โรงพยาบาลราชวิถี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 58 อัตรา วุฒิ ม.3-ป.โท 13-17พ.ค.67

 

ประกาศโรงพยาบาลราชวิถี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ครั้งที่ 4/2567

1. นักเทคนิคการแพทย์ 2 อัตรา

 • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบเท่าในระดับเดียวกัน สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
 • มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • มีทักษะในการนำภาษาอังกฤษมาใช้ในงาน

2. นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ปริญญาโท) 1 อัตรา

 • ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาแพทยศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ทางชีววิทยา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หรือทางวิศวกรรมสุขาภิบาล หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาและทางใด ทางหนึ่งหรือหลายทางดังกล่าวที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 • มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • มีทักษะในการนำภาษาอังกฤษมาใช้ในงาน

3. นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 อัตรา

 • ได้รับปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาอุปกรณ์การแพทย์ สาขาอุปกรณ์ชีวการแพทย์ สาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์ หรือสาขาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์
 • มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • มีทักษะในการนำภาษาอังกฤษมาใช้ในงาน

4. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 3 อัตรา

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาที่มีคุณวุฒิทางคอมพิวเตอร์
 • มีความรู้และประสบการณ์ในการดูแล และปรับปรุงระบบบริหารจัดการฐานข้อมูล MySql, SQL Server 0 Oracle
 • มีความรู้ความสามารถในการสำรองข้อมูล และ server network เบื้องต้น
 • สามารถเขียนคำสั่งเรียกดูข้อมูล ในระบบการจัดการฐานข้อมูลได้ เช่น การใช้ select insert update delete และอื่นๆ เป็นต้น

5. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา

 • ได้รับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
 • มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • มีทักษะในการนำภาษาอังกฤษมาใช้ในงาน

6. นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา

 • ได้รับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
 • มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • มีทักษะในการนำภาษาอังกฤษมาใช้ในงาน

7. เจ้าพนักงานเภสัชกรรม 1 อัตรา

 • ได้รับประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานเภสัชกรรม ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ หรือได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเทคนิคเภสัชกรรม (ปวส.)
 • มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • มีทักษะในการนำภาษาอังกฤษมาใช้ในงาน

8. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 5 อัตรา

 • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาการเงิน สาขาการบัญชี สาขาการเงินและบัญชี
 • มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • มีทักษะในการนำภาษาอังกฤษมาใช้ในงาน

9. เจ้าพนักงานธุรการ 14 อัตรา

 • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในทุกสาขา
 • มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • มีทักษะในการนำภาษาอังกฤษมาใช้ในงาน

10. เจ้าพนักงานพัสดุ 5 อัตรา

 • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขา
 • มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • มีทักษะในการนำภาษาอังกฤษมาใช้ในงาน

11. เจ้าพนักงานเวชสถิติ 1 อัตรา

 • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเวชระเบียน
 • มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • มีทักษะในการนำภาษาอังกฤษมาใช้ในงาน

12. พนักงานบัตรรายงานโรค 1 อัตรา

 • ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขา
 • มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • มีทักษะในการนำภาษาอังกฤษมาใช้ในงาน

13. พนักงานวิทยาศาสตร์ 2 อัตรา

 • ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขา
 • มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • มีทักษะในการนำภาษาอังกฤษมาใช้ในงาน

14. พนักงานเภสัชกรรม 1 อัตรา

 • ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขา
 • มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • มีทักษะในการนำภาษาอังกฤษมาใช้ในงาน

15. พนักงานประกอบอาหาร 4 อัตรา

 • มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่
 • ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือตอนปลายสายสามัญ (ม.6)

16. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 6 อัตรา

 • มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่
 • ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือตอนปลายสายสามัญ (ม.6)

17. พนักงานเปล 9 อัตรา

 • มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่
 • ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือตอนปลายสายสามัญ (ม.6)

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ชั้น 11 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลราชวิถี เลขที่ 2 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ได้ตั้งแต่วันที่ 13 ถึง 17 พฤษภาคม 2567 ในวันและเวลาราชการ (ภาคเช้าเวลา 09.00 – 12.00 น. และภาคบ่ายเวลา 13.00 – 15.30 น.) ** สมัครได้เพียงตำแหน่งเดียว และไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร**

 

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: