มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช รับสมัครบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย 63 อัตรา วุฒิ ปวส./ป.ตรี/ป.โท บัดนี้-29ก.พ.67

 

ประกาศมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช รับสมัครคัดเลือกบุคคลโดยวิธีทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

1. ประเภทสนับสนุน กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ ระต้บปฏิบัติการ
คุณวุฒิปริญญาตรี
– นิติกร จำนวน 2 อัตรา
– นักเวชศสตร์การสื่อความหมาย จำนวน 1 อัตรา
– นักกำายภาพบำาบัด จำนวน 1 อัตรา

2. ประเภทสนับสนุน กลุ่มเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับปฏิบัติการ
คุณวุฒิปริญญาโท
– นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา
คุณวุฒิปริญญาตรี
– นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 12 อัตรา
– นักวิชาการศึกษา จำนวน 6 อัตรา
– นักวิชาการโสตทัศนศึกษา จำนวน 3 อัตรา
– นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 2 อัตรา
– นักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
– นักทรัพยำกรบุคคล จำนวน 1 อัตรา
– นักโภชนำการ จำนวน 1 อัตรา
– นักวิเทศสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา

3. ประเภทสนับสนุน กลุ่มทั่วไป ระตับปฏิบัติงาน
– เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 22 อัตรา
– เจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 4 อัตรา
– เจ้าพนักงานห้องสมุด จำนวน 1 อัตรา
– พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
– พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา
– นายช่างเขียนแบบ จำนวน 1 อัตรา
– นายช่างเครื่องกล จำนวน 1 อัตรา

อัตราเงินเดือนที่ได้รับ

ประเภทสนับสนุน กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ และกลุ่มเชี่ยวชาญเฉพาะ
– วุฒิปริญญาโท ให้ได้รับอัตราเงินเดือน 22,800 บาท
– วุฒิปริญญาตรี ให้ได้รับอัตราเงินเดือน 19,500 บาท

ประเภทสนับสนุน กลุ่มทั่วไป
– วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ให้ได้รับอัตราเงินเดือน 15,000 บาท
– วุฒิต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ให้ได้รับอัตราเงินเดือน 13,800 บาท

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกในตําแหน่งดังกล่าว สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต https://jobs.nmu.ac.th/ ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 – 29 กุมภาพันธ์ 2567

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: