การประปาส่วนภูมิภาค รับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน 3 อัตรา วุฒิ ป.ตรี 10-19 มิ.ย.67

Advertisement Advertisement   ประกาศการประปาส่วนภูมิภาค รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน 1. นักบริหารงานทั่วไป 4 (นิเทศศาสตร์) สังกัดงานผลิตสื่อองค์กรฯ 1 อัตรา 1) วุฒิ ป.ตรี นิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดย ก.พ. รับรองว่าเป็นคุณวุฒิทางนิเทศศาสตร์ 2) มีประสบการณ์ต้านการประชาสัมพันธ์ อย่างน้อย 1 ปี 3) ตัดต่อวิดีโอโคยใช้โปรแกรม Adobe Premiere Pro /After Effects ได้ดี มีความสามารถในการออกแบบกราฟิก โดยใช้โปรแกรม Adobe Ilustrator ,Photoshop 4) มีความสามารถในการใช้กล้องถ่ายรูป กล้องถ่ายวิดีโอต่างๆ 5) เขียนข่าว / ข้อความประชาสัมพันธ์รูปแบบต่างๆ ได้ 6) มีความสามารถในการผลิตสื่อให้เหมาะสมในการใช้งานกับสื่อออนไลน์ 7) สามารถทำงานที่มีเวลายืดหยุ่น และทำงานต่างท้องที่ รวมถึงสามารถทำงานเป็นทีมได้ดี 8) งานอื่น […]

การประปาส่วนภูมิภาค รับสมัครผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค วุฒิไม่ต่ำกว่าป.ตรี บัดนี้-28มี.ค.67

  ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดํารงตําแหน่งผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค ด้วยการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือก เข้าดํารงตําแหน่งผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 1. ตําแหน่งผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค 2.หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ว่าการ ผู้ว่าการมีอํานาจหน้าที่บริหารกิจการของ กปภ. ให้เป็นไปตามกฎหมาย ตามนโยบาย ของรัฐบาลและนโยบายที่คณะกรรมการ กปภ. กําหนด กับมีอํานาจบังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้างทุกตําแหน่งซึ่งต้องรับผิดชอบต่อคณะกรรมการในการบริหารกิจการของ กปภ. 3. คุณวุฒิการศึกษา สําเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาที่สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรอง 4. อัตราเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทน อัตราเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ว่าการ กปภ. ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและ ประสบการณ์ของผู้สมัคร และตามที่ตกลงกับคณะอนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทน โดยได้รับการอนุมัติจาก คณะกรรมการ กปภ. และความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง ผู้สนใจขอรับใบสมัครได้ที่ กองทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล อาคาร 3 ชั้น 4 การประปาส่วนภูมิภาค สํานักงานใหญ่ หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ QR Code ตามแนบท้ายประกาศฯ โดยสามารถยื่นเอกสารการสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ […]

การประปาสาขาขลุง รับสมัครพนักงานจ้างเหมารายเดือน วุฒิ ปวช. สมัครออนไลน์ บัดนี้-8ก.ย.66

  การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขลุง รับสมัครบุคคลเข้าทำงานจ้างเหมารายเดือน 9 อัตรา 1. ผู้ช่วยช่างโยธา สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านงานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย 2 อัตรา ปวช.หรือเทียบเท่า หรือสูงกว่า และมีคุณวุฒิในสาขาช่างก่อสร้าง/ช่างสำรวจ/ช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม หากขี่รถจักรยานยนต์/ขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่จะพิจารณาเป็นพิเศษ 2. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการผลิต 7 อัตรา ปวช. หรือเทียบเท่า หรือสูงกว่า หากมีคุณวุฒิในสาขาช่างไฟฟ้า (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ) รับสมัครบัดนี้-8ก.ย.66 เวลา 09.00-16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) สามารถส่งเอกสารหลักฐานการสมัครผ่าน 2 ช่อง ดังนี้ – ติดต่อทาง INBOX เพจ Facebook “การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขลุง” – ติดต่อสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาขลุง สอบถามโทร. 039-441660 , 039-441099 (สำนักงาน) หรือ 064-9310331 (มือถือ) ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

การประปาส่วนภูมิภาค รับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน129อัตรา วุฒิ ปวส./ป.ตรี/ป.โท สมัครออนไลน์12-22ก.ค.66

  การประปาส่วนภูมิภาค รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) 129 อัตรา และอัตราสำรองจำนวน 6 ตำแหน่ง เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ http://pwa.jobthaigov.com ภายในวันที่ 12-22ก.ค.66 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

การประปาส่วนภูมิภาค รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ป.ตรี บัดนี้-9พ.ย.65

  การประปาส่วนภูมิภาค รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 1. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด กปภ.สาขาศรีราชา กปภ.ข.1 จำนวน 1 อัตรา (ศรีราชา/ชลบุรี) 2. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด กองบริหารทั่วไป กปภ.ข.3 จำนวน 1 อัตรา (บ้านโป่ง/ราชบุรี) เงินเดือนใน อัตรา 16,830 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง – อายุไม่เกิน 35 ปี บริบูรณ์ ณ วันสมัคร เว้นแต่ เป็นหรือเคยเป็นลูกจ้างที่ปฏิบัติงานกับ กปภ. ไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยจะต้องมี หนังสือรับรอง และสัญญาจ้างจากหน่วยงานที่เคยปฏิบัติงานมา แสดง – คุณวุฒิปริญญาตรี สาขา รัฐประศาสนศาสตร์ / รัฐศาสตร์ / นิติศาสตร์ / การบัญชี / บริหารธุรกิจ […]

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังโคน รับสมัครพนักงานธุรการ วุฒิ ปวส.บัดนี้-20ก.ค.65

  การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังโคน รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวงานธุรการ 1 อัตรา วุฒิการศึกษา ปวส. ทุกสาขา สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้ดี,พิมพ์ติดคล่อง Thai, Eng มีความรู้ความชำนาญด้านงานธุรการ สารบรรณ ทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่โทษสำหรับความผิดที่กระทำ โดยประมาทหรือความผิดระหุโทษหรือพ้นโทษแล้วเกิน 5 ปี ค่าตอบแทน เดือนละ 8,000 บาท เวลาปฏิบัติงานวันจันทร์ – วันศุกร์ หยุดเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 08.30 – 16.30 น. สมัครด้วยตนเองได้ที่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังโคน 382 หมู่ 6 ต.พังโคน อ.พังโคน จ.สกลนคร ตั้งแต่วันที่ 11-20 กรกฎาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ) หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม เบอร์โทรศัพท์สำนักงาน 0-4277-1350 หรือ 084-1133415ติดต่อ คุณกัลยา วงค์ษา […]

การประปาส่วนภูมิภาค รับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน วุฒิ ปวส./ป.ตรี 100อัตรา

  การประปาส่วนภูมิภาค รับสมัครบุคคเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน 100 อัตรา (บรรจุและแต่งตั้ง 96 อัตรา, สำรอง 4 อัตรา) วุฒิ ปวส./ป.ตรี ตำแหน่งวิศวกรโยธา, วิศวกรไฟฟ้า, สถาปนิก, นักบริหารงานทั่วไป(นิเทศศาสตร์), นักบริหารงานทั่วไป(นิติศาสตร์), นักบัญชี, นักประชาสัมพันธ์, ช่างโยธา, ช่างไฟฟ้า, ช่างเครื่องกล, พนักงานการเงินและบัญชี, พนักงานพัสดุ – สังกัดการประปาส่วนภูมิภาคสำนักงานใหญ่ จำนวน 15 อัตรา – สังกัดการประปาส่วนภูมิภาค เขต 1 จำนวน 21 อัตรา – สังกัดการประปาส่วนภูมิภาค เขต 2 จำนวน 14 อัตรา – สังกัดการประปาส่วนภูมิภาค เขต 3 จำนวน 15 อัตรา – สังกัดการประปาส่วนภูมิภาค เขต 4 […]

การประปาส่วนภูมิภาค รับสมัครพยาบาล 8-20มิ.ย.65

  การประปาส่วนภูมิภาค รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน ตำแหน่งพยาบาล 4 สังกัดงานบริการทางการแพทย์ กองชีวอนามัยและความปลอดภัย จำนวน 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ มีประสบการณ์ทำงานด้านพยาบาลอย่างน้อย 3 ปี หากเป็นผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรพยาบาลเฉพาะทาง เช่น สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติ การรักษาเบื้องต้น) หรือ สาขาเฉพาะทางด้านอื่นๆ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต www.pwa.co.th 8-20มิ.ย.65 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กปภ.รับสมัครบรรจุนักวิชาการอาชีวอนามัยฯ ป.ตรี บัดนี้-23มี.ค.65

  การประปาส่วนภูมิภาค รับสมัครบุคคลเข้ารับคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน ตำแหน่งนักวิชาการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4 จำนวน 2 อัตรา สังกัดงานอาชีวอนามัย และความปลอดภัย กองอาชีวอนามัยและความปลอดภัย วุฒิ ป.ตรี สาขาอาชีวอนามัยหรือเทียบเท่า ทั้งนี้ ต้องเป็นหลักสูตรที่ได้รับการรับรองว่าสามารถ ขึ้นทะเบียนเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ในการทำงานระดับวิชาชีพได้ จากกรมสวัสดิการและ คุ้มครองแรงงาน มีความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านความปลอดภัย ในการทำงาน มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน ได้เป็นอย่างดี หากมีประสบการณ์งานด้านความปลอตภัยในการทำงาน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ มีทักษะในการสื่อสาร การประสานงาน การเป็น วิทยากรฝึกอบรมด้านความปลอดภัยในการทำงาน ภายในองค์กร และการจัดทำข้อมูล รับสมัครบัดนี้-23 มี.ค.65 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้น วันหยุดราชการ โดยมีขั้นตอน ดังนี้ พิมพ์ใบสมัครท้ายประกาศรับสมัครฯ หรือดาวน์โหลดจาก QR Code กรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วนพร้อมลงลายมือชื่อ และติดรูปถ่ายขนาด1 นิ้ว หน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาสีเข้ม […]

การประปาส่วนภูมิภาค รับสมัครบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน ทั่วประเทศ165อัตรา

การประปาส่วนภูมิภาค รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานการประปาส่วนภูมิภาค ปี2564 ประกาศการประปาส่วนภูมิภาค รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานการประปาส่วนภูมิภาค ปี2564 สังกัดการประปาส่วนภูมิภาคสำนักงานใหญ่ จำนวน 28 อัตรา 1. การประปาส่วนภูมิภาค เขต 1 จำนวน 22 อัตรา 2. การประปาส่วนภูมิภาค เขต 2 จำนวน 29 อัตรา 3. การประปาส่วนภูมิภาค เขต 3 จำนวน 23 อัตรา 4. การประปาส่วนภูมิภาค เขต 4 จำนวน 14 อัตรา 5. การประปาส่วนภูมิภาค เขต 5 จำนวน 2 อัตรา 6. การประปาส่วนภูมิภาค เขต 6 จำนวน 3 อัตรา 7. การประปาส่วนภูมิภาค เขต […]

1 2 3
error: