มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครอาจารย์ วุฒิ ป.เอก บัดนี้-29ก.พ.67

Advertisement Advertisement   ประกาศคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 6/2566 ตำแหน่งอาจารย์ 1 อัตรา สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หรืออยู่ระหว่างศึกษาระดับปริญญาเอก โดยผ่านการสอบอนุมัติหัวข้อดุษฎีนิพนธ์ ทางด้านบริหารธุรกิจ หรือทางด้าน การบัญชี หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง มีวิทยานิพนธ์ หรือมีประสบการณ์ปฏิบัติงานในสาขาวิชาที่มอบหมายให้สอนหรือทําวิจัย อัตราค่าตอบแทน : 28,630 – 41,000 บาท Advertisement การรับสมัคร สามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 29 ก.พ. 2567 ตามวันราชการ ในเวลา 8:30 – 16:30 น. ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่โทร. 02-696-5737 หรือ 064-396-6145, 085-563-6355 แบบฟอร์มใบสมัครและรายละเอียด Download ได้ที่เว็บไซต์ www.tbs.tu.ac.th (เกี่ยวกับเรา >> ร่วมงานกับเรา >> แบบฟอร์ม >> ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย […]

คณะวิทยาศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย วุฒิ ป.เอก บัดนี้ – 31 มี.ค.67

    ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งอาจารย์ 1 อัตรา ตำแหน่งเลขที่ 3854 – วุฒิปริญญาเอกในสาขาเคมี เน้นการศึกษาและ วิจัยด้านเคมีวิเคราะห์ โดยจบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี วุฒิการศึกษาวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเคมี (วท.บ. เคมี) อัตราค่าตอบแทน: วุฒิปริญญาเอก อัตราเงินเดือนไม่ต่ำกว่า 31,500 บาท ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567 สมัครผ่านระบบรับสมัครงานออนไลน์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ทางเว็บไซต์ https://resume.psu.ac.th และปฏิบัติตามขั้นตอนการสมัครงานที่กําหนดในเว็บไซต์ หรือสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ โทรศัพท์ 074-288027 โทรสาร 074-288035 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กระทรวงศึกษาธิการ รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ วุฒิ ป.ตรี/ป.โท/ป.เอก 27พ.ย.-20ธ.ค.66

  ประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดสํานักงาน ก.ค.ศ. 1.ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ 9 อัตรา 1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์ 2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์ 3. ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์ 4. ได้รับปริญญาหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ ก.พ. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้ 2. ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 2 อัตรา 1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา 2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา 3.ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา 4. ได้รับปริญญาหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ ก.ค.ศ. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ 3. ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 1 อัตรา 1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ 2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใด สาขาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์สาขาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ 3. ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใด 4. ได้รับปริญญาหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ ก.พ. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้ ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ https://otepc.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 27 พ.ย. […]

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย บัดนี้-17พ.ย.66

  ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำแบบเพิ่มศักยภาพ ตำแหน่งอาจารย์ ด้วยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุ เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำแบบเพิ่มศักยภาพ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 15 อัตรา ตำแหน่งเลขที่ EP140013-27 โดยวุฒิปริญญาโทอัตราเงินเดือน 26,250 บาท และวุฒิปริญญาเอกอัตราเงินเดือน 41,000 บาท โดยมีระยะเวลาสัญญาจ้าง ดังนี้ สัญญาจ้างระยะที่ 1 สัญญาทดลองปฏิบัติงาน ให้มีระยะเวลาไม่เกิน 1 ปีนับแต่วันที่จ้าง สัญญาจ้างระยะที่ 2 ผ่านการประเมินทดลองปฏิบัติงานให้มีระยะเวลาสัญญาจ้างไม่เกิน 4 ปี สัญญาจ้างระยะที่ 3 ให้มีระยะเวลาสัญญาจ้างไม่เกิน 7 ปี สัญญาจ้างระยะที่ 4 ให้มีระยะเวลาสัญญาจ้างได้ถึงสิ้นปีงบประมาณที่ผู้นั้นมีอายุครบ 60 ปี คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร – เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการบริหาร งานบุคคล พ.ศ. 2553 – ไม่เป็นผู้ที่ลาออกจากราชการตามโครงการเปลี่ยนเส้นทางชีวิต […]

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครอาจารย์ เงินเดือน 41,000 บาท บัดนี้-31ต.ค.66

  ประกาศคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ) ตำแหน่งอาจารย์ (งานการเรียนการสอน และงานวิจัยด้าน Immunology) 1 อัตรา วุฒิปริญญาเอก เดือนละ 41,000 บาท และสวัสดิการต่างๆ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประกาศรับสมัคร (ดาวน์โหลดประกาศ) ผู้ประสงค์จะสมัครงานสามารถกรอกใบสมัครลงในระบบ e-Recruitment Online ที่ https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : 02-3069120 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

คณะเภสัชศาสตร์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ รับสมัครอาจารย์ วุฒิ ป.เอก เงินเดือน 36,200 บาท บัดนี้-27ต.ค.66

  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 0244 สังกัดสาขาวิชาเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร์ อัตราเงินเดือน 36,200 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเภสัชเคมี หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง และต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้านเภสัชศาสตร์ 2. ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ กลุ่มคณาจารย์ ต้องแสดงหลักฐานผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันที่ออกหลักฐานผลการทดสอบ ถึงวันที่ยื่นสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ คะแนน TOEFL (Paper-based Test:PBT) ไม่น้อยกว่า 500 หรือ คะแนน TOEFL(Institutional Testing Program: ITP) ไม่น้อยกว่า 500 หรือ คะแนน TOEFL (Internet-based Test:iBT) ไม่น้อยกว่า 60 หรือ คะแนน TOEFL (Computer-based Test:CBT) ไม่น้อยกว่า […]

สถาบันการบินพลเรือน รับสมัครบรรจุเป็นพนักงาน วุฒิ ป.ตรี/ป.โท/ป.เอก สมัครออนไลน์บัดนี้-31ส.ค.66

  สถาบันการบินพลเรือน รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน 1. สังกัดแผนกการตลาด สำนักสื่อสารและพัฒนาธุรกิจการบิน 1.1 นักการตลาด ระดับต้น 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000 บาท (ยังไม่รวมเงินเพิ่มหากมีประสบการณ์ตรงและเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน) วุฒิ ป.ตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบริหารธุรกิจ หรือศิลปศาสตร์ หรือ มนุษยศาสตร์ หรือรัฐศาสตร์ หรือเศรษฐศาสตร์ 1.2 นักการตลาด ระดับสู 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 26,370 บาท (ยังไม่รวมเงินเพิ่มหากมีประสบการณ์ตรงและเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน) วุฒิ ป.ตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบริหารธุรกิจ หรือศิลปศาสตร์ หรือมนุษยศาสตร์ หรือรัฐศาสตร์ หรือเศรษฐศาสตร์ และมีประสบการณ์ปฏิบัติงานในสายงานที่เกี่ยวข้อง มาแล้วไม่น้อยกว่า 7 ปี คุณสมบัติอื่นๆ เพื่อประกอบการพิจารณา (หากมีคณะกรรมการฯ จะพิจารณาเป็นพิเศษ) 1) มีความรู้และประสบการณ์ด้านการตลาดออนไลน์ 2) สามารถวางแผนกลยุทธ์การตลาดและวางแผนกิจกรรมการส่งเสริมการขาย 2. สังกัดแผนกพัฒนาธุรกิจการบิน สำนักสื่อสารและพัฒนาธุรกิจการบิน 2.1) […]

GISTDA รับสมัครนักพัฒนานวัตกรรม วุฒิ ป.ตรี/ป.โท/ป.เอก สมัครออนไลน์ บัดนี้-28ส.ค.66

  สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) : GISTDA รับสมัครนักพัฒนานวัตกรรม 1. นักพัฒนานวัตกรรม 1 ตำแหน่ง คุณวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ด้านการบริหารนวัตกรรม วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ ภูมิสารสนเทศหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ความสามารถด้าน Artificial Intelligence และ Machine Learning มีความรู้ความสามารถด้าน Blockchain มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษา เช่น Python, R, SQL, JavaScript เป็นต้น มีความสามารถในการออกแบบ และพัฒนาการเขียนโปรแกรมด้านการจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่ 2. นักพัฒนานวัตกรรม (2) 1 ตำแหน่ง คุณวุฒิปริญญาโท หรือปริญญาเอก ด้านการบริหารนวัตกรรม วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ ภูมิสารสนเทศหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี (มีผลสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ TOEIC ไม่น้อยกว่า 650) มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 1 อย่าง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ (รายละเอียดอื่น ๆ แต่ละตำแหน่งเพิ่มเติมอ่านได้ในเอกสารประกาศฉบับเต็ม) […]

ม.รามฯ รับสมัครอาจารย์17อัตรา วุฒิ ป.เอก 27ก.ค.-15ส.ค.66

  มหาวิทยาลัยรามคำแหง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน) ตำแหน่งอาจารย์ 17 อัตรา – คณะนิติศาสตร์ 1 อัตรา – คณะมนุษยศาสตร์ 6 อัตรา – คณะวิทยาศาสตร์ 3 อัตรา – คณะศึกษาศาสตร์ 3 อัตรา – คณะเศรษฐศาสตร์ 3 อัตรา – คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1 อัตรา เปิดรับสมัคร 27ก.ค.-15ส.ค.66 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

คณะพาณิชยศาสตร์ มธ.รับสมัครอาจารย์การตลาด วุฒิ ป.เอก บัดนี้-16ส.ค.66

  คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ทางด้านการตลาด 2 อัตรา คุณวุฒิ ป.เอก รับสมัครบัดนี้-16ส.ค.66 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-696-5737 หรือ 085-563-6355 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

1 2 13
error: