สถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 14 อัตรา วุฒิ ม.3-ป.โท บัดนี้-4เม.ย.67

Advertisement Advertisement   ประกาศสถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 1. ตำแหน่งนักฟิสิกส์การแพทย์ (วุฒิ ป. โท) 2 อัตรา ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางฟิสิกส์การแพทย์ 2. ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ 2 อัตรา  ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเทคนิค การแพทย์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์ หรือ ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ของสภาเทคนิคการแพทย์ 1.3 ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 4 อัตรา ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชา เทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ทางชีววิทยา 4. ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ 1 อัตรา ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 5. ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 6. ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา Advertisement  ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาบริหารธุรกิจ […]

กรมควบคุมโรค รับสมัครพนักงานราชการ 24 อัตรา วุฒิ ปวส-ป.โท 25มี.ค.-10เม.ย.67

  ประกาศกรมควบคุมโรค รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตําแหน่งต่าง ๆ สังกัดกรมควบคุมโรค 1. ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 2 อัตรา- – ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ดังนี้ สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางจิตวิทยา สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ทางพลศึกษา หรือทางสุขศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หรือทางวิศวกรรมสุขาภิบาล สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ทางเศษฐศาสตร์สาธารณสุข 2. ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 4 อัตรา – ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา 3. ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา – ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา 4. […]

สำนักงานกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ขยายระยะเวลารับสมัครพนักงาน วุฒิ ป.ตรี/ป.โท บัดนี้-25มี.ค.

  สำนักงานกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีความประสงค์ขอขยายระยะเวลาการรับสมัครพนักงาน จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่งที่เปิดรับ 1.พนักงานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรอาวุโส  จำนวน 1 อัตรา 2.พนักงานพัฒนาโครงการอาวุโส จำนวน 1 อัตรา สำเร็จการศึกษา/สาขานิเทศศาสตร์ สาขาสื่อสารมวลซน สาขาวารสารศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้อง – วุฒิปริญญาตรี มีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้อง 5 ปีขึ้นไป – วุฒิปริญญาโทขึ้นไป มีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้อง 3 ปีขึ้นไป วัน เวลา การรับสมัคร (ขยายระยะเวลา) ผู้ประสงค์จะสมัครต้องยื่นใบสมัครออนไลน์เท่านั้น โดยสามารถตาวน์โหลดใบสมัครที่เว็บไชต์กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (http://www.tedfund.mhesi.go.th) และส่งใบสมัครได้ที่ e-mail: [email protected] ระหว่างวันที่ 14 – 25 มีนาคม 2567 ภายในเวลา 22.90 น. (เอกสารหลักฐานฉบับจริงให้นำมาส่งในวันสอบสัมภาษณ์) ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กรมทางหลวง รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 42 อัตรา วุฒิ ปวส./ป.ตรี/ป.โท บัดนี้-4เม.ย.67

  กรมทางหลวง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมทางหลวง 1. ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ (ปริญญาโท) 1 อัตรา ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางภาษาอังกฤษ ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสํานักงาน ก.พ.ในระดับเดียวกับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบหรือสูงกว่า 2. ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (ปริญญาโท) 5 อัตรา ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสํานักงาน ก.พ.ในระดับเดียวกับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบหรือสูงกว่า 3. ตำแหน่งนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ 1 อัตรา ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ ทางประชากรศาสตร์ ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสํานักงาน ก.พ.ในระดับเดียวกับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบหรือสูงกว่า 4. ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 10 อัตรา ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสํานักงาน ก.พ.ในระดับเดียวกับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบหรือสูงกว่า 5. ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 1 อัตรา ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสํานักงาน ก.พ.ในระดับเดียวกับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบหรือสูงกว่า 1.6 ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 1 อัตรา ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสํานักงาน ก.พ.ในระดับเดียวกับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบหรือสูงกว่า 7. ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน 20 อัตรา ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง […]

สำนักงานกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีฯ รับสมัครพนักงานหลายอัตรา วุฒิ ป.ตรีขึ้นไป บัดนี้-20 มี.ค.67

  สำนักงานกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงาน ตำแหน่งที่เปิดรับ 1.หัวหน้างานพัฒนาโครงการ จำนวน 1 อัตรา 2.พนักงานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรอาวุโส จำนวน 1 อัตรา เอกสารรายละเอียดการสมัคร 3. พนักงานพัฒนาโครงการอาวุโส จำนวน 1 อัตรา เอกสารรายละเอียดการสมัคร 4. ผู้อำนวยการฝ่ายติดตามและประเมินผล จำนวน 1 อัตรา 5. พนักงานตรวจสอบภายในอาวุโส จำนวน 1 อัตรา เอกสารรายละเอียดการสมัคร

นิด้า รับสมัครนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ วุฒิ ป.โท บัดนี้-28มี.ค.67

  👥นิด้า เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานสถาบันสายสนับสนุนวิชาการ 🔸ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ 🔸สังกัดส่วนการพัฒนาคุณภาพ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานยุทธศาสตร์ 🔸วุฒิปริญญาโท จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 22,750 บาท 🔸สมัครผ่านระบบสมัครงานออนไลน์เท่านั้น โดยสมัครได้ที่ https://personnel.nida.ac.th 🔸 รายละเอียดประกาศ 🔻 https://personnel.nida.ac.th/main/images/som/215-2567.pdf 📌เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1- 28 มีนาคม 2567 📞 ติดต่อสอบถามได้ที่ โทรศัพท์ 0 2727 3405 (ในวันเวลาราชการ) Email : [email protected] Line : @810zqvao

กองทุนสื่อปลอดภัย รับสมัคร ผอ.-จนท.หลายอัตรา บัดนี้-13มี.ค.67

  สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ จำนวน 5 อัตรา วุฒิ ป.ตรีขึ้นไป ดังนี้ 1. ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาคุณค่าเพิ่มและสื่อสารเชิงกลยุทธ์ จำนวน 1 อัตรา 2. เจ้าหน้าที่ดิจิทัลสารสนเทศ ฝ่ายพัฒนาประสิทธิภาพองค์กร จำนวน 1 อัตรา 3. เจ้าหน้าที่ภาพลักษณ์องค์กร ฝ่ายพัฒนาคุณค่าเพิ่มและสื่อสารเชิงกลยุทธ์     จำนวน 1 อัตรา 4. เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ*   จำนวน 2 อัตรา *หมายเหตุ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารโครงการ จำนวน 2 อัตรา สังกัด (1) ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาสื่อสำหรับเด็กและเยาวชน (2) ฝ่ายส่งเสริมการรู้เท่าทันและเฝ้าระวังสื่อ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ – 13 มีนาคม 2567 โดยสามารถดูประกาศเพิ่มเติมได้ที่ https://thaimediafund.thaijobjob.com/

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครอาจารย์ 5 อัตรา วุฒิ ป.โท/ป.เอก บัดนี้-22 มี.ค.67

   คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครบุคลากรเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน สายวิชาการ 5 อัตรา อาจารย์ 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 อาจารย์ด้านการบัญชี 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 5 มีนาคม 2567 อาจารย์ด้านการเงิน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 12 มีนาคม 2567 อาจารย์ด้านการตลาด 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 22 มีนาคม 2567 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หรืออยู่ระหว่างศึกษาระดับปริญญาเอกโดยผ่านการสอบประมวลวัดผล Ph.D. Candidate ทางด้านหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ผู้ที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียด ได้ที่ https://www.tbs.tu.ac.th/job-opportunities-new/ สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 02 696 5737, 064 396 6145 […]

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ รับสมัครนักวิชาการ/ผู้ชำนาญการด้านกฎหมาย วุฒิ ป.ตรี/ป.โท บัดนี้-29ก.พ.67

  สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ รับสมัครนักวิชาการ/ผู้ชำนาญการด้านกฎหมาย ปิดรับสมัคร 29 กุมภาพันธ์ 2567 คุณสมบัติ การศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือโทด้านนิติศาสตร์ มีทักษะและประสบการณ์ทำงาน ด้านกฎหมายในหน่วยงานรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรมหาชน ไม่น้อยกว่า 3-5 ปี มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย ด้านสิทธิหรือกฎหมายด้าน สุขภาพจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ขอบเขตงาน ศึกษาวิเคราะห์ดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ขับเคลื่อนสิทธิหน้าที่ด้านสุขภาพตามมาตรา 6-8 และ 12 แห่งพรบ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2560 สนับสนุนการพัฒนาระบบ แนวปฏิบัติการใช้สิทธิและหน้าที่ด้านสุขภาพ พิจารณา ตีความ ตอบข้อหารือ วินิจฉัยปัญหา กม. เกี่ยวกับระเบียบของ สช. ศึกษาวิเคราะห์และวิจัยเพื่อปรับปรุงกฎหมายและ ระเบียบของ สช. ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวกับวินัย การร้องทุกข์ ระบบคุณธรรม การดำเนินการตามกฎหมายปกครองในการบริหารราชการ การดำเนินคดีของหน่วยงาน วิธีการสมัคร ส่งประวัติส่วนบุคคล (Curriculum Vitae/Resume) มาที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ อาคารสุขภาพแห่งชาติ E-mail : [email protected] โทร […]

สกมช.รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน 43 อัตรา วุฒิ ป.ตรีขึ้นไป 15ก.พ.-20มี.ค.67

  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน 1. ผู้อำนวยการฝ่ายหรือหัวหน้างาน (สายงานไซเบอร์) 4 อัตรา สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 2.ผู้อำนวยการฝ่าย (สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) 1 อัตรา สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี สารสนเทศ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 3.ผู้อำนวยการฝ่ายหรือหัวหน้างาน (สายงานสนับสนุน) 1 อัตรา สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป 4.เจ้าหน้าที่กลุ่มวิชาชีพเฉพาะด้านไซเบอร์ ระดับ 1 – 3 จำนวน 20 อัตรา สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 5.เจ้าหน้าที่กลุ่มวิชาชีพเฉพาะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระดับ 1 – 3 จำนวน 3 อัตรา สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ […]

1 2 3 64
error: