มรภ.เชียงใหม่ รับสมัครอาจารย์-ตำแหน่งอื่นๆ23อัตรา 21พ.ค.- 24มิ.ย.65

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2

1. อาจารย์ คณะครุศาสตร์ ภาควิชาการศึกษาปฐมวัย 2 อัตรา ป.โท/ป.เอก ทางการศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย หรือสาขาวิชาที่มีความเกี่ยวข้อง (เงื่อนไขอื่นๆ อ่านเพิ่มเติมในเอกสารประกาศฉบับเต็ม)

2. อาจารย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีและพัฒนาการเกษตร 1 อัตรา ป.โท/ป.เอก ทางด้านเกษตรศาสตร์ หรือทางด้านการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับเกษตรศาสตร์ (เงื่อนไขอื่นๆ อ่านเพิ่มเติมในเอกสารประกาศฉบับเต็ม)

3. อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์ (หลักสูตรศิสปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน) 1 อัตรา ป.โท/ป.เอก สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีจีนสาขาวิชาภาษาศาสตร์หรือภาษาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์จีน สาขาวิชาวัฒนธรรมจีน สาขาวิชาธุรกิจจีน และการค้าระหว่างประเทศ สาขาวิชาการสอนภาษาจีน หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาษาจีน มีประสบการณ์ด้านการสอนในระดับอุดมศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี (เงื่อนไขอื่นๆ อ่านเพิ่มเติมในเอกสารประกาศฉบับเต็ม)

4. อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์ (หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต) 2 อัตรา ป.โท/ป.เอก สาขาวิชานิติศาสตร์ (เงื่อนไขอื่นๆ อ่านเพิ่มเติมในเอกสารประกาศฉบับเต็ม)

5. อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ) 1 อัตรา ป.โท/ป.เอก ทางด้านภาษาอังกฤษ สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งดังต่อไปนี้ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาภาษาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาวรรณคดีภาษาอังกฤษ/อเมริกัน สาขาวิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศหรือภาษานานาชาติ สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา สาขาวิชาการแปล หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาภาษาอังกฤษ (เงื่อนไขอื่นๆ อ่านเพิ่มเติมในเอกสารประกาศฉบับเต็ม)

6. อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์ (หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น) 1 อัตรา ป.โท/ป.เอก สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง มีผลคะแนนการทดสอบความรู้ภาษาญี่ปุ่น ไม่ต่ำกว่าระดับ N2 (เงื่อนไขอื่นๆ อ่านเพิ่มเติมในเอกสารประกาศฉบับเต็ม)

7. อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ (หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา) 1 อัตรา ป.โท/ป.เอก ทางด้านดนตรี สาขาวิชาดนตรีศึกษาสาขาวิชาดนตรี หรือสาขาวิชาดนตรีวิทยา มีประสบการณ์การสอนในระดับอุดมศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี (เงื่อนไขอื่นๆ อ่านเพิ่มเติมในเอกสารประกาศฉบับเต็ม)

8. อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม) 1 อัตรา ป.โท/ป.เอก สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์การทำงานในสถานประกอบการไม่น้อยกว่า 1 ปี (เงื่อนไขอื่นๆ อ่านเพิ่มเติมในเอกสารประกาศฉบับเต็ม)

9. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (อุตสาหกรรมศิลป์) 1 อัตรา ป.โท/ป.เอก สาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ หรือสาขาวิชาอาชีวศึกษา (เงื่อนไขอื่นๆ อ่านเพิ่มเติมในเอกสารประกาศฉบับเต็ม)

10. วิทยาลัยนานาชาติ (หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ นานาชาติ) 1 อัตรา

  • ป.เอก สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
  • ป.โท ต้องทำวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระลักษณะเดี่ยว ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต (กรณีสำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษา ต่างประเทศ หากไม่ปรากฎการทำวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ ในใบรายงานผลการศึกษา สามารถยื่นวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ ในระดับปริญญาโทแทนได้)
  • หมายเหตุ: ตำแหน่งนี้สอบข้อเขียน สอบปฏิบัติการสอน และ สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ

11. อาจารย์ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน (หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและ การโรงแรม) 1 อัตรา ป.โท/ป.เอก สาขาวิชาการโรงแรม สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและการโรงแรม มีประสบการณ์ด้านการโรงแรมไม่น้อยกว่า 10 ปี (เงื่อนไขอื่นๆ อ่านเพิ่มเติมในเอกสารประกาศฉบับเต็ม)

12. อาจารย์ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน (หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา) 1 อัตรา ป.โท/ป.เอก ทางด้านการประถมศึกษา (เงื่อนไขอื่นๆ อ่านเพิ่มเติมในเอกสารประกาศฉบับเต็ม)

13. ครู (ปฐมวัย) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 1 อัตรา ป.ตรี ทางการศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูของคุรุสภา

14. ครู (ประถมศึกษา) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 1 อัตรา ป.ตรีทางการศึกษา ทางด้านประถมศึกษา มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูของคุรุสภา

15. ครู (วิทยาศาสตร์ทั่วไป) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 1 อัตรา ป.ตรี ทางการศึกษา หรือปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์ทั่วไป มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูของคุรุสภา

16. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา ป.ตรี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาสถิติ สาขาวิชาสถิติประยุกต์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ หรือสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

17. วิศวกรโยธา 1 อัตรา ป.ตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ในระดับภาคีวิศวกรรมเป็นอย่างน้อย

18. ผู้ปฏิบัติงานช่าง (ไฟฟ้า) 1 อัตรา วุฒิ ปวส. สาขาวิชาไฟฟ้า หรือสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง

19. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร

20. นักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา แม่ฮ่องสอน วุฒิ ป.ตรีทางด้านนี้เทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน วารสารศาสตร์ ประชาสัมพันธ์ การโฆษณา หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง

21. ผู้ปฏิบัติงานช่วยสอน 1 อัตรา อนุปริญญาหรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาการอนุบาลศึกษา หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

สมัครผ่านระบบออนไลน์ กรอกใบสมัครที่ลิงก์หน้าเว็บไซต์กองบริหารงานบุคคล www.dhrm.cmru.ac.th และแนบไฟล์เอกสารหลักฐานต่าง ๆ ให้ครบถ้วนสมบูรณ์พร้อมชำระค่าธรรมเนียม การสมัครสอบแข่งขันผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาท่าแพ เลขที่บัญชี 501 – 0 – 19406 – 6 ชื่อบัญชี “มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่” ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2565 จนถึงวันที่ 24 มิถุนายน 2565 (ระบบสมัครงานออนไลน์ จะปิดรับสมัคร ณ เวลา 24.00 น. ของวันที่ 24 มิถุนายน 2565)

ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองบริหารงานบุคคล ชั้น B1 อาคารอำนวยการ และบริหารกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหมีโทรศัพท์) 0 – 5388 – 5332 , 064 – 0010454

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: