กรมการจัดหางาน รับสมัครเจ้าพนักงานแรงงาน วุฒิ ปวส. 18-21 พ.ค.64

Advertisement Advertisement   สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานแรงงาน ตั้งแต่วันที่ 18-21 พฤษภาคม 2564 สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว เงินกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์จัดหางานสาขาเกาะสมุย อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตำแหน่งที่รับสมัคร ตำแหน่งเจ้าพนักงานแรงงาน 1 อัตรา วุฒิ ปวส. Advertisement การรับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกให้ยื่นใบสมัครผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยสแกน เอกสารหลักฐานในการสมัครส่งทางอีเมล์ [email protected] ตั้งแต่วันที่ 18-21 พฤษภาคม 2564 โดย ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.doe.go.th/suratthani และให้นำเอกสารหลักฐานฉบับจริงมาแสดงในวัน สอบคัดเลือก (หากไม่นำเอกสารฉบับจริงมาแสดงจะไม่พิจารณาเข้ารับการสอบคัดเลือก) ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.อุดรธานี เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 1 ตำแหน่ง (14 – 20 พ.ย.56)

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.อุดรธานี เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 1 ตำแหน่ง สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 14 – 20 พ.ย.56   ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานแรงงาน อัตราเงินเดือน : 12,240 บาท ประเภท : บริการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปวส. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขา ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. รวบรวมข้อมูล และจัดทำทะเบียนต่างๆ เกี่ยวกับงานด้านสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 2. สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 3. บันทึกผลการปฏิบัติงานในคอมพิวเตอร์ระบบ On line 4. สรุปผลการปฏิบัติงาน และรายงานผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 5. งานธุรการ และงานสารบรรณ 6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุดรธานี […]

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 20 อัตรา (7-11 ต.ค.56)

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 20 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 7-11 ต.ค.56 คิดถึง งานราชการ คิดถึง ThaiJobsGov.com กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดรับสมัครสอบงานราชการ พนักงานราชการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1.ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 11 อัตรา ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันทางบัญชี พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ซึ่งได้ศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ปฏิบัติงานที่ ส่วนกลาง กรุงเทพฯ 2.ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานแรงงาน อัตราเงินเดือน : 12,240 บาท ประเภท : บริการ […]

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดสอบพนักงานราชการ สังกัด จ.ภูเก็ต (1 – 7 ส.ค. 2556)

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานแรงงาน สังกัด จ.ภูเก็ต (1 – 7 ส.ค. 2556) กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดรับสมัครงานราชการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ อัตราเงินเดือน : 12,240 บาท ประเภท : บริการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปวส. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขา ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ** ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต (1) รวบรวมข้อมูล และจัดทำทะเบียนต่าง ๆ เกี่ยวกับงานด้านสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (2) สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (3) บันทึกผลการปฏิบัติงานในคอมพิวเตอร์ระบบ On line (4) สรุปผลการปฏิบัติงาน และรายงานผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน (5) งานธุรการ และงานสารบรรณ (6) […]

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานแรงงาน (24 – 30 ก.ค.56)

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานแรงงาน สังกัดสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองคาย (24 – 30 ก.ค.56) สมัครงานราชการ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานแรงงาน สังกัดสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองคาย โดยมีตำแหน่งดังนี้ อัตราเงินเดือน :     12,240 บาท ประเภท :     บริการ จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา :     ปวส. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     [highlight]**รับสมัคร ณ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองคาย (รายละเอียดตามประกาศรับสมัครที่แนบ) ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขา[/highlight] ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองคาย 1. รวบรวมข้อมูล และจัดทำทะเบียนต่างๆ เกี่ยวกับงานด้านสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 2. สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านสวัสดิการและคุ้มครองแรง 3. บันทึกผลการปฏิบัติงานในคอมพิวเตอร์ระบบ […]

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานแรงงาน (1 – 5 ก.ค. 2556)

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดสอบพนักงานราชการ สังกัดสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์ ตำแหน่งเจ้าพนักงานแรงงาน     กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดสมัครงานราชการ พนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานแรงงาน อัตราเงินเดือน : 12,240 บาท ประเภท : บริการ [highlight]จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปวส.[/highlight] คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ** รับสมัคร ณ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์ (รายละเอียดตามประกาศรับสมัครฯ ที่แนบ) ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขา ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ** ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์ (1) รวบรวมข้อมูล และจัดทำทะเบียนต่าง ๆ เกี่ยวกับงานด้านสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (2) สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (3) บันทึกผลการปฏิบัติงานในคอมพิวเตอร์ระบบ On line (4) สรุปผลการปฏิบัติงาน และรายงานผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน […]

error: