สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นฯขอนแก่น รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด16-31ต.ค.60

Advertisement   Advertisement   สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดขอนแก่น รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด 1 อัตรา เงินเดือน 19,500 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชากายภาพบำบบัดทางกิจกรรมบำบัด และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขากิจกรรมบำบัด Advertisement ขอและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบริหารบุคคล ฝ่ายบริหารทั่วไป อาคารอำนวยการ ชั้น 2 สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดขอนแก่น ภายในวันที่ 16 – 31 ต.ค.60  คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม   

ที่ทำการปกครองจังหวัดขอนแก่น รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ม.6/ปวช.1-7ส.ค.60

  ที่ทำการปกครองจังหวัดขอนแก่น รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1. เจ้าหน้าที่ปกครอง 25 อัตรา เงินเดือน 10,430 บาท วุฒิ ม.6 2. เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 อัตรา เงินเดือน 11,280 บาท วุฒิ ปวช.ทุกสาขาวิชา ขอและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ ห้องประชุมแก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น (หลังใหม่) ภายในวันที่ 1-7 ส.ค.60 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

กรมฝนหลวง รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรี ไม่ต้องผ่านภาค ก บัดนี้-25ก.ค.60

  กรมฝนหลวง โดยศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รับสมัครนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ 1 ตำแหน่ง  ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกาศรับสมัครนักวิทยาศาสตร์ (จ้างเหมาบริการ) จำนวน 1 ตำแหน่ง  คุณสมบัติ 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านวิทยาศาสตร์ ในสาขาฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์กายภาพ วิทยาศาสตร์ทั่วไป หรือสาขาอื่นที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับลักษณะงานที่จ้าง  2. สามารถขึ้นปฏิบัติงานบนอากาศยานเพื่อปฏิบัติการฝนหลวงได้  3. การปฏิบัติหน้าที่ต้องแต่งกายสุภาพ เรียบร้อย มีความประพฤติดี  4. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง  5. สามารถทำงานล่วงเวลาหรือเดินทางเพื่อปฏิบัติงานในต่างจังหวัดได้ โดยไม่มีข้อจำกัดหรือพันธะ ที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน  6. มีความรับผิดชอบสูง อดทน กระตือรือร้น รักการเรียนรู้ คิดเป็นระบบ สามารถทำงานเป็นทีมทำงาน ภายใต้แรงกดดันได้ดี และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี  เอกสารประกอบการสมัคร  1. สำเนาประวัติการศึกษา (รับรองสำเนาถูกต้อง)  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (รับรองสำเนาถูกต้อง)  3. สำเนาทะเบียนบ้าน (รับรองสำเนาถูกต้อง)  4. ใบรับรองแพทย์  5. รูปถ่าย ขนาด […]

(งานราชการภูมิภาค)กรมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช./ปวท./ปวส./อนุปริญญา บัดนี้-21ก.ค.60

  กรมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (หน่วยงาน) ครั้งที่ 1/2560 จำนวน 20 อัตรา คุณวุฒิที่เปิดรับสมัคร : ม.3/ม.6/ปวช./ปวท./ปวส./อนุปริญญา (โปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารประกาศ) สถานที่ปฏิบัติงาน/เปิดรับสมัคร : ขอนแก่น, เชียงใหม่, นครศรีธรรมราช, อุบลราชธานี, หนองคาย, นนทบุรี, สมุทรปราการ, ฉะเชิงเทรา, ชลบุรี, ราชบุรี, ปทุมธานี เปิดรับสมัคร 17-21 ก.ค.60 ตามสถานที่ที่มีตำแหน่งว่าง ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดเอกสารประกาศ 19 หน้า 

กรมหม่อนไหม รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ป.โท ไม่ต้องผ่านภาค ก 17-21ก.ค.60

  กรมหม่อนไหม โดยศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ (ขอนแก่น) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร (ปริญญาโท) 1 อัตรา เงินเดือน 21,000 บาท  คุณสมบัติเฉพาะ – ได้รับวุฒิ ป.โท ทางการเกษตร สาขาวิชากีฏวิทยา สาขาวิชาโรคพืช และสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานในการปฏิบัติงานได้ – มีประสบการณ์การทำงานทางด้านการปลูกหม่อน เลี้ยงไหม จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ขอและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ (ขอนแก่น) เลขที่ 399 หมู่ที่ 12 ต.บ้านทุ่ม อ.เมือง จ.ขอนแก่น โทร. 043 255028 ภายในวันที่ 17-21 ก.ค.60 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวส./ป.ตรี5-21ก.ค.60

  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1. เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี) เงินเดือน 13,800 บาท – ได้รับวุฒิ ปวส. ทางเคมีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีเคมี เทคโนโลยียาง เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ – มีความรู้พื้นฐานด้านการทดสอบตัวอย่างสิ่งแวดล้อมในห้องปฏิบัติการ 2. เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 7 (สระบุรี) เงินเดือน 13,800 บาท – ได้รับวุฒิ ปวส. ทางพาณิชยการ บริหารธุรกิจ การตลาด การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เลขานุการ 3. นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 (ขอนแก่น) เงินเดือน 18,000 บาท – ได้รับวุฒิ ป.ตรี […]

(สมัครออนไลน์)กรมกิจการผู้สูงอายุ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรี ไม่ต้องผ่านภาค ก บรรจุ กทม-ภูมิภาค เปิดรับสมัคร28มิ.ย.-5ก.ค.60

  กรมกิจการผู้สูงอายุ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป คุณวุฒิ ป.ตรี 30 อัตรา บรรจุในส่วนกลาง (กทม.) และจังหวัดต่างๆ เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ https://dop.job.thai.com ภายในวันที่ 28 มิ.ย.-5 ก.ค.60 1. นักวิชาการตรวจสอบภายใน 2 อัตรา ปฏิบัติงานที่ กลุ่มตรวจสอบภายใน (กทม.) เงินเดือน 18,000 บาท – ป.ตรี สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาพาณิชย์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (ทางการบัญชี หรือทางการเงิน หรือทางการเงินและการธนาคาร) 2. นักทรัพยากรบุคคล 2 อัตรา ปฏิบัติงานที่ สำนักงานเลขานุการกรม (กทม.) เงินเดือน 18,000 บาท – ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา 3. นิติกร 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่ สำนักงานเลขานุการกรม (กทม.) เงินเดือน 18,000 […]

(25อัตรา)สสจ.ขอนแก่น รับสมัครสอบบรรจุรับราชการ วุฒิต่ำกว่า ป.ตรี/ป.ตรี บัดนี้-16มิ.ย.60

  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ตำแหน่งนักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน เปิดรับสมัคร 12-16 มิ.ย.60 ณ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น โทร. 0 4322 1125 ต่อ 116, 157 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม       

กรมการข้าว รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรี ไม่ต้องผ่านภาค ก เงินเดือน15,000 บัดนี้-22มิ.ย.60

  กรมการข้าว โดยศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างเหมาบริการ 8 อัตรา คุณวุฒิ ป.ตรี เงินเดือน 15,000 บาท เปิดรับสมัคร 14-22 มิ.ย.60 ดังรายละเอียดด้านล่างนี้      

(สมัครออนไลน์)กรมวิชาการเกษตร รับสมัครสอบบรรจุรับราชการ12-16มิ.ย.60

  กรมวิชาการเกษตร รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 1. นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านเคมี) 2 อัตรา  ปฏิบัติงาน กทม. เงินเดือน 21,000-23,100 บาท – ป.เอก หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางเคมี 2. นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (ด้านปฐพี) 1 อัตรา ปฏิบัติงาน จ.ขอนแก่น  เงินเดือน 17,500-19,250 บาท – ป.โท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางปฐพีวิทยา ทางปฐพีศาสตร์ เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ http://doa.job.thai.com ภายในวันที่ 12-16 มิ.ย.60  คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

1 2 3 6
error: