สสจ.จันทบุรี รับสมัครบรรจุ18 อัตรา 31ม.ค.-4ก.พ.65

Advertisement Advertisement   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 18 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม – 4 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 1. พยาบาลวิชาชีพ 1 อัตรา เงินเดือน 15,960 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง – ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง 2. นักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา เงินเดือน 15,960 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางจิตวิทยา ทางจิตวิทยาคลินิก สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ทางอาหารและโภชนาการ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ […]

สำนักงานสถิติแห่งชาติ รับสมัครสอบบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ10อัตรา

  สำนักงานสถิติแห่งชาติ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม – 16 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักงานสถิติแห่งชาติ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน 10 อัตรา อัตราเงินเดือน 10,840 – 11,930 บาท สำหรับวุฒิประกาศนียบัตร วิชาชีพเทคนิค (ปวท.) และอนุปริญญา หลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี อัตราเงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท สำหรับวุฒิประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และอนุปริญญา หลักสูตรไม่น้อยกว่า 3 ปี ทั้งนี้ อัตราเงินเดือนให้เป็นไปตามประกาศสำนักงานสถิติแห่งชาติ เรื่อง การกำหนด ปัจจัย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การให้ได้รับเงินเดือนแรกบรรจุตามคุณวุฒิตามช่วงเงินเดือน ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556 […]

โรงพยาบาลพุทธโสธร รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 18 อัตรา

  โรงพยาบาลพุทธโสธร รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 18 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 โรงพยาบาลพุทธโสธร รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.) 1. ตำแหน่ง พนักงานเปล 1 อัตรา วุฒิ ป.6/ม.3/ม.6 อัตราค่าจ้าง 7,590 บาท 2. ตำแหน่ง พนักงานบริการ 1 อัตรา วุฒิ ม.3/ม.6 อัตราค่าจ้าง 7,590 บาท 3. ตำแหน่ง ผู้ช่วยพยาบาล ได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจาก มัธยมศึกษาตอนต้น หรือตอนปลายสายสามัญ อัตราว่าง 2 อัตรา อัตราค่าจ้าง 8,300 บาท 4. ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ วุฒิ ม.3/ม.6 อัตราค่าจ้าง […]

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน รับสมัครพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 4

  สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดปทุมธานี รับสมัครลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 4 ตั้งแต่บัดนี้ถึง 3 ธันวาคม 2564 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 3 (จังหวัดนครปฐม) เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่ง พนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 4 ปฏิบัติราชการประจำสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดปทุมธานี ตำแหน่ง พนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 4 ปฏิบัติราชการประจำสำนักตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดปทุมธานี 1 อัตรา ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ดังนี้ ตำแหน่ง พนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 4 ได้รับวุฒิการศึกษาหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาการบัญชี ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 3 ธันวาคม 2564 ณ สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดปทุมธานี ถนนเทศปทุม ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000 […]

โรงพยาบาลนาแห้ว รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 11 อัตรา

  โรงพยาบาลนาแห้ว รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 11 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 12 พฤศจิกายน 2564 โรงพยาบาลนาแห้ว รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) 1. ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 5 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก ให้ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลนาแห้ว ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม – 12 พฤศจิกายน 2564 ในวันเวลาราชการ โดยไม่มีค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ 2. ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี 3. ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา ไม่ต่ำกว่า ม.6 4. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา วุฒิ ปวส./อนุปริญญา 5. ตำแหน่ง […]

สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งประจวบคีรีขันธ์ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 16 อัตรา

  สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งประจวบคีรีขันธ์ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 16 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13-17 กันยายน 2564 สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งประจวบคีรีขันธ์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างเหมาปฏิบัติงานของส่วนราชการ 1. เจ้าหน้าที่สนับสนุน ปฏิบัติงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี 2. เจ้าหน้าที่สนับสนุน ปฏิบัติงานการคลัง 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี 3. เจ้าหน้าที่ช่วยสนับสนุน ปฏิบัติงานการคลัง 1 อัตรา วุฒิ ปวช. 4. เจ้าหน้าที่สนับสนุน ปฏิบัติงานธุรการ/พัสดุ 1 อัตรา วุฒิ ปวช. 5. เจ้าหน้าที่สนับสนุนงาน โสตทัศนศึกษา 1 อัตรา วุฒิ ปวส./ปวท./อนุปริญญา 6. พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา วุฒิ ม.6/ปวช. 7. เจ้าหน้าที่สนับสนุน ปฏิบัติงานครัว […]

โรงงานแบตเตอรี่ทหาร รับสมัครพนักงานเงินทุนหมุนเวียน 30 อัตรา

  โรงงานแบตเตอรี่ทหาร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียน 30 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-23 กันยายน 2564 คณะกรรมการคัดสรรฯ กรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร การสรรหาบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียนโรงงานแบตเตอรี่ทหาร ประจำปีงบประมาณ 2565 1. ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการและกำลังพล วุฒิ ป.ตรี 2. ตำแหน่ง พนักงานงานธุรการและกำลังพล วุฒิ ม.6/ปวช. 3. ตำแหน่ง พนักงานธุรการ (ผู้ช่วยพยาบาล) วุฒิ ม.6/ปวช. 4. ตำแหน่ง ผู้ช่วยหัวหน้างานแผนและงบประมาณ วุฒิ ปวส./ปวท./อนุปริญญา 5. ตำแหน่ง พนักงานแผนและงบประมาณ วุฒิ ปวช./ม.6 6. ตำแหน่ง ผู้ช่วยหัวหน้างานบัญชีต้นทุน วุฒิ ปวส./ปวท./อนุปริญญา 7. ตำแหน่ง ผู้ช่วยหัวหน้างานขายและส่งเสริมการขาย วุฒิ ปวส./ปวท./อนุปริญญา 8. ตำแหน่ง ผู้ช่วยหัวหน้างานควบคุมคุณภาพ วุฒิ […]

สำนักงานเขตคลองสาน รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นอาสาสมัคร 3 อัตรา

  สำนักงานเขตคลองสาน รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นอาสาสมัคร 3 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 21 กันยายน 2564 สำนักงานเขตคลองสาน รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นอาสาสมัคร 1. ตำแหน่งอาสาสมัครลานกีฬากรุงเทพมหานคร 2 อัตรา วุฒิ ปวส./อนุปริญญา/ป.ตรี 2 ตำแหน่งนักพัฒนาสังคม (จ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล) 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา ผู้ประสงค์จะสมัครสอบให้ยืนขอใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ชั้น 4 สำนักงานเขตคลองสาน ตั้งแต่วันพุธที่ 1 กันยายน 254 ถึงวันอังคารที่ 21 กันยายน 2564 ในวัน และเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02 438 7176 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สถาบันการบินพลเรือน รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน 3 อัตรา

สถาบันการบินพลเรือน รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2-16 สิงหาคม 2564 สถาบันการบินพลเรือน รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน 1. ตำแหน่ง : ช่างอากาศยาน ระดับต้น 1 อัตรา วุฒิ ปวส./อนุปริญญา 2. ตำแหน่ง : นักบริหารงานงบประมาณ ระดับต้น 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี 3. ตำแหน่ง : นักซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ ระดับต้น 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ผู้สมัครจะต้องสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตที่ www.catc.or.th หรือ “http://catc.thaijobjob.com ให้ยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2564 จนถึงวันที่ 16 สิงหาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยพิมพ์รายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมชำระเงินค่าธรรมเนียมธนาคารและค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต […]

ศาลแขวงดอนเมือง รับสมัครพนักงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม

  สำนักงานประจำศาลแขวงดอนเมือง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม ตั้งแต่วันที่ 1-20 สิงหาคม 2564 สำนักงานประจำศาลแขวงดอนเมือง การรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม 1 อัตรา วุฒิ ปวช./ปวท./อนุปริญญา/ปวส. ผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัครตาม QRCode ท้ายหนังสือนี้ พร้อมส่งหลักฐานการสมัคร มายังสำนักงานประจำศาลแขวงดอนเมือง ทาง E-mail : dmmc.coj.go.th ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2564 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

1 2 3 4
error: