กรมประมง รับสมัครพนักงานราชการ (คนพิการ) พนักงานผู้ช่วยประมง วุฒิ ม.3/ม.6 25มี.ค.-3เม.ย.67

 

ประกาศกรมประมง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (คนพิการ)

ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมง 1 อัตรา
– ผู้สมัครสอบต้องได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

อัตราค่าตอบแทน : 10,430 บาท

ระยะเวลาการจ้าง : ตั้งแต่วันที่ทําสัญญาจ้าง ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567

1. กรณีสมัครด้วยตนเอง

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สามารถขอและ ยื่นใบสมัคร พร้อมยื่นเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ ห้อง 703 ชั้น 7 อาคารเชิดชาย อมาตยกุลกองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริและกิจกรรมพิเศษ กรมประมง เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ตั้งแต่วันที่ 25 มี.ค. – 3 เม.ย. 2567 ในวันราชการ ภาคเช้า เวลา 09.00 – 12.00 น. และภาคบ่าย เวลา 13.00 – 16.00 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 025798567

2. กรณีให้ผู้อื่นยื่นใบสมัครให้แทน

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สามารถดาวน์โหลดใบสมัครที่ได้เว็บไซต์กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง https://www4.fisheries.go.th/personnel-recruitment หัวข้อ “เอกสาร/สื่อ” เลือก “แบบฟอร์มพนักงานราชการ” เลือก “แบบฟอร์มใบสมัครพนักงานราชการทั่วไป (คนพิการ) โดยกรอกรายละเอียดใบสมัครให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ลงลายมือชื่อด้วยตนเอง พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน ประกอบการสมัคร โดยให้ผู้อื่นยื่นใบสมัครให้แทนได้ที่ ห้อง 703 ชั้น 7 อาคารเชิดชาย อมาตยกุล กองโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดําริและกิจกรรมพิเศษ กรมประมง เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ตั้งแต่วันที่ 25 มี.ค. – 3 เม.ย. 2567 ในวันราชการ ภาคเช้า เวลา 09.00 – 12.00 น. และภาคบ่าย เวลา 13.00 – 16.00 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 025798567

3. กรณีสมัครทางไปรษณีย์

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สามารถดาวน์โหลดใบสมัครที่ได้เว็บไซต์กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง https://www4.fisheries.go.th/personnel-recruitment หัวข้อ “เอกสาร/สื่อ” เลือก “แบบฟอร์มพนักงานราชการ” เลือก “แบบฟอร์มใบสมัครพนักงานราชการทั่วไป (คนพิการ) โดยกรอกรายละเอียดใบสมัครให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ลงลายมือชื่อด้วยตนเอง พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน ประกอบการสมัคร และจัดส่งไปยังกองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริและกิจกรรมพิเศษ ชั้น 7 กรมประมง เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ตั้งแต่วันที่ 25 มี.ค. – 3 เม.ย. 2567 โดยเขียน ที่มุมซองให้ชัดเจนว่า “สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (คนพิการ)” ทั้งนี้ จะถือ วันที่ที่ทําการไปรษณีย์ต้นทางประทับรับฝากเป็นวันรับสมัคร และเอกสารที่ที่ทําการไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับฝาก ก่อนวันที่ 25 มีนาคม 2567 และหลังวันที่ 3 เมษายน 2567 จะไม่ได้รับการพิจารณา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 025798567

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: