มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครอาจารย์ 5 อัตรา วุฒิ ป.โท/ป.เอก บัดนี้-22 มี.ค.67

Advertisement Advertisement    คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครบุคลากรเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน สายวิชาการ 5 อัตรา อาจารย์ 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 อาจารย์ด้านการบัญชี 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 5 มีนาคม 2567 อาจารย์ด้านการเงิน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 12 มีนาคม 2567 อาจารย์ด้านการตลาด 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 22 มีนาคม 2567 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หรืออยู่ระหว่างศึกษาระดับปริญญาเอกโดยผ่านการสอบประมวลวัดผล Ph.D. Candidate ทางด้านหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง Advertisement ผู้ที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียด ได้ที่ https://www.tbs.tu.ac.th/job-opportunities-new/ สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 02 696 5737, […]

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ รับสมัครนักวิชาการ/ผู้ชำนาญการด้านกฎหมาย วุฒิ ป.ตรี/ป.โท บัดนี้-29ก.พ.67

  สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ รับสมัครนักวิชาการ/ผู้ชำนาญการด้านกฎหมาย ปิดรับสมัคร 29 กุมภาพันธ์ 2567 คุณสมบัติ การศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือโทด้านนิติศาสตร์ มีทักษะและประสบการณ์ทำงาน ด้านกฎหมายในหน่วยงานรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรมหาชน ไม่น้อยกว่า 3-5 ปี มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย ด้านสิทธิหรือกฎหมายด้าน สุขภาพจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ขอบเขตงาน ศึกษาวิเคราะห์ดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ขับเคลื่อนสิทธิหน้าที่ด้านสุขภาพตามมาตรา 6-8 และ 12 แห่งพรบ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2560 สนับสนุนการพัฒนาระบบ แนวปฏิบัติการใช้สิทธิและหน้าที่ด้านสุขภาพ พิจารณา ตีความ ตอบข้อหารือ วินิจฉัยปัญหา กม. เกี่ยวกับระเบียบของ สช. ศึกษาวิเคราะห์และวิจัยเพื่อปรับปรุงกฎหมายและ ระเบียบของ สช. ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวกับวินัย การร้องทุกข์ ระบบคุณธรรม การดำเนินการตามกฎหมายปกครองในการบริหารราชการ การดำเนินคดีของหน่วยงาน วิธีการสมัคร ส่งประวัติส่วนบุคคล (Curriculum Vitae/Resume) มาที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ อาคารสุขภาพแห่งชาติ E-mail : [email protected] โทร […]

สกมช.รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน 43 อัตรา วุฒิ ป.ตรีขึ้นไป 15ก.พ.-20มี.ค.67

  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน 1. ผู้อำนวยการฝ่ายหรือหัวหน้างาน (สายงานไซเบอร์) 4 อัตรา สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 2.ผู้อำนวยการฝ่าย (สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) 1 อัตรา สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี สารสนเทศ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 3.ผู้อำนวยการฝ่ายหรือหัวหน้างาน (สายงานสนับสนุน) 1 อัตรา สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป 4.เจ้าหน้าที่กลุ่มวิชาชีพเฉพาะด้านไซเบอร์ ระดับ 1 – 3 จำนวน 20 อัตรา สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 5.เจ้าหน้าที่กลุ่มวิชาชีพเฉพาะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระดับ 1 – 3 จำนวน 3 อัตรา สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ […]

เทศบาลเมืองแพรกษาใหม่ รับสมัครพนักงานจ้าง 15 อัตรา ไม่จำกัดวุฒิ-ป.เอก บัดนี้-16ก.พ.67

  ประกาศเทศบาลเมืองแพรกษาใหม่ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ของเทศบาลเมืองแพรกษาใหม่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ครั้งที่ 4) พนักงานจ้างตามภารกิจ 1. ตำแหน่งผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา – ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. – ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทางหรือสาขาวิชาการวางแผน การบริหาร การบริหารธุรกิจ สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ วิจัย หรือในทางหรือสาขาวิชาการที่ ก.จ.,ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง – ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทางหรือสาขาวิชาการวางแผน การบริหาร การบริหารธุรกิจ สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ วิจัย หรือในทางหรือสาขาวิชาการที่ ก.จ.,ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง อัตราค่าตอบแทน : 15,000 บาท 2. ตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ช่วย 3 อัตรา – มีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางการศึกษาศึกษาศาสตร์ […]

ก.พ.ร.รับสมัครสอบบรรจุเป็น ขรก.10 อัตรา วุฒิ ป.ตรี/ป.โท บัดนี้-28ก.พ.67

  ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ในสำนักงาน ก.พ.ร. ***ทุกตำแหน่งต้องสอบผ่าน ก.พ.*** 1. นักพัฒนาระบบราชการปฏิบัติการ 5 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา 2. นักพัฒนาระบบราชการปฏิบัติการ (ปริญญาโท) 5 อัตรา ป.โทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต 8-28ก.พ.67 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์สำนักงาน ก.พ.ร. https://www.opdc.go.th/ หัวข้อข่าวสาร/กิจกรรม หัวข้อย่อย ข่าวรับสมัครงาน ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เทศบาลตำบลด่านสำโรง รับสมัครพนักงานจ้าง 90 อัตรา ไม่จำกัดวุฒิ-ป.เอก บัดนี้-26ม.ค.67

  ประกาศเทศบาลตำบลด่านสำโรง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง พนักงานจ้างตามภารกิจ 1. ตำแหน่งผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป (ผู้มีคุณวุฒิ) จำนวน 4 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต.รับรอง ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทางหรือสาขาวิชา การวางแผน การบริหาร การบริหารธุรกิจ สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ วิจัย หรือในทางหรือ สาขาวิชาที่ ก.จ., ก.ท. หรือก.อบต. รับรอง ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทางหรือสาขาวิชาการวางแผน การบริหาร การบริหารธุรกิจ สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ วิจัย หรือในทางหรือสาขาวิชาที่ ก.จ., ก.ท. หรือก.อบต. รับรอง 2. ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ (ผู้มีคุณวุฒิ) จำนวน 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางกฎหมาย เศรษฐศาสตร์ การจัดการการคลัง […]

อบจ.พิจิตร รับสมัครพนักงานจ้าง 23 อัตรา วุฒิ ปวช.-ป.เอก 22-31ม.ค.67

  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ (ตำแหน่งสำหรับผู้มีคุณวุฒิ) 1. ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 6 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาที่ ก.จ., ก.ท.หรือ ก.อบต. รับรอง ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทางหรือสาขาวิชาการ วางแผน การบริหาร การบริหารธุรกิจ สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ วิจัย หรือในทาง หรือสาขาวิชา ที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทางหรือสาขาวิชาการ วางแผน การบริหาร การบริหารธุรกิจ สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ วิจัย หรือในทาง หรือสาขาวิชา ที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง 2. ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน […]

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ รับสมัครผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิมนุษยชน 2 อัตรา วุฒิไม่ต่ำกว่าป.ตรี 16-22ม.ค.67

  ประกาศกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ 1. ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิมนุษยชน (พัฒนาระบบการบริหารงานสิทธิมนุษยชน) 1 อัตรา – ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีโดยมีประสบการณ์ในงาน ที่จะปฏิบัติหรือที่เกี่ยวข้องกับงานตามลักษณะงานที่กรมประกาศ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี สําหรับวุฒิปริญญาตรี 8 ปี สําหรับวุฒิปริญญาโท และ 6 ปี สําหรับวุฒิปริญญาเอก อัตราค่าตอบแทน : 37,680 บาท 2. ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิมนุษยชน (เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่องานสิทธิมนุษยชน) 1 อัตรา – ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีโดยมีประสบการณ์ในงาน ที่จะปฏิบัติหรือที่เกี่ยวข้องกับงานตามลักษณะงานที่กรมประกาศ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี สําหรับวุฒิปริญญาตรี 8 ปี สําหรับวุฒิปริญญาโท และ 6 ปี สําหรับวุฒิปริญญาเอก อัตราค่าตอบแทน : 37,680 บาท ระยะเวลาการจ้าง : ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567 นับตั้งแต่วันทําสัญญาจ้าง ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร […]

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) รับสมัครงานหลายตำแหน่ง วุฒิ ป.ตรีขึ้นไป บัดนี้เป็นต้นไป

  กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เปิดรับสมัครงานหลายตำแหน่ง +++ 1.ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา 2.นักวิชาการข้อมูลและติดตามสถานการณ์ความเหลื่อมล้ำ 3.หัวหน้าฝ่ายดิจิทัลและโครงสร้างพื้นฐานความมั่นคงสารสนเทศ 4.นักวิชาการพัฒนาระบบสารสนเทศและการวิเคราะห์ข้อมูล 5.นักวิชาการดิจิทัลและโครงสร้างพื้นฐานความมั่นคงสารสนเทศ 6.นักวิชาการพัฒนาระบบทุนการศึกษา 7.นักวิชาการพัฒนาระบบการศึกษาสายอาชีพ 8.นักวิชาการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนและระบบนิเวศการเรียนรู้ 9.นักวิชาการจัดการความรู้และขับเคลื่อนนโยบาย 10.นักวิเคราะห์และบริหารโครงการ 11.นักวิชาการตรวจสอบภายใน คลิกอ่านรายละเอียดได้ที่ https://www.eef.or.th/career/

เทศบาลนครลำปาง รับสมัครพนักงานจ้าง 45 อัตรา ไม่จำกัดวุฒิ-ป.ตรี บัดนี้-18ม.ค.67

  ประกาศเทศบาลนครลำปาง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลนครลำปาง พนักงานจ้างทั่วไป 1. คนงานบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา สามารถอ่าน – เขียนภาษาไทยได้ เป็นผู้ที่มีร่างกายและสุขภาพแข็งแรง สามารถปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานได้ 2. คนงานเทศกิจ จำนวน 2 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา สามารถอ่าน – เขียนภาษาไทยได้ เป็นผู้ที่มีร่างกายและสุขภาพแข็งแรง สามารถปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานได้ 3. คนงานจัดเก็บรายได้ จำนวน 2 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา สามารถอ่าน – เขียนภาษาไทยได้ เป็นผู้ที่มีร่างกายและสุขภาพแข็งแรง สามารถปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานได้ 4. คนงานสำรวจข้อมูล (กองคลัง) จำนวน 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา สามารถอ่าน – เขียนภาษาไทยได้ เป็นผู้ที่มีร่างกายและสุขภาพแข็งแรง สามารถปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานได้ 3. คนงานจัดเก็บรายได้ […]

1 2 3 4 64
error: