สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร รับสมัครสอบบรรจุเป็นราชการ วุฒิ ป.ตรี/ป.โท

Advertisement Advertisement   สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ  1. เศรษฐกรปฏิบัติการ 5 อัตรา ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้ได้รับปริญญาโท หรือ คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ในระดับ ปริญญาโท ของสำนักงาน ก.พ. 2. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 4 อัตรา Advertisement ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ เดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์ ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ในระดับ ปริญญาตรีขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ. ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอน ที่ […]

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 2 รับสมัครจ้างเหมาบริการ วุฒิ ป.ตรี

  สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 2 รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานประจำส่วนแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจการเกษตร ตั้งแต่บัดนี้ถึง 4 มกราคม 2565 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 2 การรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ 1. ตำแหน่ง (จ้างเหมาบริการ) 1 ตำแหน่ง ได้แก่ พนักงานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานประจำส่วนแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 2 2. อัตราค่าจ้าง 10,000 บาท/เดือน วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ สถิติ คณิตศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการเกษตร และ  วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร (1) กรณีสมัครด้วยตนเอง ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 2 บริเวณศูนย์ราชการตำบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2565 ในวัน […]

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา

  สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม – 19 กันยายน 2564 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติ (ไม่ผ่าน ก.พ.) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสถิติ  2 อัตรา วุฒิ ปวส. /อนุปริญญา/ทุกสาขา สถานที่ปฏิบัติงาน ศูนย์ประเมินผล กรุงเทพมหานครจำนวน 1 อัตรา สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 6 จังหวัดชลบุรี จำนวน 1 อัตรา ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 19 กันยายน 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราซการทั่วใป ตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติ

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร รับสมัครสอบบรรจุข้าราชการ ป.โท บัดนี้-9ก.ค.64

  สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 8 อัตรา ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต https://oae.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

1 2 3 4