ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครงาน ฝ่ายยุทธศาสตร์ธนาคาร (บัดนี้ – 1 ก.ย. 2556)

ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครงาน ฝ่ายยุทธศาสตร์ธนาคาร (บัดนี้ – 1 ก.ย. 2556)

 ปฏิบัติงานที่ฝ่ายยุทธศาสตร์ธนาคาร ธนาคารกรุงไทยสำนักงานใหญ่ (อาคารนานาเหนือ)

สมัครงานธนาคารกรุงไทย

คิดถึง งานราชการ คิดถึง ThaiJobsGov.com

 

คุณสมบัติของผู้สมัครงาน

 1. คุณสมบัติวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ การตลาด หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 2. มีทักษะในการนำเสนอ การให้คำปรึกษา และการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์
 3. มีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ ของธนาคาร
 4. มีความรับผิดชอบ และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
 5. มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร
 6. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้ดี

ลักษณะงานและหน้าที่ ที่ต้องปฏิบัติ ณ สำนักงานใหญ่ กรุงเทพ

 1. จัดทำแผนยุทธศาสตร์ของธนาคารและกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร เพื่อให้มีทิศทางและรูปแบบการดำเนินการ (Business Model) ที่ชัดเจน รวมทั้งรักษาและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้เจริญเติบโต
 2. สื่อสารแผนกลยุทธ์ให้เป็นที่ยอมรับ พร้อมทั้งติดตามประเมินผลลัพธ์ เพื่อนำข้อมูลจากการดำเนินงานมาวิเคราะห์และประเมินผลสำเร็จหรือเพื่อการแก้ ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน รวมทั้งนำมาปรับปรุงและสร้างกลยุทธ์ให้มีประสิทธิภาพ
 3. วิเคราะห์สภาพแวดล้อมและปัจจัยทางธุรกิจเพื่อหาโอกาสทางธุรกิจ และศึกษารูปแบบการดำเนินธุรกิจใหม่ ๆ ร่วมกับหน่วยงานเจ้าของโครงการ เพื่อขยายขอบเขตการให้บริการแก่ลูกค้า เพิ่มโอกาสในการแข่งขัน การสร้างความพึงพอใจของลูกค้า การรักษาและขยายฐานลูกค้า การสร้างผลตอบแทนให้กับธนาคาร บรรลุถึงกลยุทธ์และแผนธุรกิจ เช่น ธุรกิจต่างประเทศ การร่วมทุน Partnership Merger & Acquisition
 4. ติดตามวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันของธนาคารและบริษัทในเครือ
 5. นำเสนอการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงองค์กรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทันกับสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง สอดคล้องกับกลยุทธ์ และสนับสนุนการดำเนินธุรกิจให้บรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายของธนาคาร
 6. เป็นที่ปรึกษาและให้ความช่วยเหลือทุกสายงานในการดำเนินการเปรียบเทียบ (Benchmarking) กับธนาคารคู่เทียบ เพื่อมุ่งเน้นการเป็นธนาคารแสนสะดวก (Convenience Bank)
 7. สนับสนุนและผลักดันให้แผนกลยุทธ์ธุรกิจของทุกสายงาน สามารถดำเนินการให้ประสบผลสำเร็จ รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลในการเสนอทางเลือกเพื่อแก้ไขปัญหาเชิงกลยุทธ์ให้ กับผู้บริหารของทุกสายงาน ให้บรรลุเป้าหมาย ทั้งสายงานและองค์กร

 

สมัครงานธนาคารกรุงไทย ได้ทางออนไลน์ 24 ชม. ได้ตามแบบฟอร์มสมัครงานด้านล่างนี้ โดยธนาคารขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้เบิกค่าที่พักอาศัยจากธนาคาร

บัดนี้จนถึง วันที่ 1 กันยายน 2556

วิธีการคัดเลือก

 • ทดสอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์

เข้าเว็บไซต์สมัครงานที่นี้ <<

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: