มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช รับสมัครพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 20 อัตรา วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-11มี.ค.67

 

ประกาศมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช รับสมัครคัดเลือกบุคคลโดยวิธีพิเศษเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

1. ตําแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก ประเภทสนับสนุน กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ ระดับปฏิบัติการ
– ตําแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ จํานวน 20 อัตรา
– อัตราเงินเดือน 19,500 บาท

ผู้สมัครจะต้องมีวุฒิตรงตามที่กําหนดไว้ในมาตรฐานประจําตําแหน่งตามรายละเอียดที่เกี่ยวกับตําแหน่งที่รับสมัคร ครบถ้วนอยู่ก่อนหรือในวันปิดรับสมัคร โดยต้องได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่ไม่มีภาระผูกพันหรือไม่อยู่ระหว่างการปฏิบัติงานชดใช้ทุน ตามสัญญาของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ในส่วนราชการสังกัดกรุงเทพมหานคร ภายในวันปิดรับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกในตําแหน่งดังกล่าว สมัคร ได้ทางอินเทอร์เน็ต ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยแนบเอกสารตามข้อ 4 ในระบบสมัครงานใน เว็บไซต์มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช https://jobs.nmu.ac.th ให้ครบถ้วน ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 11 มีนาคม 2567 และแนบเอกสารตามข้อ 4 ในระบบสมัครงานในเว็บไซต์มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช https://jobs.nmu.ac.th ให้ครบถ้วนภายในวันที่ปิดรับสมัคร

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: