การประปาส่วนภูมิภาค รับสมัครผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค วุฒิไม่ต่ำกว่าป.ตรี บัดนี้-28มี.ค.67

 

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดํารงตําแหน่งผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค

ด้วยการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือก เข้าดํารงตําแหน่งผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ตําแหน่งผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค

2.หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ว่าการ
ผู้ว่าการมีอํานาจหน้าที่บริหารกิจการของ กปภ. ให้เป็นไปตามกฎหมาย ตามนโยบาย ของรัฐบาลและนโยบายที่คณะกรรมการ กปภ. กําหนด กับมีอํานาจบังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้างทุกตําแหน่งซึ่งต้องรับผิดชอบต่อคณะกรรมการในการบริหารกิจการของ กปภ.

3. คุณวุฒิการศึกษา
สําเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาที่สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรอง

4. อัตราเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทน
อัตราเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ว่าการ กปภ. ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและ ประสบการณ์ของผู้สมัคร และตามที่ตกลงกับคณะอนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทน โดยได้รับการอนุมัติจาก คณะกรรมการ กปภ. และความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง

ผู้สนใจขอรับใบสมัครได้ที่ กองทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล อาคาร 3 ชั้น 4 การประปาส่วนภูมิภาค สํานักงานใหญ่ หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ QR Code ตามแนบท้ายประกาศฯ โดยสามารถยื่นเอกสารการสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 28 มีนาคม 2567 ในวันและเวลาทําการ (เวลา08.30 – 16.30 น.)

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: