กรมประมง รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 40 อัตรา วุฒิ ปวท./ปวส./ป.ตรี สมัครออนไลน์ 29พ.ย.-22ธ.ค.66

 

ประกาศกรมประมง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมประมง ***ทุกตำแหน่งต้องผ่าน ก.พ.***

1. ตำแหน่งวิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ 1 อัตรา

  • ผู้สมัครสอบต้องได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเครื่องกล

2. ตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน 8 อัตรา

  • ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) สาขาวิชาเทคนิคเขียนแบบ
    วิศวกรรมเครื่องกล หรือได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขาวิชาเทคนิคโลหะ สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล หรือสาขาวิชาช่างกลการเกษตร หรือ
  • ได้รับวุฒิอนุปริญญา (หลักสูตร 2 ปี หรือ หลักสูตร 3 ปี) สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางเครื่องกล ทางเทคโนโลยีเครื่องกล ทางเทคโนโลยีเครื่องยนต์ ทางเทคโนโลยียานยนต์ ทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทางโลหะ

3. ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน 1 อัตรา

  • ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิขาไฟฟ้ากำลังสาขาวิซาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิซาเทคโนโลยีโทรคมนาคม สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หรือได้รับวุฒิอนุปริญญา (หลักสูตร 2 ปี หรือ หลักสูตร 3 ปี) สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางอิเล็กทรอนิกส์ ทางเทคโนโลยีไฟฟ้ากำลัง

4. ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน 4 อัตรา

  • ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) สาขาวิซาเทคนิควิศวกรรมสำรวจ สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมโยธา สาขาวิชาเทคนิคการจัดการงานก่สร้าง หรือ ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) สาขาวิชาโยธา สาขาวิขาสำรวจ สาขาวิซาการก่อสร้าง หรือได้รับวุฒิอนุปริญญา (หลักสูตร 2 ปีหรือ หลักสูตร 3 ปี) สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางก่อสร้าง ทางสถาปัตยกรรม

5. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 20 อัตรา

  • ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือ ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ ได้รับวุฒิอนุปริญญา (หลักสูตร 2 ปี หรือ หลักสูตร 3 ปี) ทุกสาขาวิชา

6. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 4 อัตรา

  • ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือ ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ ได้รับวุฒิอนุปริญญา (หลักสูตร 2 ปี หรือ หลักสูตร 3 ปี) ทุกสาขาวิชา

7. ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 2 อัตรา

  • ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือ ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ ได้รับวุฒิอนุปริญญา (หลักสูตร 2 ปี หรือ หลักสูตร 3 ปี) ทุกสาขาวิชา

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน – 22 ธันวาคม 2566 ที่เว็บไซต์ https://fisheries.thaijobjob.com/

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: