มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช รับสมัครบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย 63 อัตรา วุฒิ ปวส./ป.ตรี/ป.โท บัดนี้-29ก.พ.67

Advertisement Advertisement   ประกาศมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช รับสมัครคัดเลือกบุคคลโดยวิธีทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 1. ประเภทสนับสนุน กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ ระต้บปฏิบัติการ คุณวุฒิปริญญาตรี – นิติกร จำนวน 2 อัตรา – นักเวชศสตร์การสื่อความหมาย จำนวน 1 อัตรา – นักกำายภาพบำาบัด จำนวน 1 อัตรา 2. ประเภทสนับสนุน กลุ่มเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับปฏิบัติการ คุณวุฒิปริญญาโท – นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา คุณวุฒิปริญญาตรี – นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 12 อัตรา – นักวิชาการศึกษา จำนวน 6 อัตรา – นักวิชาการโสตทัศนศึกษา จำนวน 3 อัตรา – นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 2 […]

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช รับสมัครพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 20 อัตรา วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-11มี.ค.67

  ประกาศมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช รับสมัครคัดเลือกบุคคลโดยวิธีพิเศษเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 1. ตําแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก ประเภทสนับสนุน กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ ระดับปฏิบัติการ – ตําแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ จํานวน 20 อัตรา – อัตราเงินเดือน 19,500 บาท ผู้สมัครจะต้องมีวุฒิตรงตามที่กําหนดไว้ในมาตรฐานประจําตําแหน่งตามรายละเอียดที่เกี่ยวกับตําแหน่งที่รับสมัคร ครบถ้วนอยู่ก่อนหรือในวันปิดรับสมัคร โดยต้องได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่ไม่มีภาระผูกพันหรือไม่อยู่ระหว่างการปฏิบัติงานชดใช้ทุน ตามสัญญาของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ในส่วนราชการสังกัดกรุงเทพมหานคร ภายในวันปิดรับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกในตําแหน่งดังกล่าว สมัคร ได้ทางอินเทอร์เน็ต ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยแนบเอกสารตามข้อ 4 ในระบบสมัครงานใน เว็บไซต์มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช https://jobs.nmu.ac.th ให้ครบถ้วน ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 11 มีนาคม 2567 และแนบเอกสารตามข้อ 4 ในระบบสมัครงานในเว็บไซต์มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช https://jobs.nmu.ac.th ให้ครบถ้วนภายในวันที่ปิดรับสมัคร ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช รับสมัครผู้ช่วยพยาบาลปฏิบัติงาน 20 อัตรา บัดนี้-11มี.ค.67

  ประกาศมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช รับสมัครคัดเลือกโดยวิธีทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย(ตําแหน่งผู้ช่วยพยาบาลปฏิบัติงาน) 1. ตําแหน่งผู้ช่วยพยาบาลปฏิบัติงาน จํานวน 20 อัตรา อัตราเงินเดือน 13,800 บาท คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง ผู้สมัครสอบกลุ่มทั่วไป ต้องมีคุณวุฒิที่กําหนดไว้ในมาตรฐานประจําตําแหน่งที่รับสมัครสอบครบถ้วนอยู่ก่อนหรือในวันปิดรับสมัคร ดังนี้ ตําแหน่งผู้ช่วยพยาบาลปฏิบัติงาน มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ได้รับ ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล หรือวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน และเป็นคุณวุฒิที่ต่ำกว่า ปวส.ที่มหาวิทยาลัยเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกในตําแหน่ง ดังกล่าว สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ในระบบสมัครงานใน เว็บไซต์มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช https://jobs.nmu.ac.th โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 11 มีนาคม 2567 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช รับสมัครบรรจุพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-10ธ.ค.66

  ประกาศมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช รับสมัครคัดเลือกบุคคลโดยวิธีพิเศษเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ตําแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ) 1. ตําแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก ประเภทสนับสนุน กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ ระดับปฏิบัติการ ตําแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ จํานวน 50 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง 2.1 ผู้สมัครจะต้องมีวุฒิตรงตามที่กําหนดไว้ในมาตรฐานประจําตําแหน่งตามรายละเอียด ที่เกี่ยวกับตําแหน่งที่รับสมัคร ครบถ้วนอยู่ก่อนหรือในวันปิดรับสมัคร โดยต้องได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิ อย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง ในกรณีที่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตที่เข้ารับการฝึกภาคปฏิบัติ ตามที่กําหนดไว้ในหลักสูตรจากโรงพยาบาลวชิรพยาบาล คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล และคาดว่าจะสําเร็จ การศึกษาภายในปีการศึกษา 2566 สามารถสมัครเข้ารับการคัดเลือกได้ 2.2 ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่ไม่มีภาระผูกพันหรือไม่อยู่ระหว่างการปฏิบัติงานชดใช้ทุน ตามสัญญาของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ในส่วนราชการสังกัดกรุงเทพมหานคร ภายในวันปิดรับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกในตําแหน่งดังกล่าว สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ https://jobs.nmu.ac.th ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ วันหยุดราชการ โดยรับสมัครเป็นรอบ ดังนี้ – รอบที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 10 ธันวาคม 2566 […]

ม.นวมินทราธิราช รับสมัครบรรจุพนักงาน21อัตรา วุฒิ ต่ำกว่า ปวช./ปวส./ป.ตรี/ป.โท บัดนี้-20ก.ค.66

  มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช รับสมัครคัดเลือกโดยวิธีทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 21 อัตรา ประเภทสนับสนุน กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ ระดับปฏิบัติการ – นักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย 1 อัตรา ประเภทสนับสนุน กลุ่มเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับปฏิบัติการ คุณวุฒิปริญญาโท : นักวิจัย 2 อัตรา คุณวุฒิปริญญาตรี – นักวิชาการศึกษา 2 อัตรา – ผู้ช่วยวิจัย 1 อัตรา – นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา – นักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา – นักสังคมสงเคราะห์ 1 อัตรา – นักโภชนาการ 1 อัตรา ประเภทสนับสนุน กลุ่มทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน – เจ้าพนักงานพัสดุ 3 อัตรา – เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2 […]

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช รับสมัครพนักงาน101อัตรา ไม่จำกัดวุฒิ-ป.เอก บัดนี้-20ม.ค.66

  มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช รับสมัครคัดเลือกโดยวิธีทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 1.1 ประเภทผู้บริหารระดับต้น สังกัดคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล – หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 อัตรา สังกัดสำนักงานอธิการบดี – หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา – หัวหน้าฝ่ายนิติการ 1 อัตรา สังกัดวิทยาลัยพัฒนาชุมชนเมือง – หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ 1 อัตรา 1.2 ประเภทสนับสนุน กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ ระดับปฏิบัติการ – นักเทคนิคการแพทย์ 2 อัตรา – นักกายภาพบำาบัด 1 อัตรา – วิศวกร (สาขาโยธา) 1 อัตรา – นักจิตวิทยาคลินิก 1 อัตรา – วิศวกร (สาขาไฟฟ้า) 1 อัตรา – นิติกร 2 อัตรา 1.3 […]

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย48อัตรา บัดนี้-11ส.ค.65

  มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช รับสมัครคัดเลือกโดยวิธีทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 1. ตำแหน่งที่รับสมัคร 1.1 ประเภทผู้บริหาร ระดับต้น สังกัดคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล – หัวหน้าสำนักงานคณบดี 1 อัตรา สังกัดสำนักงานอธิการบดี – หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา – หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและประมวลผล 1 อัตรา **ผู้สมัครในตำแหน่งผู้บริหาร ระดับต้น จะต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ เชี่ยวชาญและ ประสบการณ์ในตำแหน่งที่สมัคร และเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานประจำตำแหน่งที่รับสมัครครบถ้วนอยู่ ก่อนหรือในวันปิดรับสมัคร ** 1.2 ประเภทสนับสนุน กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ ระดับปฏิบัติการ คุณวุฒิปริญญาตรี – นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาแพทย์ศาสตร์ สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ทางชีววิทยา หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ […]

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช รับสมัครพยาบาล 23อัตรา บัดนี้-18ส.ค.65

  มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช รับสมัครคัดเลือกโดยวิธีพิเศษเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 23 อัตรา ผู้สมัครต้องได้รับ ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์และได้รับใบอนุญาตประกอบ วิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง คุณสมบัติอื่น ๆ – เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติงานประจำเต็มเวลาได้ – เป็นผู้ใฝ่รู้และมีความตั้งใจในการทำงาน การพัฒนาตนเอง รวมทั้งต้องสามารถทุ่มเท และอุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย – เป็นผู้ที่มีความเข้าใจและยอมรับในระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน มหาวิทยาลัย – เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานหรือเคยผ่านการอบรมตรงตามตำแหน่งที่สมัคร สมัครได้ทาง อินเทอร์เน็ต ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม – 18 สิงหาคม 2565 ที่ https://jobs.nmu.ac.th ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

ม.นวมินทราธิราช รับสมัครนักอาชีวอนามัยในสถานพยาบาล-นักเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์ฯ

  มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช รับสมัครคัดเลือกโดยวิธีทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 1. นักอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานพยาบาล 3 อัตรา อัตราเงินเดือน 19,500 บาท วุฒิ ป.ตรีขึ้นไป หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทางอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานพยาบาล หรือทางใดทางหนึ่งหรือหลายทางดังกล่าว ที่มหาวิทยาลัยเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรือทางอื่นที่ ก.บ.ค. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ 2. นักเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์และห้องผ่าตัด 6 อัตรา อัตราเงินเดือน 19,500 บาท วุฒิ ป.ตรีขึ้นไป ในสาขาวิทยาศาสตร์ ทางเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์และห้องผ่าตัดหรือ สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาชาวิชาและทางใดทางหนึ่งหรือหลายทางดังกล่าว ที่มหาวิทยาลัยเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรือสาขาวิชาอื่นที่ ก.บ.ค. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับ ตำแหน่งนี้ได้ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ บัดนี้-20ก.ค.65 ที่ https://jobs.nmu.ac.th/ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช รับสมัครผู้บริหาร-จนท.ตำแหน่งอื่นๆ48อัตรา บัดนี้-27เม.ย.65

  มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 48 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 27 เมษายน 2565 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช รับสมัครคัดเลือกโดยวิธีทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 1. ตำแหน่งที่รับสมัคร 1.1 ประเภทผู้บริหาร ระดับต้น สังกัดคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล – หัวหน้าฝ่ายการศึกษาและกิจการนักศึกษา 1 อัตรา – หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 อัตรา สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ – หัวหน้าฝ่ายกิจการนักศึกษา 1 อัตรา *** ตำแหน่งผู้บริหาร ดูรายละเอียดคุณสมบัติในประกาศรับสมัคร (แสกน Qr code ในประกาศ) 1.2 ประเภทสนับสนุน กลุ่มเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับปฏิบัติการ คุณวุฒิปริญญาตรี – นักจัดการงานทั่วไป 17 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ที่มหาวิทยาลัยเห็นว่า เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน […]

1 2
error: