มณฑลทหารบกที่ 11 รับสมัครสอบเข้ารับราชการ ตำแหน่งพลขับรถ

Advertisement Advertisement   มณฑลทหารบกที่ 11 รับสมัครสอบเข้ารับราชการ ตำแหน่งพลขับรถ ตั้งแต่บัดนี้เถึง 18 พฤศจิกายน 2564 มณฑลทหารบกที่ 11 รับสมัครทหารกองหนุนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง พลขับรถ ตอนรถยนต์ มว.ยานยนต์ ร้อย.บก.พัน.สห.11 (อัตรา ส.อ.) 1 อัตรา คุณสมบัติของผู้สมัคร 1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) เป็นอย่างต่ำ (สำหรับผู้ที่มี คุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้ จะใช้คุณวุฒิต่าง ๆ ที่สูงกว่ามาเรียกร้องสิทธิบรรจุตามคุณวุฒิที่ตนมีอยู่ ไม่ได้) 2. ผู้สมัคร บิดา มารดา ต้องมีสัญชาติไทยโดยกำเนิด 3. เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ เป็นองค์พระประมุข 4. ไม่เป็นผู้ที่มีร่างกาย ทุพพลภาพ หรือมีโรคซึ่งไม่สามารถจะรับราชการทหารได้ ตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการราชการทหาร 5. ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีงาม 6. ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือเป็นบุคคลล้มละลายตามคำพิพากษาของศาล 7. […]

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 2 อัตรา

  โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า รับสมัครสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการ 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 12 พฤศจิกายน 2564 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการ เป็นนายทหารประทวน คุณสมบัติเฉพาะ ตำแหน่ง เสมียน 1 อัตรา สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่าขึ้นไป จาก สถาบันการศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ให้การรับรอง สำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่า ที่กำหนดไว้ หากผ่านการสอบคัดเลือกและได้รับการบรรจุแล้ว จะใช้คุณวุฒิสูงกว่านั้นมาเรียกร้องสิทธิ์บรรจุตาม คุณวุฒิที่ตนมีอยู่นั้นมิได้ คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ผู้ช่วยพยาบาล 1 อัตรา 1. สำเร็จการศึกษา ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล จากสถาบันการศึกษา ที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ให้การรับรอง 2. เป็นลูกจ้างชั่วคราวที่ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยพยาบาลใน รพ.รร.6 กำหนด วันเวลา สถานที่รับสมัคร 1.ตำแหน่ง เสมียน ติดต่อสอบถามรายละเอียดและสมัครด้วยตนเองได้ที่ แผนกธุรการ และกำลังพล ขั้น 11 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ […]

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน รับสมัครพนักงาน 19 อัตรา บัดนี้-5พ.ย.64

  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 19 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-5 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 1. ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 6 อัตรา ค่าจ้าง 15,960 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาทางแพทย์แผนจีน 2. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 5 อัตรา ค่าจ้าง 15,960 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง 3. ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา ค่าจ้าง 13,300 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 4. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา ค่าจ้าง 10,200 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง […]

กองบิน 21 รับสมัครพนักงาน 2 อัตรา 8-12 พ.ย.64

  กองบิน 21 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8-12 พฤศจิกายน 2564 กองบิน 21 รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 1. พนักงานการเงินและบัญชี โรงพยาบาลกองบิน กองบิน 21 คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาพาณิชยการ การบัญชี หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่ เพศชาย/หญิง 1 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท ค่าครองชีพชั่วคราว 600 บาท 2. พนักงานสถานที่ โรงพยาบาลกองบิน กองบิน 21 คุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น เพศชาย/หญิง 1 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท ค่าครองชีพชั่วคราว 1,310 บาท ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอ และยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ แผนกกำลังพล กองบังคับการ กองบิน 21 ตั้งแต่วันที่ 8 – […]

กรมแพทย์ทหารอากาศ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 7 อัตรา

  กรมแพทย์ทหารอากาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-23 พฤศจิกายน 2564 คณะกรรมการดำเนินการสรรหา และเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการ กรมแพทย์ทหารอากาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  ตำแหน่ง กลุ่มงานบริการ และค่าตอบแทนที่จะได้รับ 1. ตำแหน่ง พนักงานช่วยการพยาบาล กองทันตกรรม โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ (ปฏิบัติงานที่ ห้องทันตกรรม ส่วนแยกของ กองบัญชาการ กองทัพอากาศ) เพศชาย/ หญิง จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 10,430 บาท และเงินช่วยค่าครองชีพชั่วคราว เดือนละ 2,000 บาท 2. ตำแหน่ง พนักงานช่วยการพยาบาล กองอำนวยการ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ เพศชาย/หญิง 2 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 10,430 บาท และเงินช่วยค่าครองชีพ ชั่วคราว เดือนละ 2,000 […]

สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ ขยายเวลารับสมัครพนักงานขับรถยนต์

  สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 1.ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา เงินเดือน 7,590 บาท คุณสมบัติเฉพาะ : ได้รับวุฒิมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลาย ระยะเวลาสมัคร : ตั้งแต่บัดนี้ – 12 พฤศจิกายน 2564 ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานทรัพยากรบุคคล ชั้น 7 สถาบันทันตกรรม ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา รับสมัครพนักงาน 47 อัตรา

  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 47 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-5 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.) 1. ตำแหน่งแพทย์แผนไทย 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี 2. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี 3. ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี 4. ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 15 อัตรา วุฒิ ป.ตรี 5. ตำแหน่งนักจิตวิทยา 6 อัตรา วุฒิ ป.ตรี 6. ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี 7. ตำแหน่งนักโภชนาการ 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี […]

โรงพยาบาลบ้านฝาง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 19 อัตรา บัดนี้-10พ.ย.64

  โรงพยาบาลบ้านฝาง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 19 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 10 พฤศจิกายน 2564 โรงพยาบาลบ้านฝาง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน/รายคาบ) (ไม่ผ่าน ก.พ.) 1. ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 6 อัตรา วุฒิ ป.ตรี สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์และได้รับ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง หรือสาขาวิชาอื่นที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ มีใบประกอบวิชาชีพที่ยังไม่หมดอายุ 2. ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข (เพศชาย) 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาการพยาบาล สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเวชศาสตร์การกีฬา สาขาวิชาแพทยศาสตร์ สาขาวิชา ทันตแพทย์ศาสตร์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมสุขาภิบาล ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หรือสาขาวิชาสังคม สงเคราะห์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าว ในทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่า […]

โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน 55 อัตรา

  โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน 55 อัตรา โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) 1. พยาบาลวิชาชีพ 20 อัตรา วุฒิ ป.ตรี 2. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 4 อัตรา วุฒิ ม.3/ม.6 3. พนักงานเปล 3 อัตรา 4. นักเทคนิคการแพทย์ 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี 5. พนักงานเภสัชกรรม 2 อัตรา วุฒิ ปวส. 6. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2 อัตรา วุฒิ ปวส. 7. นักวิชาการสาธารณสุข กลุ่มงานเวชกรรมสังคม 3 อัตรา วุฒิ ป.ตรี 8. พยาบาลวิชาชีพ กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม 6 อัตรา วุฒิ […]

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 6 อัตรา

  โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 6 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 24 ตุลาคม 2564 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย รับสมัครบุคคลคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 1. ครูผู้ดูแลนักเรียนประจำพักนอน (ชาย 1 คน หญิง 1 คน) 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี 2. นักการภารโรงประจำหอพัก 2 อัตรา วุฒิ ม.3 ขึ้นไป 3. พนักงานขับรถ 1 อัตรา ไม่ต่ำกว่า ป.6 4. คนงานทั่วไป (คนสวน) 1 อัตรา วุฒิ ป.6 ขึ้นไป ผู้ประสงค์จะสมัคร ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ เว็บไซต์โรงเรียน www.pcsthsloei.ac.th พร้อมแนบ เอกสารหลักฐานให้ครบถ้วน และสแกนส่งทางอีเมล์ [email protected] ตั้งแต่วันที่ […]

1 40 41 42 50