รับหลายอัตรา ไม่ใช่งานขายประกัน!!! ธ.กรุงไทยรับสมัครพนักงาน ฝ่ายกลยุทธ์ธุรกิจภาครัฐ ป.ตรี/ป.โท สมัครทางอีเมล์บัดนี้เป็นต้นไป

Advertisement   Advertisement   ธนาคารกรุงไทย รับสมัครหัวหน้าส่วน/เจ้าหน้าที่อาวุโส/เจ้าหน้าที่ กลยุทธ์ธุรกิจภาครัฐ หลายอัตรา ปฏิบัติงาน อาคารสํานักงานใหญ่ 2 (สุขุมวิท) ชั้น 15 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. หน้าที่และความรับผิดชอบ ศึกษาข้อมูลและวิเคราะห์ความต้องการของตลาด ลูกค้าเป้าหมาย คู่แข่งขัน และข้อมูลที เกี่ยวข้อง เพื่อกําหนดกลยุทธ์ วางแผน และกําหนดแนวทางปฏิบัติในการขายผลิตภัณฑ์และการให้บริการหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ รวมถึงระดับบุคคล และชุมชนให้สอดคล้องกับนโยบายของธนาคาร รวมถึงติดตามและประเมินผลการนํากลยุทธ์ไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเพื่อกําหนดกลยุทธ์วางแผน และพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์สําหรับให้บริการหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจของธนาคาร ให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า และสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า Advertisement คุณสมบัติและประสบการณ์ที่จําเป็น วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี/โท ด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีความรอบรู้ในธุรกิจธนาคาร ผลิตภัณฑ์และบริการ รวมถึงมีความรู้ด้านการตลาด มีทักษะด้านการตลาด การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ การเจรจาต่อรอง และการนําเสนอ มีความรู้ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางการเงิน เช่น Block Chain หรือนวัตกรรมเชิงธุรกิจใหม่ๆ มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ […]

(งานรัฐวิสาหกิจ)ธนาคารกรุงไทย รับสมัคร จนท.ติดตามและประเมินผล วุฒิ ป.ตรีขึ้นไป+มีประสบการณ์ธนาคาร2ปี สมัครทางอีเมล์บัดนี้เป็นต้นไป

    ธนาคารกรุงไทย รับสมัครหัวหน้าส่วน/เจ้าหน้าที่อาวุโส/เจ้าหน้าที่ติดตามและประเมินผล สังกัด ทีมติดตามและประเมินผล กลุ่มกลยุทธ์วิสาหกิจขนาดกลาง ประจำสำนักงานใหญ่ (อาคารสุขุมวิท) คุณสมบัติและประสบการณ์ที่จําเป็น : วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์งานธนาคาร 2 ปี ขึ้นไป ( หากมีประสบการณ์ด้านสินเชื่อจะพิจารณาเป็ นพิเศษ ) เชี่ยวชาญ Microsoft office ( Excel , Access , Power point ) อายุไม่เกิน 30 ปี โปรดส่ง Resume และ Transcript พร้อมระบุตําแหน่งที่สมัคร ในหัวเรื่อง E-Mail ให้ชัดเจน และส่งเอกสารสมัครได้ที่ E-Mail : [email protected]    

กรุงไทย รับสมัครพนง.ขับรถขนส่งทรัพย์สิน(รถขนเงิน)หลายอัตรา ปฏิบัติงานพื้นที่ภาคอีสาน

บริษัท KTBGS ขอนแก่น รับสมัครพนักงานขับรถขนส่งทรัพย์สิน หลายอัตรา เปิดรับสมัครบัดนี้เป็นต้นไป ตามรายละเอียดด้านล่างนี้

(หลายอัตรา สมัครออนไลน์ กทม.-ภูมิภาค) ธ.กรุงไทย รับสมัครงานวุฒิ ปวส./ป.ตรีทุกสาขา บัดนี้-30ต.ค.59

ธนาคารกรุงไทย รับสมัครลูกจ้างทำหน้าที่ติดตามหนี้รายย่อยภาคสนาม (Field Collection) หน้าที่และความรับผิดชอบ – ติดตามหนี้ภาคสนามสำหรับลูกหนี้ที่ได้รับมอบหมาย – เก็บเอกสารเพื่อประกอบการปรับโครงสร้างหนี้ เช่น สำเนาบัตรประชาชน, สลิปเงินเดือน, หนังสือยินยอมให้เช็คข้อมูลเครดิต, แบบฟอร์มการประมาณการรายได้และรายจ่าย, ใบคำขอปรับปรุงโครงสร้างหนี้ โดยปฏิบัติงานให้ถูกต้องครบถ้วนตามเวลาที่กำหนด – ตรวจสอบที่พักอาศัย, ที่อยู่กิจการ, และสัมภาษณ์รายได้-ค่าใช้จ่ายของลูกหนี้, ถ่ายภาพสถานประกอบการ และบันทึกข้อมูลลงในแบบฟอร์มการประมาณรายได้และค่าใช้จ่าย โดยให้ลูกหนี้ลงนามรับรอง – ตรวจสอบข้อมูลลูกหนี้ เพื่อแจ้งหน่วยงานผู้ดูแลลูกหนี้ให้ดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องในระบบฐานข้อมูลของธนาคาร – ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย สถานที่ปฏิบัติงาน – ปฏิบัติหน้าที่ในกรุงเทพและปริมณฑล (ประจำสำนักงานธนาคารกรุงไทยอาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ หลังเซนทรัลพระราม 9) จำนวนหลายอัตรา – ปฏิบัติหน้าที่ในเขตภูมิภาค ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น, นครราชสีมา, อุบลราชธานี, มหาสารคาม, และอุดรธานี จำนวนหลายอัตรา (กรุณาระบุจังหวัดที่ต้องการปฏิบัติงานในขั้นตอนการกรอกใบสมัคร) คุณสมบัติ – เพศชาย/หญิง อายุ 22-36 ปี – จบการศึกษาระดับปริญญาตรี/ปวส. (หรือเทียบเท่า) […]

ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานด้านระบบสารสนเทศ

ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานด้านระบบสารสนเทศ คุณสมบัติของผู้สมัคร อายุไม่เกิน 30 ปี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท และ/หรือปริญญาตรี สาขาวิชาบัญชี บริหารธุรกิจ การเงิน เศรษฐศาสตร์ หรือ MIS และมีคะแนนเฉลี่ยสะสม 2.50 ขึ้นไป มีความรู้ ทักษะด้านการบริหารข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลตัวเลข สถิติ และการจัดการข้อมูล มีความรู้ด้านผลิตภัณฑ์ของธนาคาร มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ มีความรู้ และทักษะการออกแบบ การใช้โปรแกรม Presentation หน้าที่และความรับผิดชอบ วิเคราะห์ความต้องการในการใช้ข้อมูลทางการเงินของหน่วยงานต่างๆ และจัดทำ Data Specification กำหนดหลักเกณฑ์การคิดราคากลางสำหรับ Transfer Fund ที่เหมาะสมให้กับแต่ละผลิตภัณฑ์ และวิเคราะห์ข้อมูลธนาคารที่เป็น Required Field ของระบบงานต่างๆ กำหนดหลักเกณฑ์การคิดค่าบริการระหว่างหน่วยงาน ต้นทุนของผลิตภัณฑ์ การกระจายรายได้ ค่าใช้จ่ายไปยังหน่วยงานตามความรับผิดชอบ ออกแบบ และจัดทำการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบรายงาน กราฟ สำหรับนำเสนอต่อผู้บริหาร และเผยแพร่ผ่าน Web Site ขั้นตอนการรับสมัครและวิธีการคัดเลือก ธนาคารจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครจากรายละเอียดข้อมูลของผู้สมัคร […]

ธ.กรุงไทย เปิดรับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กรและภาพลักษณ์

ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กรและภาพลักษณ์ สมัครทางอินเตอร์เน็ต 24 ชม. คิดถึง งานราชการ คิดถึง ThaiJobsGov.com   ชื่อตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กรและภาพลักษณ์ ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี หน้าที่ของตำแหน่ง และความรับผิดชอบ จัดทำแผนกลยุทธ์ กิจกรรม ประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร ให้ลูกค้า องค์กรต่างๆ และประชาชนทั่วไปได้ทราบ คุณสมบัติของผู้สมัคร วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปสาขาด้านนิเทศาสตร์ อักษรศาสตร์ วารสารศาสตร์ มนุษยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือด้านการถ่ายภาพและสาขาที่เกี่ยวข้อง มีความรับผิดชอบสูง กระตือรือร้น มีมนุษยสัมพันธ์ดี และสามารถทำงานเป็นทีมได้ มีความคิดสร้างสรรค์ ชอบการพัฒนาในสิ่งใหม่ ๆ หากมีความรู้ ความสามารถในการใช้โปรแกรม Adobe Photoshop , IIIustrator , Flash ในการสร้างผลงาน Multimedia หรือ Animation ได้ มีความรู้ในเรื่องธุรกิจธนาคาร การคัดเลือก ธนาคารจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครจากรายละเอียดข้อมูลของผู้สมัคร และเรียกผู้สมัครเข้ารับการทดสอบเป็นรายบุคคล ทดสอบข้อเขียน […]

ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครงาน ฝ่ายยุทธศาสตร์ธนาคาร (บัดนี้ – 1 ก.ย. 2556)

ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครงาน ฝ่ายยุทธศาสตร์ธนาคาร (บัดนี้ – 1 ก.ย. 2556)  ปฏิบัติงานที่ฝ่ายยุทธศาสตร์ธนาคาร ธนาคารกรุงไทยสำนักงานใหญ่ (อาคารนานาเหนือ) คิดถึง งานราชการ คิดถึง ThaiJobsGov.com   คุณสมบัติของผู้สมัครงาน คุณสมบัติวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ การตลาด หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง มีทักษะในการนำเสนอ การให้คำปรึกษา และการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ มีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ ของธนาคาร มีความรับผิดชอบ และมีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้ดี ลักษณะงานและหน้าที่ ที่ต้องปฏิบัติ ณ สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ จัดทำแผนยุทธศาสตร์ของธนาคารและกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร เพื่อให้มีทิศทางและรูปแบบการดำเนินการ (Business Model) ที่ชัดเจน รวมทั้งรักษาและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้เจริญเติบโต สื่อสารแผนกลยุทธ์ให้เป็นที่ยอมรับ พร้อมทั้งติดตามประเมินผลลัพธ์ เพื่อนำข้อมูลจากการดำเนินงานมาวิเคราะห์และประเมินผลสำเร็จหรือเพื่อการแก้ ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน รวมทั้งนำมาปรับปรุงและสร้างกลยุทธ์ให้มีประสิทธิภาพ วิเคราะห์สภาพแวดล้อมและปัจจัยทางธุรกิจเพื่อหาโอกาสทางธุรกิจ และศึกษารูปแบบการดำเนินธุรกิจใหม่ ๆ ร่วมกับหน่วยงานเจ้าของโครงการ เพื่อขยายขอบเขตการให้บริการแก่ลูกค้า […]

ธนาคารกรุงไทย เปิดสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สนับสนุนการรักษาพยาบาล (บัดนี้ – 14 ก.ค. 2556)

 ธนาคารกรุงไทย เปิดสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สนับสนุนการรักษาพยาบาล (บัดนี้ – 14 ก.ค. 2556)     ธนาคารกรุงไทยเปิดรับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สนับสนุนการรักษาพยาบาล (นักวิทยาศาสตร์การกีฬา) จำนวนอัตรา 1 อัตรา คุณสมบัติ อายุไม่เกิน 27 ปี วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา GPA.2.75 ขึ้นไป มีประสบการณ์การทำงานในศูนย์ออกกำลังกาย (Fitness) อย่างน้อย 2 ปี มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในงานด้านการสร้างเสริมสุขภาพและพลานามัย มีทักษะการให้คำปรึกษาการออกกำลังกายรายบุคคล (Personal Trainer) มีบุคลิกดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดี รักงานให้บริการ การทำงานเป็นทีม และทักษะในการสื่อสาร สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ เช่น Word, Excel, PowerPoint สามารถปฏิบัติงานเป็นกะ ในช่วงเวลา 6.00 – 20.00 น. ได้ สามารถเดินทางปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้ หน้าที่และความรับผิดชอบ ให้คำแนะนำปรึกษาหลักการเสริมสร้างสุขภาพออกกำลังกาย พร้อมทั้งให้คำแนะนำวิธีการออกกำลังกายและการใช้อุปกรณ์เครื่องออกกำลัง กายอย่างถูกต้องให้แก่พนักงาน ครอบครัวพนักงาน […]

error: