คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย บัดนี้-17พ.ย.66

 

ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำแบบเพิ่มศักยภาพ ตำแหน่งอาจารย์

ด้วยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุ เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำแบบเพิ่มศักยภาพ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 15 อัตรา ตำแหน่งเลขที่ EP140013-27 โดยวุฒิปริญญาโทอัตราเงินเดือน 26,250 บาท และวุฒิปริญญาเอกอัตราเงินเดือน 41,000 บาท โดยมีระยะเวลาสัญญาจ้าง ดังนี้

สัญญาจ้างระยะที่ 1 สัญญาทดลองปฏิบัติงาน ให้มีระยะเวลาไม่เกิน 1 ปีนับแต่วันที่จ้าง

สัญญาจ้างระยะที่ 2 ผ่านการประเมินทดลองปฏิบัติงานให้มีระยะเวลาสัญญาจ้างไม่เกิน 4 ปี

สัญญาจ้างระยะที่ 3 ให้มีระยะเวลาสัญญาจ้างไม่เกิน 7 ปี

สัญญาจ้างระยะที่ 4 ให้มีระยะเวลาสัญญาจ้างได้ถึงสิ้นปีงบประมาณที่ผู้นั้นมีอายุครบ 60 ปี

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

– เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการบริหาร งานบุคคล พ.ศ. 2553

– ไม่เป็นผู้ที่ลาออกจากราชการตามโครงการเปลี่ยนเส้นทางชีวิต : เกษียณก่อนกำหนด

– เป็นผู้มีคุณวุฒิปริญญาเอกทางการพยาบาลหรือปริญญาโททางการพยาบาล และมีคุณวุฒิปริญญาตรีทางการพยาบาล

– เป็นผู้มีคุณสมบัติและมีคะแนนความสามารถทางภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ ของอาจารย์ประจำบรรจุใหม่ พ.ศ.2560 และตามประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการยกเว้นคุณสมบัติ เฉพาะสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ จากคุณวุฒิปริญญาเอก เป็นคุณวุฒิปริญญาโท พ.ศ.2564 โดยต้องยื่นคะแนนในวันสมัคร และผลคะแนนต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่ปิดรับสมัครเป็นวันสุดท้าย

– เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

– มีประสบการณ์การปฏิบัติการพยาบาลมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้กรอกใบสมัครผ่านระบบสมัครงานอิเล็กทรอนิกส์ (CMU HR e-Recruitment) ที่เว็บไซต์ https://hr.oop.cmu.ac.th/recruitment/ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 (ระบบจะปิดรับสมัคร เวลา 16.30 น.) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 053-949071 ในวันและเวลาราชการ

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: