ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด รับสมัคร จนท.สนับสนุนการขาย ป.ตรี บัดนี้เป็นต้นไป

Advertisement Advertisement   บริษัท ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด จำกัด หน่วยงานรัฐวิสาหกิจภายใต้การกำกับดูแลของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดรับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สนับสนุนการขาย การศึกษาปริญญาตรี มีประสบการณ์ด้านการจัดการ ธุรการขาย มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ พูด อ่าน และเขียนได้ มีความสามารถในการใช้โปรแกรม office เช่น Word, Excel, Power Point สามารถทำงานเป็นทีมได้ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีความละเอียดรอบคอบ มีความอดทนสูงสามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ สวัสดิการ Advertisement 1. สิทธิค่ารักษาพยาบาลสำหรับตนเอง คู่สมรส และบุตร 2. ประกันสุขภาพ 3. กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 4. สิทธิวันหยุดพักผ่อนประจำปีตามอายุงาน (สะสม 30 วันต่อปี) 5. อื่นๆตามข้อตกลงของบริษัท (โบนัสตามผลประกอบการ) อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม กรอกประวัติสมัครงานและแนบเอกสารประกอบได้ที่ : http://mis.thailandelite.com/career/ หากมีข้อสงสัยติดต่อที่ แผนกบริหารทรัพยากรบุคคล Thailand Privilege Card […]

องค์การจัดการน้ำเสีย รับสมัครพนักงานบริหารทั่วไป ระดับ7 บัดนี้-30 มิ.ย.64

  องค์การจัดการน้ำเสีย ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุใน ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป ระดับ 7 ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการผู้อำนวยการองค์การจัดการน้ำเสีย วุฒิไม่ต่ำกว่า ป.ตรี 1.สมัครด้วยตนเอง สามารถขอรับใบสมัครหรือดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ www.wma.or.th 2.สมัครทางไปรษณีย์ ที่ กองทรัพยากรบุคคล องค์การจัดการน้ำเสีย เลขที่ 333 อาคารเล้าเป้งง้วน 1ชั้น 23 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจัตุจักร กรุงเทพฯ 10900 และเขียน ตำแหน่งงานที่สมัครที่มุมซอง ทั้งนี้ จะถือวันที่ที่ทำการไปรษณีต้นทางประทับตรารับฝากเป็นวันสมัคร 3.สมัครทางออนไล์ ได้ที่ www.wma.or.th ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

องค์การจัดการน้ำเสีย พนักงานการเงิน 3-5 วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-30 มิ.ย.64

  องค์การจัดการน้ำเสีย รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุในตำแหน่ง พนักงานการเงิน 3-5 กองการเงิน ฝ่ายบัญชีและการเงิน สายบริหาร วุฒิไม่ต่ำกว่า ป.ตรี การรับสมัคร 1.สมัครด้วยตนเอง สามารถขอรับใบสมัครหรือดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ www.wma.or.th 2.สมัครทางไปรษณีย์ ที่ กองทรัพยากรบุคคล องค์การจัดการน้ำเสีย เลขที่ 333 อาคารเล้าเป้งง้วน 1ชั้น 23 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจัตุจักร กรุงเทพฯ 10900 และเขียน ตำแหน่งงานที่สมัครที่มุมซอง ทั้งนี้ จะถือวันที่ที่ทำการไปรษณีต้นทางประทับตรารับฝากเป็นวันสมัคร 3.สมัครทางออนไล์ ได้ที่ www.wma.or.th ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กนอ. รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน 10 อัตรา วุฒิ ป.ตรี-โท TOEICไม่ต่ำกว่า500

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงาน จำนวน 10 อัตรา ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1. วิศวกร ระดับ 5 จำนวน 1 อัตรา สังกัด กองบริการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรืออุตสาหกรรม คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 1) ป.ตรี ด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม/ไฟฟ้า หรือเทียบเท่า 2) มีผลคะแนน TOEIC ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนนขึ้นไป 2. วิศวกร ระดับ 5 จำนวน 1 อัตรา สังกัด สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 1) ป.ตรี ด้านวิศวกรรมโยธา/สิ่งแวดล้อม/เคมี/ไฟฟ้า หรือเทียบเท่า 2) มีผลคะแนน TOEIC ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนนขึ้นไป 3. นักวิทยาศาสตร์ ระดับ 5 จำนวน 1 อัตรา สังกัด สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 1) ป.ตรี ด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม/เคมี หรือเทียบเท่า […]

ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครงาน ฝ่ายยุทธศาสตร์ธนาคาร (บัดนี้ – 1 ก.ย. 2556)

ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครงาน ฝ่ายยุทธศาสตร์ธนาคาร (บัดนี้ – 1 ก.ย. 2556)  ปฏิบัติงานที่ฝ่ายยุทธศาสตร์ธนาคาร ธนาคารกรุงไทยสำนักงานใหญ่ (อาคารนานาเหนือ) คิดถึง งานราชการ คิดถึง ThaiJobsGov.com   คุณสมบัติของผู้สมัครงาน คุณสมบัติวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ การตลาด หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง มีทักษะในการนำเสนอ การให้คำปรึกษา และการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ มีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ ของธนาคาร มีความรับผิดชอบ และมีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้ดี ลักษณะงานและหน้าที่ ที่ต้องปฏิบัติ ณ สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ จัดทำแผนยุทธศาสตร์ของธนาคารและกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร เพื่อให้มีทิศทางและรูปแบบการดำเนินการ (Business Model) ที่ชัดเจน รวมทั้งรักษาและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้เจริญเติบโต สื่อสารแผนกลยุทธ์ให้เป็นที่ยอมรับ พร้อมทั้งติดตามประเมินผลลัพธ์ เพื่อนำข้อมูลจากการดำเนินงานมาวิเคราะห์และประเมินผลสำเร็จหรือเพื่อการแก้ ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน รวมทั้งนำมาปรับปรุงและสร้างกลยุทธ์ให้มีประสิทธิภาพ วิเคราะห์สภาพแวดล้อมและปัจจัยทางธุรกิจเพื่อหาโอกาสทางธุรกิจ และศึกษารูปแบบการดำเนินธุรกิจใหม่ ๆ ร่วมกับหน่วยงานเจ้าของโครงการ เพื่อขยายขอบเขตการให้บริการแก่ลูกค้า […]

การประปาส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครงานสังกัดสำนักงานใหญ่ และภูมิภาค (19 – 28 ส.ค.56)

การประปาส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครงานสังกัดสำนักงานใหญ่ และภูมิภาค สมัครทางออนไลน์ 24 ชม. ได้ตั้งแต่บัดนี้- 28 ส.ค.56   คิดถึง งานราชการ คิดถึง ThaiJobsGov.com   การประปาส่วนภูมิภาค  ประกาศรับสมัครงานราชการบุคคลเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งและขึ้นบัญชีรอบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้ คุณสมบัติ เพศ ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (ณ วันสมัคร) พ้นภาระการเกณฑ์หารแล้ว (เพศชาย)   ตำแหน่งที่เปิดสอบและสถานที่ปฏิบัติงาน 1.นักบัญชี 4 วุฒิ ปริญญาตรีทางการบัญชี/บริหารธุรกิจ(การบัญชี) สังกัดพื้นที่ สำนักงานใหญ่ และ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1 – 10 2.นิติกร 4 วุฒิ ปริญญาตรีทางนิติศาสตร์ – มีใบอนุญาตให้เป็นทนายความ ของสภาทนายความแห่งประเทศไทย สังกัดพื้นที่ สำนักงานใหญ่ และ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 3.วิศวกร (โยธา) […]

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด เปิดรับสมัครงาน 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส) ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการคลัง เปิดรับสมัครงาน 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส) ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการคลัง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1.เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี บริบูรณ์ คุณวุฒิ ปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง วิธีสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยสมัครได้ 3 วิธี ตั้งแต่บัดนี้ – 23 สิงหาคม 2556 หรือจนกว่าจะสรรหาบุคลากรที่เหมาะสมในตำแหน่งได้ครบถ้วนแล้ว สมัครงานราชการด้วยตนเอง พร้อมเอกสารการสมัครงานได้ที่ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ชั้น 1 อาคารศูนย์ประชุม ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ […]

error: