รับหลายอัตรา ไม่ใช่งานขายประกัน!!! ธ.กรุงไทยรับสมัครพนักงาน ฝ่ายกลยุทธ์ธุรกิจภาครัฐ ป.ตรี/ป.โท สมัครทางอีเมล์บัดนี้เป็นต้นไป

 

 

ธนาคารกรุงไทย รับสมัครหัวหน้าส่วน/เจ้าหน้าที่อาวุโส/เจ้าหน้าที่ กลยุทธ์ธุรกิจภาครัฐ หลายอัตรา ปฏิบัติงาน อาคารสํานักงานใหญ่ 2 (สุขุมวิท) ชั้น 15 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม.

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ศึกษาข้อมูลและวิเคราะห์ความต้องการของตลาด ลูกค้าเป้าหมาย คู่แข่งขัน และข้อมูลที เกี่ยวข้อง เพื่อกําหนดกลยุทธ์ วางแผน และกําหนดแนวทางปฏิบัติในการขายผลิตภัณฑ์และการให้บริการหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ รวมถึงระดับบุคคล และชุมชนให้สอดคล้องกับนโยบายของธนาคาร รวมถึงติดตามและประเมินผลการนํากลยุทธ์ไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเพื่อกําหนดกลยุทธ์วางแผน และพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์สําหรับให้บริการหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจของธนาคาร ให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า และสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า

คุณสมบัติและประสบการณ์ที่จําเป็น

  1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี/โท ด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  2. มีความรอบรู้ในธุรกิจธนาคาร ผลิตภัณฑ์และบริการ รวมถึงมีความรู้ด้านการตลาด
  3. มีทักษะด้านการตลาด การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ การเจรจาต่อรอง และการนําเสนอ
  4. มีความรู้ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางการเงิน เช่น Block Chain หรือนวัตกรรมเชิงธุรกิจใหม่ๆ
  5. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ

สมัครได้ที่ E-Mail : [email protected]
โปรดส่ง Resume และ Transcript ทางอีเมล พร้อมระบุ ตําแหน่ง ที่สมัครให้ชัดเจน
ติดต่อสอบถาม โทร. 02-3451745 หรือ 02-3451864

 

 

 

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: