลิกการสอบครั้งนั้นทั้งหมด
4. หน่วยทรัพยากรมนุษย์ตอบรับการชําระเงินให้ผู้สมัครทราบทางอีเมล หลังจากตรวจสอบหลักฐานแล้ว
5. สมัครทางอินเทอร์เน็ตได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2567 ในวันทําการ เวลา 09.00-15.30 น.

ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยในวิธีการสมัคร สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ น.ส.จีรนันท์ เพ็ญจันทร์ หน่วยทรัพยากรมนุษย์ สํานักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทรศัพท์, 0 2797 0999 ต่อ 1154 หรือ 0 2797 0954 หรือ อีเมล : [email protected]
(สมัครงาน) ต่อไป

การประกาศรายชื่อผู้สมัคร วัน เวลา และสถานที่ ในการเข้ารับการสอบคัดเลือก คณะวิศวกรรมศาสตร์จะประกาศให้ทราบทางเว็บไซต์ http://www.eng.ku.ac.th

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: