กรมประมง รับสมัครพนักงานราชการ (คนพิการ) พนักงานผู้ช่วยประมง วุฒิ ม.3/ม.6 25มี.ค.-3เม.ย.67

Advertisement Advertisement   ประกาศกรมประมง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (คนพิการ) ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมง 1 อัตรา – ผู้สมัครสอบต้องได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง อัตราค่าตอบแทน : 10,430 บาท ระยะเวลาการจ้าง : ตั้งแต่วันที่ทําสัญญาจ้าง ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567 1. กรณีสมัครด้วยตนเอง ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สามารถขอและ ยื่นใบสมัคร พร้อมยื่นเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ ห้อง 703 ชั้น 7 อาคารเชิดชาย อมาตยกุลกองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริและกิจกรรมพิเศษ กรมประมง เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ตั้งแต่วันที่ 25 มี.ค. – 3 เม.ย. 2567 ในวันราชการ ภาคเช้า เวลา 09.00 – 12.00 […]

กรมประมง รับสมัครพนักงานราชการ 14 อัตรา วุฒิ ปวช./ปวส./ป.ตรี 13-21ธ.ค.66

  ประกาศกรมประมง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปสังกัดกรมประมง 1. ตำแหน่งวิศวกรโยธา 1 อัตรา – ผู้สมัครสอบต้องได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง ในสาขาวิชา วิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ทางวิศวกรรมสุขาภิบาล ทางวิศวกรรมชลประทานหรือทางวิศวกรรมโครงสร้าง 2. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา – ผู้สมัครสอบต้องได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง ในสาขาวิชา รัฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ บริหารรัฐกิจ เศรษฐศาสตร์ การจัดการ การบัญชี 3. ตำแหน่งนักวิชาการช่างศิลป์ 1 อัตรา – ผู้สมัครสอบต้องได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง ในสาขาวิชา วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ หรือสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 4. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 3 อัตรา – ผู้สมัครสอบต้องได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรอง ในสาขาวิชาการบัญชี 5. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 2 อัตรา – […]

กรมประมง รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 40 อัตรา วุฒิ ปวท./ปวส./ป.ตรี สมัครออนไลน์ 29พ.ย.-22ธ.ค.66

  ประกาศกรมประมง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมประมง ***ทุกตำแหน่งต้องผ่าน ก.พ.*** 1. ตำแหน่งวิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ 1 อัตรา ผู้สมัครสอบต้องได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเครื่องกล 2. ตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน 8 อัตรา ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) สาขาวิชาเทคนิคเขียนแบบ วิศวกรรมเครื่องกล หรือได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขาวิชาเทคนิคโลหะ สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล หรือสาขาวิชาช่างกลการเกษตร หรือ ได้รับวุฒิอนุปริญญา (หลักสูตร 2 ปี หรือ หลักสูตร 3 ปี) สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางเครื่องกล ทางเทคโนโลยีเครื่องกล ทางเทคโนโลยีเครื่องยนต์ ทางเทคโนโลยียานยนต์ ทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทางโลหะ 3. ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน 1 อัตรา ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิขาไฟฟ้ากำลังสาขาวิซาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิซาเทคโนโลยีโทรคมนาคม สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หรือได้รับวุฒิอนุปริญญา (หลักสูตร 2 […]

กรมประมง รับสมัครสอบบรรจุเป็น ขรก.41อัตรา วุฒิ ปวท./ปวส./ป.ตรี **ทุกตำแหน่งต้องสอบผ่าน ก.พ. สมัครออนไลน์ บัดนี้-15มิ.ย.66

  กรมประมง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมประมง ***ทุกตำแหน่งต้องสอบผ่าน ก.พ. (ยกเว้นตำแหน่งเจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน หากยังไม่มีหนังสือรับรองสอบผ่าน ก.พ. ผู้สมัครสามารถสอบ ก.พ.ภาคพิเศษได้ในภายหลัง) 1. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 3 อัตรา ป.ตรี สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์ 2. นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ 1 อัตรา ป.ตรี สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ ทางประชากรศาสตร์ 3. นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 1 อัตรา ป.ตรี สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 4. นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 3 อัตรา ป.ตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ 5. นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 2 อัตรา ป.ตรีทุกสาขาวิชา 6. นิติกรปฏิบัติการ 4 อัตรา ป.ตรีสาขาวิชานิติศาสตร์ 7. เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน […]

กรมประมงเตือน ระวัง “พยาธิในซาชิมิ” อันตรายอาจถึงตายได้

21 เม.ย. 66 นายถาวร ทันใจ รองอธิบดีกรมประมง เปิดเผยในฐานะโฆษกกรมประมงว่า ซาซิมิเป็นอาหารที่ได้จากการแล่เนื้อปลา หมึก หรือเนื้อสัตว์อื่นที่ยังสดอยู่เป็นชิ้นบาง ๆ และมักจะรับประทานคู่กับโชยุหรือซีอิ้วญี่ปุ่นและวาซาบิ ซึ่งซาชิมินั้นสามารถใช้ทั้งสัตว์น้ำทะเล สัตว์น้ำจืด และสัตว์น้ำกร่อยเป็นวัตถุดิบได้ แต่การบริโภคอาหารแบบดิบนั้นมีโอกาสที่จะพบพยาธิต่าง ๆ เช่น ในซาชิมิ จากปลาหรือหมึกทะเลมักพบตัวอ่อนของพยาธิตัวกลม และพยาธิตืดปลา ส่วนซาชิมิจากปลาน้ำจืดและน้ำกร่อยนั้น มักพบพยาธิตัวจี๊ด พยาธิตืดปลา พยาธิใบไม้ตับ พยาธิใบไม้ปอด และพยาธิลำไส้แคปิลลาเรีย ซึ่งสามารถแยกลักษณะและอาการของผู้ที่บริโภคพยาธิเข้าไปได้ ดังนี้ 1. พยาธิตืดปลา เป็นพยาธิตัวแบนยาว ลำตัวเป็นปล้อง ยาวได้มากที่สุดประมาณ 150 เซนติเมตร หากบริโภคเข้าไปและเกิดการสะสมเป็นเวลานาน จะทำให้เกิดอาการท้องอืด แน่นท้อง เจ็บบริเวณชายโครงขวา ร้อนบริเวณหน้าท้อง ซึ่งหากปล่อยไว้นานจะมีอาการอักเสบของท่อน้ำดี ตัวเหลือง ตาเหลือง ตับโต มีไข้ บางรายอาจกลายเป็นมะเร็งท่อน้ำดีในตับ และอาจถึงตาย 2. พยาธิตัวจี๊ด มีลักษณะลำตัวกลมยาวประมาณ 1.5 – 3.0 เซนติเมตร […]

กรมประมง รับสมัครบรรจุพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ปวช.-ป.ตรี 31มี.ค.-12เม.ย.66

  ประกาศกรมประมง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1. ตําแหน่ง นักวิชาการประมง 1 อัตรา – ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี จากสถาบัน การศึกษาที่ ก.พ. รับรอง 2 ตําแหน่ง  นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร 2 อัตรา ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง 3. ตําแหน่ง นิติกร 1 อัตรา – ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง ในสาขาวิชานิติศาสตร์ 4 ตําแหน่ง บุคลากร 1 อัตรา -ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 5. ตําแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2 อัตรา – ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. […]

กรมประมง รับสมัครคัดเลือกบรรจุเป็นนายช่างกลเรือ วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-20ก.พ.66

  กรมประมง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนายช่างกลเรือปฏิบัติการ 1 อัตรา ผู้สมัครต้องได้รับ ป.ตรี ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเครื่องกลเรือ ทางวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ หรือทางวิศวกรรมเครื่องกล และได้รับประกาศนียบัตรอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ (1) ได้รับประกาศนียบัตรรองต้นกลของเรือกลเดินทะเล ขนาดกำลังขับเคลื่อน 3,000 กิโลวัตต์หรือมากกว่าจากกรมเจ้าท่า หรือที่กรมเจ้าท่าเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ (2) ได้รับประกาศนียบัตรต้นกลของเรือกลเดินทะเล ขนาดกำลังขับเคลื่อน 750 – 3,000 กิโลวัตต์จากกรมเจ้าท่า หรือที่กรมเจ้าท่าเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ (3) ได้รับประกาศนียบัตรต้นกลของเรือกลเดินทะเล ขนาดกำลังขับเคลื่อน 3,000 กิโลวัตต์หรือมากกว่าจากกรมเจ้าท่า หรือที่กรมเจ้าท่าเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ https://fisheries.thaijobjob.com บัดนี้-20ก.พ.66 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

11อัตรา! กรมประมง รับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการ วุฒิ ปวท./ปวส./ป.ตรี บัดนี้-9มี.ค.66

  กรมประมง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ***ทุกตำแหน่งต้องสอบผ่าน ก.พ. หากไม่เคยสอบมาก่อน/สอบไม่ผ่าน สามารถสอบ ก.พ. ภาค ก (พิเศษ) ในภายหลังได้ 1. วิศวกรโยธาปฏิบัติการ 1 อัตรา ป.ตรี สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ทางวิศวกรรมสุขาภิบาล ทางวิศวกรรมชลประทาน หรือทางวิศวกรรมโครงสร้าง 2. นายช่างโยธาปฏิบัติงาน 4 อัตรา ปวท.สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมสำรวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง หรือ ปวส.สาขาวิชาโยธา สำรวจ การก่อสร้าง หรืออนุปริญญา สาขาวิชาทางก่อสร้าง ทางสถาปัตยกรรม 3. เจ้าพนักงานสื่อสารปฏิบัติงาน 1 อัตรา ปวท.สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ หรือเทคเโนโลยีโทรคมนาคม หรือ ปวส.สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีโทรคมนาคม หรืออนุปริญญา สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คอมพิวเตอร์ สารสนเทศศาสตร์ เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ บริหารธุรกิจ ทางคอมพิวเตอร์ ทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาทางไฟฟา […]

ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์ปู กระบี่ รับสมัครพนักงานผู้ช่วยประมง วุฒิ ม.3/ม.6

  กรมประมง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดศูนย์ศึกษาการพัฒนาและอนุรักษ์พันธุ์ปู ป่าทุ่งทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดกระบี่ กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมง 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 10,430 บาท ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิ ม.3/ม.6 ขอและยื่นใบสมัครพร้อมยื่น เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาและอนุรักษ์พันธุ์ปู ป่าทุ่งทะเลอันเนื่อง มาจากพระราชดำริ จังหวัดกระบี่ เลขที่ 79 หมู่ 3 ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ 1-13ธ.ค.65 ในวันราชการ ภาคเช้า เวลา 09.00 – 12.00 น. และภาคบ่าย เวลา 13.00 – 16.00 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 086 470 8910 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

ศูนย์วิจัยสัตว์น้ำอุตรดิตถ์ รับสมัครพนักงานผู้ช่วยประมง วุฒิ ม.3/ม.6 บัดนี้-18พ.ย.65

  กรมประมง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำอุตรดิตถ์ กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ (ไม่ผ่าน ก.พ.) ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมง 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 10,430 บาท ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิ ม.3/ม.6 ขอและยื่นใบสมัครพร้อมยื่นเอกสาร หลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำอุตรดิตถ์ เลขที่ 34 หมู่ที่ 10 ตำบลวังแดง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ บัดนี้-18พ.ย.65 ในวันราชการ ภาคเช้า เวลา 09.00 – 12.00 น. และภาคบ่าย เวลา 13.00 – 16.00 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 0-5549-1002 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

1 2 23
error: