กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานแรงงาน (1 – 5 ก.ค. 2556)

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดสอบพนักงานราชการ สังกัดสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์ ตำแหน่งเจ้าพนักงานแรงงาน

 

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สมัครงาน

 

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดสมัครงานราชการ พนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานแรงงาน

อัตราเงินเดือน : 12,240 บาท
ประเภท : บริการ
[highlight]จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.[/highlight]
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ** รับสมัคร ณ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์ (รายละเอียดตามประกาศรับสมัครฯ ที่แนบ)
ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ** ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์
(1) รวบรวมข้อมูล และจัดทำทะเบียนต่าง ๆ เกี่ยวกับงานด้านสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
(2) สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
(3) บันทึกผลการปฏิบัติงานในคอมพิวเตอร์ระบบ On line
(4) สรุปผลการปฏิบัติงาน และรายงานผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
(5) งานธุรการ และงานสารบรรณ
(6) ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
– ความรู้พื้นฐานด้านแรงงาน – ความรู้พื้นฐานด้านธุรการ และระเบียบงานสารบรรณ
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน
– ทักษะ
ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน
– สมรรถนะ
– มุ่งผลสัมฤทธิ์ – สามารถทำงานเป็นทีม – มีมนุษยสัมพันธ์ – มีจิตสำนึกในการให้บริการ
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน : 1. ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 (การสอบข้อเขียน) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 2. ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมิน สมรรถนะ ครั้งที่ 1 และการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 แต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 3. การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร จะเรียงลำดับที่จากผู้สอบได้คะแนนรวมสูงลงมาตามลำดับ ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนนประเมินสมรรถนะโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์มากกว่าเป็นผู้ที่ อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้ายังคงได้คะแนนประเมินสมรรถนะโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์เท่ากันอีก ก็ให้ ก็ให้ผู้ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่ สูงกว่า

สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่  สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์
ค่าสมัครสอบ : 100 บาท
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันที่ 8 ก.ค.56 ณ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์ และทางเว็บไซต์ phetchabun.labour.go.th

 

[highlight]>>>> อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เพิ่มเติม <<<[/highlight]

 

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: