ธ.ก.ส. สาขายางสีสุราช รับสมัครเจ้าหน้าที่ ปวส./ป.ตรี16อัตรา

Advertisement Advertisement   ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขายางสีสุราช ประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อเป็นลูกจ้างโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 จำนวน 16 อัตรา ระยะเวลาการจ้าง 45 วัน – เพศ ชาย/หญิง – มีสัญชาติไทย – บุคคลทั่วไปต้องมีอายุตั้งแต่ 20 – 25 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่สมัคร – เป็นผู้สำเร็จการศึกษาใหม่ ซึ่งสำเร็จการศึกษามาไม่เกิน 3 ปี โดยจ่ายค่าจ้างตามวุฒิ การศึกษา – สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าวุฒิ ปวส. – เป็นผู้มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่สาขา และสามารถเดินทางได้สะดวก – สามารถช่วยงานในพื้นที่ตำบล ยางสีสุราช ดงเมือง แวงดง บ้าน สร้างแซง นาภู และหนองบัวสันตุ และทำหน้าที่จัดทำเอกสารของผู้ลงทะเบียน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ กลุ่มผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง […]

ธ.ก.ส.สาขาแม่แจ่ม เชียงใหม่ รับสมัครจนท.โครงการลงทะเบียน ปวส./ป.ตรี

  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2565 สังกัด ธ.ก.ส.สาขาแม่แจ่ม – เพศชาย หรือ เพศหญิง และสัญชาติไทย – อายุตั้งแต่ 20 – 30 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่สมัคร) – เป็นผู้สำเร็จการศึกษาใหม่ ซึ่งสำเร็จการศึกษามาไม่เกิน 3 ปี ระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ ระดับปริญญาตรี – เป็นผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ – สามารถขับขี่รถจักรยานยนต์ และมีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ หากมี รถจักรยานยนต์เป็นของตนเองจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ อัตราเงินเดือน – ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ไม่ต่ำกว่าเดือนละ 11,500 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้า ร้อยบาท) – ระดับปริญญาตรี ไม่ต่ำกว่าเดือนละ 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) สมัครด้วยตนเองได้ที่ ธ.ก.ส. สาขาแม่แจ่ม […]

ธ.ก.ส. สาขาดอกคำใต้ รับสมัครเจ้าหน้าที่ลงทะเบียน วุฒิ ปวส./ป.ตรี

  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2565 สังกัด ธ.ก.ส. สาขาดอกคำใต้ – เพศชาย หรือ เพศหญิง และสัญชาติไทย – อายุตั้งแต่ 20 – 30 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่สมัคร) – เป็นผู้สำเร็จการศึกษาใหม่ ซึ่งสำเร็จการศึกษามาไม่เกิน 3 ปี ระดับ ปวส. หรือระดับ ป.ตรี – เป็นผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ ตำบลดอกคำใต้ ตำบลบุญเกิด ตำบลสว่างอารมณ์ ตำบลสันโค้ง ตำบลดอนศรีชุม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา อัตราเงินเดือน : ระดับ ปวส. ไม่ต่ำกว่าเดือนละ 11,500 บาท ระดับ ป.ตรี ไม่ต่ำกว่าเดือนละ 15,000 บาท สมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงาน ธ.ก.ส. สาขาดอกคำใต้ 15-22 สิงหาคม […]

ธ.ก.ส. สาขาปง พะเยา รับสมัครเจ้าหน้าที่ วุฒิ ปวส./ป.ตรี บัดนี้-8ส.ค.65

  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2565 สังกัด ธ.ก.ส. สาขาปง – เพศชาย หรือเพศหญิง และสัญชาติไทย – อายุตั้งแต่ 20 – 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่สมัคร) – เป็นผู้สำเร็จการศึกษาใหม่ ซึ่งสำเร็จการศึกษามาไม่เกิน 3 ปี ระดับ ปวส. หรือ ระดับ ป.ตรี – เป็นผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่อำเภอปง อัตราเงินเดือน ระดับ ปวส. ไม่ต่ำกว่าเดือนละ 11,500 บาท ระดับ ป.ตรี ไม่ต่ำกว่าเดือนละ 15,000 บาท สมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงาน ธ.ก.ส. สาขาปง บัดนี้-8ส.ค.65 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

ธ.ก.ส. สาขาเชียงม่วน รับสมัครเจ้าหน้าที่วุฒิ ปวส./ป.ตรี บัดนี้-5ส.ค.65

  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2565 สังกัด ธ.ก.ส. สาขาเชียงม่วน – เพศชาย หรือ เพศหญิง และสัญชาติไทย – อายุตั้งแต่ 20 – 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่สมัคร) – เป็นผู้สำเร็จการศึกษาใหม่ ซึ่งสำเร็จการศึกษามาไม่เกิน 3 ปี วุฒิ ปวส./ป.ตรี – เป็นผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่อำเภอเชียงม่วน อัตราเงินเดือน – ระดับ ปวส. ไม่ต่ำกว่าเดือนละ 11,500 บาท – ระดับ ป.ตรี ไม่ต่ำกว่าเดือนละ 15,000 บาท สมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงาน ธ.ก.ส. สาขาเชียงม่วน บัดนี้-5ส.ค.65 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

ธ.ก.ส. รับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงานธนาคาร วุฒิ ป.ตรี บัดนี้–22พ.ค.65

  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร การรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเป็นพนักงานธนาคาร ตำแหน่งพนักงานตรวจสอบ ระดับ 9 จำนวน 2 อัตรา อายุไม่เกิน 40 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร) สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่า ป.ตรีในสาขาวิชาบัญชี เศรษฐศาสตร์ การเงินการธนาคาร การสอบบัญชี การเงินธุรกิจ การตรวจสอบภายใน บริหารการเงิน การเงินและการลงทุน การลงทุนและการจัดการความเสี่ยงทางการเงิน การจัดการการเงิน การเงินเชิงปริมาณ การธนาคารและธุรกิจการเงิน การเงินและการคลัง การเงินและการธนาคารระหว่างประเทศ สถิติสารสนเทศ สถิติประยุกต์ สถิติประยุกต์และเทคโนโลยีสารสนเทศ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง มีความสามารถในการใช้โปรแกรมการวิเคราะห์ข้อมูล เช่น BI Tools (Business Intelligence), Python, R, IDEA, Power BI, SQL และ Tableau เป็นต้น มีประสบการณ์การทางานไม่น้อยกว่า 5 ปี ด้านการจัดเตรียมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล (Data […]

ธ.ก.ส. รับสมัครผู้ช่วยพนักงานธุรการ วุฒิ ปวช.บัดนี้-13พ.ค.65

  ธ.ก.ส.รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน ตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานธุรการเทียบเท่าระดับ 2 ประจำสำนักกิจการนครหลวง และสาขาในสังกัด สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำวุฒิ ปวช. ด้านการตลาด บัญชี เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ประชาสัมพันธ์ การเงินและการธนาคาร ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ธุรกิจประกันภัย ธุรกิจค้าปลีก ภาษาต่างประเทศธุรกิจ การจัดการผลิตภัณฑ์ การจัดการโลจิสติกส์ การจัดการทั่วไป การจัดการสำนักงาน พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรอง อัตราเงินเดือน ให้ได้รับเงินเดือนตามมาตรฐานสิทธิประโยชน์ของลูกจ้างกลุ่มงานปฏิบัติการระดับมาตรฐาน กลุ่ม 2 เดือนละ 10,500 บาท (หนึ่งหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) รวมอัตราเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 1,500 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมเป็นเงินเดือนละ 12,000 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) การสมัคร สมัครด้วยตนเองได้ที่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สำนัก กิจการนครหลวง ตั้งอยู่เลขที่ 109 ถนนกำแพงเพชร แขวงจตุจักร เขตจตุจักร […]

ธ.ก.ส.รับสมัครพนักงานสาย Digital Banking ป.ตรี ประสบการณ์7ปีขึ้นไป

  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานธนาคารปฏิบัติงานสังกัดสำนักงานโครงการ Digital Banking (สคท.) ประจำปีบัญชี 2564 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร ผู้บริหารทีม ระดับ 10 จำนวน 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง เพศ ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร) สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การตลาดดิจิทัล เศรษฐศาสตร์ดิจิทัล เทคโนโลยีทางการเงิน วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์ข้อมูล สถิติประยุกต์หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง (นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร) มีประสบการณ์ทำงานรวมไม่น้อยกว่า 7 ปี โดยมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี ในด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการดิจิทัล (Digital Products and Services) การตลาดดิจิทัล (Digital Marketing) การวิเคราะห์ข้อมูลและการเงิน (Data & Financial […]

ธ.ก.ส.รับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน11อัตรา วุฒิ ป.ตรี 7–18มี.ค.65

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเป็นพนักงานธนาคาร 11 อัตรา ปริญญาตรี สมัครตั้งแต่ 7 – 18 มีนาคม 2565 ประกาศธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร การสรรหาบุคคลภายนอกเพื่อเป็นพนักงานปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์ ระดับ 4 พนักงานระบบงานคอมพิวเตอร์ (Software) 7 อัตรา พนักงานระบบคอมพิวเตอร์ (Hardware)  4 อัตรา พนักงานระบบงานคอมพิวเตอร์ (Software) ระดับ 4 สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ ศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ ระบบสารสนเทศระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ การจัดการสารสนเทศ วิทยาการสารสนเทศคอมพิวเตอร์ การพัฒนา ซอฟต์แวร์ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองภายในวันที่ปิดรับสมัคร หนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก.ของ ส านักงาน ก.พ. (ถ้ามี) ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ภายในวันที่ที่ปิดรับสมัคร […]

ธกส.รับสมัครบรรจุ พนง.ป้องกันทุจริต ป.ตรีขึ้นไป

  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานธนาคารปฏิบัติงานประจำกลุ่มงานตรวจจับและตรวจสอบธุรกรรม สำนักจัดการและป้องกันการกระทำทุจริต (สปท.) ประจำปีบัญชี 2564 (ครั้งที่ 3) ตำแหน่งพนักงานตรวจสอบ ระดับ 4-7 จำนวน 1 อัตรา เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร) สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับ ป.ตรีจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง(นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร) มีประสบการณ์ทางด้านระบบงานบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิต Visa Advanced Authorization and Visa Risk Manager จากสถาบันการเงิน หรือระบบงานที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 2 ปี มีปฏิภาณไหวพริบ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดีและสามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้ มีความสามารถติดต่อสื่อสารประสานงานด้วยภาษาอังกฤษกับสถาบันการเงิน ต่างประเทศได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ หากมีผลคะแนนทดสอบ TOEIC ไม่น้อยกว่า 650 หรือ TOEFL (แบบ IBT) ไม่น้อยกว่า 65 หรือมีผลคะแนนทดสอบ […]

1 2 3