กรมสรรพสามิต รับสมัครบรรจุพนักงานราชการ วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส.13-17ก.พ.66

Advertisement Advertisement   กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1. พนักงานการเงินและบัญชี สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครนายก – วุฒิ ปวช.ในสาขาวิชาพณิชยการ การบัญชี การตลาด เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งในทางเดียวกัน หรือ – วุฒิ ปวท./ปวส./อนุปริญญาในสาขาวิชาพณิชยการ การบัญชี การตลาด เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการทั่วไป การจัดการสำนักงาน บริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งในทางเดียวกัน Advertisement 2. พนักงานประจำสำนักงาน ประจำสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิจิตร – วุฒิ ปวช.ในสาขาวิชาพณิชยการ การบัญชี การตลาด เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งในทางเดียวกัน หรือ – วุฒิ ปวท./ปวส./อนุปริญญาในสาขาวิชาพณิชยการ การบัญชี การตลาด เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการทั่วไป การจัดการสำนักงาน บริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งในทางเดียวกัน ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่หน่วยงานที่มีอัตราว่าง ภายในวันที่ […]

กทม.รับสมัครคนพิการสอบบรรจุเป็นข้าราชการ ไม่ต้องสอบ ก.พ. เปิดรับสมัคร6-19ม.ค.66

  กรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครคนพิการเพื่อเข้ามารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานคร 4 ตำแหน่ง 11 อัตรา ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน 2 ตำแหน่ง 8 อัตรา (วุฒิ ปวช./ ปวท./อนุปริญญา/ปวส.) – เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 4 อัตรา – เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 4 อัตรา ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ 2 ตำแหน่ง 3 อัตรา (วุฒิปริญญาตรี) – นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 2 อัตรา – นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 1 อัตรา ***ไม่ต้องใช้หนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ***ผู้สมัครจะต้องมีบัตรประจำตัวคนพิการ เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ https://bangkok.thaijobjob.com/202301 ภายใน 6-19ม.ค.66 รายละเอียดการรับสมัคร https://file.thaijobjob.com/prakad

สสจ.เชียงใหม่ รับสมัครพนักงาน89อัตรา ไม่จำกัดวุฒิ-ป.ตรี 3-9ม.ค.66

  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.) 1. นักจิตวิทยาคลินิก 1 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางจิตวิทยาคลินิก และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาจิตวิทยาคลินิก 2. นักกายภาพบำบัด 1 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชากายภาพบำบัด ทางกายภาพบำบัด และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขากายภาพบำบัด หรือใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัดของสภากายภาพบำบัด 3. แพทย์แผนไทย 1 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยหรือ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย ประเภทเวชกรรมไทย หรือสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 4. พยาบาลวิชาชีพ 33 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง 5. นักวิชาการสาธารณสุข 8 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางจิตวิทยา ทางจิตวิทยาคลินิก สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ สาขาวิชาทันตแพทย์ศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิค […]

อุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา รับสมัครพนักงาน วุฒิ ม.3-ป.ตรี

  จังหวัดฉะเชิงเทรา รับสมัครบุคคลธรรมดาเพื่อเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 1. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา ป.ตรี ในทุกสาขาวิชา มีความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office : Word, excel, PowerPoint และสามารถใช้งาน Internet ได้เป็นอย่างดีหากมีประสบการณ์ในการทำงานใช้โปรแกรม Photoshop จะพิจารณาเป็นพิเศษ 2. พนักงานธุรการ 1 อัตรา อนุปริญญา/ปวส. มีความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office : word, excel, PowerPoint และสามารถใช้งาน Internet ได้เป็นอย่างดี หากมีประสบการณ์และความสามารถในการร่างโต้ตอบหนังสือ หรือจัดทำรายงานการประชุมจะพิจารณาเป็นพิเศษ 3. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1 อัตรา อนุปริญญา/ปวส. มีความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office :Word, excel, PowerPoint […]

กรมคุมประพฤติ รับสมัครสอบบรรจุ98อัตรา ปวส.-ป.ตรี ศูนย์สอบหลายจังหวัด

  กรมคุมประพฤติ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมคุมประพฤติ **ทุกตำแหน่งต้องสอบผ่าน ก.พ. 1) พนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ 71 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทางหรือสาขาวิชาอาชญาวิทยา งานยุติธรรม นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ จิตวิทยา สังคมวิทยา และมานุษยวิทยา 2) นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 7 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทางหรือสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 3) เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 17 อัตรา ปวส./อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ในทุกสาขาวิชา 4) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 3 อัตรา ปวส./อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจาก ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ในสาขาวิชาการบัญชี สถานที่จัดสอบ 1) ศูนย์สอบกรุงเทพมหานคร 2) ศูนย์สอบจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 3) ศูนย์สอบจังหวัดชลบุรี 4) ศูนย์สอบจังหวัดนครราชสีมา 5) ศูนย์สอบจังหวัดขอนแก่น 6) ศูนย์สอบจังหวัดเชียงใหม่ […]

มรภ.เชียงใหม่ รับสมัครอาจารย์-ตำแหน่งอื่นๆ23อัตรา 21พ.ค.- 24มิ.ย.65

  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2 1. อาจารย์ คณะครุศาสตร์ ภาควิชาการศึกษาปฐมวัย 2 อัตรา ป.โท/ป.เอก ทางการศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย หรือสาขาวิชาที่มีความเกี่ยวข้อง (เงื่อนไขอื่นๆ อ่านเพิ่มเติมในเอกสารประกาศฉบับเต็ม) 2. อาจารย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีและพัฒนาการเกษตร 1 อัตรา ป.โท/ป.เอก ทางด้านเกษตรศาสตร์ หรือทางด้านการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับเกษตรศาสตร์ (เงื่อนไขอื่นๆ อ่านเพิ่มเติมในเอกสารประกาศฉบับเต็ม) 3. อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์ (หลักสูตรศิสปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน) 1 อัตรา ป.โท/ป.เอก สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีจีนสาขาวิชาภาษาศาสตร์หรือภาษาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์จีน สาขาวิชาวัฒนธรรมจีน สาขาวิชาธุรกิจจีน และการค้าระหว่างประเทศ สาขาวิชาการสอนภาษาจีน หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาษาจีน มีประสบการณ์ด้านการสอนในระดับอุดมศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี (เงื่อนไขอื่นๆ อ่านเพิ่มเติมในเอกสารประกาศฉบับเต็ม) […]

สำนักวิจัยฯเกษตรเขต8 สงขลา รับสมัครเจ้าพนักงานเกษตร วุฒิ ปวส./อนุปริญญา

  สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 8 จังหวัดสงขลา รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตร ตั้งแต่วันที่ 25-29 เมษายน 2565 กรมวิชาการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตร (สวพ.8) 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสงขลา จังหวัดสงขลา ค่าตอบแทน 13,800 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาพืชศาสตร์ หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3ปี สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 8 (สวพ.8) ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2565 ถึง วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2565 […]

กรมสรรพสามิต รับสมัครจนท.วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส./อนุปริญญา บรรจุหลายจังหวัด

  กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18-22 เมษายน 2565 กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.) 1.) ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริการ ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี ตำแหน่งเลขที่ 418 ค่าตอบแทน เดือนละ 11,280 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 1. ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาพณิชยการ การบัญชี การตลาด เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ในทางเดียวกัน หรือ 2. ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ในสาขาวิชาพณิชยการ การบัญชี การตลาด เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการทั่วไป การจัดการสำนักงาน บริหารธุรกิจ หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจาก ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งในทางเดียวกันหรือ 3. ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) […]

กรมชลประทาน รับสมัครสอบบรรจุขรก.86อัตรา วุฒิ ปวส./อนุปริญญา 4-24มี.ค.65

  กรมชลประทาน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 86 อัตรา ***ทุกตำแหน่งต้องสอบผ่าน ก.พ.*** นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน 60 อัตรา วุฒิ ปวส.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการก่อสร้าง สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาโยธา นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน 5 อัตรา วุฒิ ปวส.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน 1 อัตรา วุฒิ ปวส.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขาวิชาเทคนิคโลหะ หรือสาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล หรือ สาขาวิชาช่างกลการเกษตร เจ้าพนักงานอุทกวิทยาปฏิบัติงาน 5 อัตรา วุฒิ ปวส.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน 3 อัตรา วุฒิ ปวส.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาธุรกิจเกษตรและสหกรณ์ สาขาอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเกษตร อุตสาหกรรม สาขาวิชาการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว […]

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับสมัครสอบบรรจุ ขรก.วุฒิ ปวส./อนุปริญญา

  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ – 10 มีนาคม 2565 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน สังกัดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 2 อัตรา ที่สำนักงานเลขานุการกรม 2 อัตรา อัตราเงินเดือนระหว่าง 11,500 – 12,650 บาท ทั้งนี้ เป็นไปตามประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการ ให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิตามช่วงเงินเดือน ลงวันที่ 25 เมษายน 2554 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ที่ ก.พ. รับรอง ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร หรือ 2. ได้รับอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าที่ ก.พ. รับรอง ในสาขาวิชาการบัญชี […]

1 2 4
error: