กปภ.รับสมัครบรรจุนักวิชาการอาชีวอนามัยฯ ป.ตรี บัดนี้-23มี.ค.65

 

การประปาส่วนภูมิภาค รับสมัครบุคคลเข้ารับคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน ตำแหน่งนักวิชาการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4 จำนวน 2 อัตรา สังกัดงานอาชีวอนามัย และความปลอดภัย กองอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

 • วุฒิ ป.ตรี สาขาอาชีวอนามัยหรือเทียบเท่า ทั้งนี้ ต้องเป็นหลักสูตรที่ได้รับการรับรองว่าสามารถ ขึ้นทะเบียนเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ในการทำงานระดับวิชาชีพได้ จากกรมสวัสดิการและ คุ้มครองแรงงาน
 • มีความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านความปลอดภัย ในการทำงาน
 • มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน ได้เป็นอย่างดี
 • หากมีประสบการณ์งานด้านความปลอตภัยในการทำงาน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
 • มีทักษะในการสื่อสาร การประสานงาน การเป็น วิทยากรฝึกอบรมด้านความปลอดภัยในการทำงาน ภายในองค์กร และการจัดทำข้อมูล

รับสมัครบัดนี้-23 มี.ค.65 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้น วันหยุดราชการ โดยมีขั้นตอน ดังนี้

 1. พิมพ์ใบสมัครท้ายประกาศรับสมัครฯ หรือดาวน์โหลดจาก QR Code
 2. กรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วนพร้อมลงลายมือชื่อ และติดรูปถ่ายขนาด1 นิ้ว หน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาสีเข้ม ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน 3 เดือน และสแกนใบสมัครพร้อมเอกสารที่กําหนดตามข้อ 3 ส่งมา ที่อีเมล [email protected]
 3. เมื่อส่งใบสมัครทางอีเมลแล้ว กปภ.จะตรวจสอบเอกสารหลักฐานในการสมัครและ แจ้งให้ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศรับสมัครชําระค่าธรรมเนียมการสมัครตามช่องทางที่ กปภ. กําหนด ภายใน 3 วัน ทางอีเมลที่ระบุในใบสมัคร ทั้งนี้ หากพ้นกําหนดแล้วยังไม่ได้รับแจ้งการจ่ายเงินให้ติดต่อ มาที่ กองทรัพยากรบุคคล โทร. 0 2551 8906 – 3
 4. เมื่อผู้สมัครชําระค่าธรรมเนียมการสมัครเรียบร้อยแล้วให้ส่งหลักฐานการชําระเงินมาที่ อีเมล [email protected]
  ทั้งนี้ การสมัครจะมีผลสมบูรณ์เมื่อผู้สมัครชําระค่าธรรมเนียมการสมัครและ กปภ. ได้รับหลักฐาน การชําระเงินแล้วเท่านั้น

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: