สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-7ส.ค.61

Advertisement   Advertisement   สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป Advertisement นักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา : ได้รับ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางด้านบริหารงานบุคคล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา : ได้รับ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ หรือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภายในวันที่ 26 ก.ค.-7 ส.ค.61 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

40อัตรา!!กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรี/ป.โท สมัครออนไลน์26ก.ค.-3ส.ค.61

    กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 40 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2561 1. นักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท (นนทบุรี) – ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชารัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารธุรกิจ การท่องเที่ยวและการโรงแรม จิตวิทยา 2. นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท (นนทบุรี) – ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบัญชี ทางการเงินการธนาคาร บัญบัณฑิต หรือพาณิชยศาสตรบัณฑิต 3. นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท (นนทบุรี) – ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ […]

กรมประชาสัมพันธ์ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวส.7-11พ.ค.61

    กรมประชาสัมพันธ์ โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์เขต 1 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท คุณสมบัติเฉพาะ 1) ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรชั้นสูง สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาพณิชยการหรือสาขาวิชาการบัญชี หรือทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห้นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 2) มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ การใช้อินเตอร์เน็ตและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงาน 3) มีมนุษยสัมพันธ์และทัศนคติในการให้บริการที่ดี ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานประชาสัมพันธ์เขต 1 ฝ่ายบริหารทั่วไป ชั้น 1 เลขที่ 20/1 ถ.นิกรสำราญ อ.เมือง จ.ขอนแก่น ภายในวันที่ 7-11 พ.ค.61 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

(25อัตรา สมัครทางไปรษณีย์ได้)สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นขอนแก่น รับสมัครงานวุฒิ ปวส.บัดนี้-2พ.ค.61

    กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น โดยสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น รับสมัครลูกจ้าง คุณสมบัติเฉพาะ – ได้รับวุฒิ ปวส. หรือวุฒิการศึกษาอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน หรือสามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ได้ตามความเหมาะสม – สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และในวันหยุดราชการได้ – สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานราชการในพื้นที่อำเภอในเขตจังหวัดขอนแก่นได้ – มีประสบการณ์การทำงานในด้านที่เกี่ยวข้อง หรือสามารถขับขี่รถยนต์และมีใบขับขี่รถยนต์จะพิจารณาเป็นพิเศษ (อ่านคุณสมบัติอื่นๆ เพิ่มเติมได้ในเอกสารประกาศ) ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น (กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น) ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น (หลังเก่า) ถนนศูนย์ราชการ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น ภายในวันที่ 24 เม.ย.-2 พ.ค.61 หรือจ่าหน้าซองมาตามที่อยู่ข้างต้น (วงเล็บมุมซอง "ยื่นเอกสารคัดเลือกจ้างเหมาบริการบุคคล") โดยทางไปรษณีย์จะถือวันที่ประทับตราเป็นสำคัญ คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัคร

กรมวิชาการเกษตร รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ม.3/ม.6/ปวท./ปวส./อนุปริญญา/ป.ตรี9-15ก.พ.61

    กรมวิชาการเกษตร โดยสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1. ตำแหน่ง : นักวิชาการเกษตร (เขต 3) 1 ตำแหน่ง อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางเทคโนโลยีชีวภาพ ทางการเกษตร 2. ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเกษตร (เขต 3) 1 ตำแหน่ง อัตราเงินเดือน : 13,010 หรือ 13,800 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1) ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาพืชศาสตร์ สาขาวิชาธุรกิจเกษตรและสหกรณ์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางการเกษตร ทางเทคโนโลยีการเกษตร ทางเทคโนโลยีการยาง หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  2) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาพืชศาสตร์ สาขาวิชาธุรกิจเกษตรและสหกรณ์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเกษตรอุตสาหกรรม สาขาวิชาการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางการเกษตร ทางเทคโนโลยีการเกษตร ทางเทคโนโลยีการยาง หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  3. ตำแหน่ง : ลูกมือช่าง (เขต 3) 1 […]

กรมสรรพากร รับสมัครงานวุฒิ ปวช.ไม่ต้องผ่านภาค ก บัดนี้-31ม.ค.61

    กรมสรรพากร โดยสำนักงานสรรพากรพื้นที่ขอนแก่น รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานสรรพากร (ปวช.) 1 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท ค่าครองชีพเดือนละ 2,000 บาท  คุณสมบัติเฉพาะ : ได้รับวุฒิ ปวช. จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ขอนแก่น ส่วนบริหารทั่วไป ชั้น 2 ภายในวันที่ 17-31 ม.ค.61 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

(สมัครทางอีเมล์ได้)โครงการวิจัยโรคตับ รพ.ศรีนครินทร์ รับสมัครงานวุฒิ ปวช./ป.ตรี บัดนี้-13ม.ค.61

    โครงการวิจัยโรคตับ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ขอนแก่น รับสมัครผู้ช่วยวิจัยโครงการ 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะ – วุฒิ ปวส./ป.ตรี สาขาที่เกี่ยวข้องได้แก่ สาธารณสุข, วิทยาศาสตร์, และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ถ้ามีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ – มีความสนใจในงานวิจัย สามารถปฏิบัติงานด้านธุรการ เลขานุการ ประสานงานโครงการวิจัยได้ – สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ – สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ – มีความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน และมีมนุษยสัมพันธ์ดี – สามารถปฏิบัติงานล่วงเวลาหรือนอกเวลาราชการได้ – สามารถทำงานต่างจังหวัดได้ ภาระงานที่รับผิดชอบ – ดูแลอาสาสมัครโครงการวิจัย – ปฏิบัติงานธุรการและงานโครงการวิจัยอื่นๆ ได้ – จัดการงานเอกสาร/จัดการระบบฐานข้อมูลการวิจัย – บริหารจัดการโครงการวิจัย จัดทำระบบงานโครงการวิจัย – งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย เงินเดือน 9,000 บาท (เมื่อผ่านงานปรับขึ้นตามโครงสร้าง) ปฏิบัติงานที่ โครงการวิจัยโรคตับ […]

(สมัครออนไลน์)กระทรวงวัฒนธรรม รับสมัครสอบบรรจุรับราชการ วุฒิ ป.ตรี 15ม.ค.-5ก.พ.61

    กระทรวงวัฒนธรรม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 8 อัตรา เงินเดือน 15,000-16,500 บาท (ปฏิบัติงานอยุธยา, ปัตตานี, ชัยนาท, ขอนแก่น, ชัยภูมิ, พิษณุโลก และยโสธร) คุณสมบัติเฉพาะ ได้รับ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาการจัดการ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ หรือสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และ เป็นผู้สอบผ่าน ก.พ. ภาค ก ระดับ ป.ตรีขึ้นไป เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ http://m-culture.job.thai.com ภายในวันที่ 15 ม.ค.-5 ก.พ.61 คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

กรมหม่อนไหม รับสมัครงานวุฒิ ม.3/ม.6 25-29ธ.ค.60

    กรมหม่อนไหม โดยศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ(ขอนแก่น) กรมหม่อนไหม ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานประจำห้องทดลอง จำนวน 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนต้นสายสามัญ (มศ.3) หรือ ประกาศนียบัตรมัธยมตอนต้น (ม.3) หรือได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) มีประสบการณ์การทำงานทางด้านการปลูกหม่อน เลี้ยงไหม หรือทางอื่นนี่กรมหม่อนไหมเห็นว่าเหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ ค่าตอบแทน 10,430 บาท เงินค่าครองชีพ 2,000 บาท ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ(ขอนแก่น) และทางเว็บไซต์ http://qsds.go.th/qssc_kkm/index_wed.php เลขที่ 399 หมู่ 12 ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รับสมัครตั้งแต่วันที่ 25 – 29 ธันวาคม 2560 ในวันเวลาราชการ ( 08.30 – 16.30 น. ) โทรศัพท์/โทรสาร […]

(งานราชการภูมิภาค)กรมกิจการสตรีฯ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการวุฒิ ม.6/ปวส./อนุปริญญา/ป.ตรี16-22พ.ย.60

  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 16 – 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  1. เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปวส. และ ได้รับใบนายท้ายเรือกลลำน้ำหรือคนใบคนใช้เครื่องจักรยนต์ของกรมเจ้าท่า สมัครที่ : สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ(บ้านเกร็ดตระการ)จังหวัดนนทบุรี ที่อยู่ 34/1 หมู่ 2 ตำบลเกาะเกร้ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 2. เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปวส.  สมัครได้ที่ : สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ(บ้านเกร็ดตระการ)จังหวัดนนทบุรี ที่อยู่ 34/1 หมู่ 2 ตำบลเกาะเกร้ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 3. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน […]

1 2 6
error: