การประปาส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครงานสังกัดสำนักงานใหญ่ และภูมิภาค (19 – 28 ส.ค.56)

การประปาส่วนภูมิภาค
เปิดรับสมัครงานสังกัดสำนักงานใหญ่ และภูมิภาค
สมัครทางออนไลน์ 24 ชม.
ได้ตั้งแต่บัดนี้- 28 ส.ค.56

 

การประปาส่วนภูมิภาค สมัครงาน

คิดถึง งานราชการ คิดถึง ThaiJobsGov.com

 

การประปาส่วนภูมิภาค  ประกาศรับสมัครงานราชการบุคคลเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งและขึ้นบัญชีรอบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้

คุณสมบัติ
เพศ ชาย/หญิง
อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (ณ วันสมัคร)
พ้นภาระการเกณฑ์หารแล้ว (เพศชาย)

 

ตำแหน่งที่เปิดสอบและสถานที่ปฏิบัติงาน

1.นักบัญชี 4
วุฒิ ปริญญาตรีทางการบัญชี/บริหารธุรกิจ(การบัญชี)
สังกัดพื้นที่ สำนักงานใหญ่ และ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1 – 10

2.นิติกร 4
วุฒิ ปริญญาตรีทางนิติศาสตร์
– มีใบอนุญาตให้เป็นทนายความ ของสภาทนายความแห่งประเทศไทย
สังกัดพื้นที่ สำนักงานใหญ่ และ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10

3.วิศวกร (โยธา) 4
วุฒิ ปริญญาตรีทางวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต
สาขา วิศวกรรมโยธา
สังกัดพื้นที่ สำนักงานใหญ่

4. เศรษฐกร 4
วุฒิ ปริญญาตรีทางทางเศรษฐศาสตร์
สาขาเศรษฐศาสตร์ /เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ /การเงิน/การคลัง
สังกัดพื้นที่ สำนักงานใหญ่

5.เศรษฐกร 4 (ป.โท)
วุฒิ ปริญญาโททางทางเศรษฐศาสตร์
สาขาเศรษฐศาสตร์ /เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ /การเงิน/การคลัง
-มีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ (ดูในส่วนของตารางเงินเดือน)
สังกัดพื้นที่ สำนักงานใหญ่
6.นักวิเคราะห์ระบบงาน 4 (ป.โท)
วุฒิ ปริญญาโททางทางเศรษฐศาสตร์ /บริหารธุรกิจ
สาขาเศรษฐศาสตร์ /เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ /การเงิน/การคลัง
-มีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ (ดูในส่วนของตารางเงินเดือน)
สังกัดพื้นที่ สำนักงานใหญ่

7.นักวิเคราะห์ระบบงาน 4
วุฒิ ปริญญาตรีทางทางเศรษฐศาสตร์
สาขาเศรษฐศาสตร์ /เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ /การเงิน/การคลัง
สังกัดพื้นที่ สำนักงานใหญ่

8.วิศวกร (คอมพิวเตอร์) 4
วุฒิ ปริญญาตรีทางวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต
สาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
สังกัดพื้นที่ สำนักงานใหญ่

9.นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ซอฟต์แวร์) 4
ปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สังกัดพื้นที่ สำนักงานใหญ่ และ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1 – 10

10.นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (เครือข่าย) 4
ปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
สังกัดพื้นที่ สำนักงานใหญ่ และ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1 – 10

11.นักบริหารงานทั่วไป 4
ปริญญาตรีทางสังคมศาสตร์
สังกัดพื้นที่ สำนักงานใหญ่ และ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1 – 10

12.นักบริหารงานทั่วไป 4 (การเงินและบัญชี/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
ปริญญาตรีทางบริหารธุรกิจ
สาขาการเงินและบัญชี/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สังกัดพื้นที่ สำนักงานใหญ่ และ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1 – 10

13.นายช่างโยธา 3 (โยธา/ก่อสร้าง)
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)ทางช่างโยธา
สาขา โยธา/ก่อสร้าง
สามารถใช้งาน Auto CAD ได้ดี
สังกัดพื้นที่ สำนักงานใหญ่

14. นายช่างโยธา 3 (สถาปัตยกรรม)
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)ทางช่างโยธา
สาขา สถาปัตยกรรม
สามารถใช้งาน Auto CAD ได้ดี
สังกัดพื้นที่ สำนักงานใหญ่

15.นายช่างโยธา 3
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ทางช่างโยธา/ช่างก่อสร้าง/ช่างสํารวจ/สถาปัตยกรรม
สามารถใช้งาน Auto CAD ได้ดี
สังกัดพื้นที่ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1,2,3,4,6,10

16. ช่างเครื่องกล 3
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ทางช่างยนต์/ช่างกลโรงงาน/ช่างกลโลหะ
สังกัดพื้นที่ สำนักงานใหญ่ และ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1,3,7,8,9

17. ช่างไฟฟ้า 3 (อิเล็กทรอนิกส์)
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางช่างไฟฟ้า
สาขาช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์
สังกัดพื้นที่ สำนักงานใหญ่

18. ช่างไฟฟ้า 3
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางช่างไฟฟ้า
สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง
สาขาช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์
สังกัดพื้นที่ สำนักงานใหญ่ และการประปาส่วนภูมิภาคเขต 1,3,4,9,10

19.นักวิชาการภูมิสารสนเทศ 4
วุฒิ ปริญญาตรี
-วิทยาศาสตรบัณฑิต (ภูมิศาสตร์)
-อักษรศาสตรบัณฑิต (ภูมิศาสตร์)
-การศึกษาบัณฑิต (ภูมิศาสตร์)
-ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภูมิศาสตร์)
สังกัดพื้นที่ สำนักงานใหญ่ และ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1 – 10

20.ผู้ตรวจสอบ 4
วุฒิ ปริญญาตรีทางการบัญชี/บริหารธุรกิจ(การบัญชี)
สังกัดพื้นที่ สำนักงานใหญ่ และ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1 – 10

-สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างท้องที่ เป็นระยะเวลานานได้
หากมีวุฒิบัตริ CIA จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

21.นักบริหารงานทั่วไป 4 (นิติศาสตร์)
วุฒิ ปริญญาตรีทางนิติศาสตร์
สังกัดพื้นที่ สำนักงานใหญ่ และ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1 – 10

อัตราเงินเดือน
ปวส/อนุปริญญา
เงินเดือน 10,740 บาท
เงินช่วยเหลือค่าน้ำประปา 300 บาท
เงินค่าครองชีพ 1,500

ป.ตรีหลักสูตร 4 ปี
เงินเดือน 13,410 บาท
เงินช่วยเหลือค่าน้ำประปา 300 บาท
เงินค่าครองชีพในส่วนที่ยังไม่ถึง 15,000 บาท

ป.ตรีหลักสูตร 5 ปี/เนติบัณฑิตไทย
เงินเดือน 14,160 บาท
เงินช่วยเหลือค่าน้ำประปา 300 บาท
เงินค่าครองชีพในส่วนที่ยังไม่ถึง 15,000 บาท

ป.โท ตำแหน่งเศรษฐกร 4 และ นักวิเคราะห์ระบบงาน 4
เงินเดือน 15,890 บาท
เงินช่วยเหลือค่าน้ำประปา 300 บาท

***สําหรับผู้ที่จะบรรจุในคุณวุฒิปริญญาโทขึ้นไป จะต้องมีผล ****
การสอบภาษาอังกฤษมายื่นในวันสอบสัมภาษณ์ (ผลคะแนนการทดสอบต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่ทดสอบ) ดังนี้
1.TOEIC ไม่น้อยกว่า 500 คะแนน หรือ
2.TOEFL แบบ Paper Base Test ไม่น้อยกว่า 477
คะแนน หรือ แบบ Internet Base Test ไม่น้อยกว่า
53 คะแนน หรือ
3.IELTS ไม่น้อยกว่า 4.5 คะแนน

สมัครงานงานรัฐวิสาหกิจการประปาส่วนภูมิภาค ได้ตลอด 24 ชม. ทาง http://pwa.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 19 – 28 สิงหาคม 2556
ค่าสมัครสอบงานราชการ 240 บาท
ค่าธรรมเนียมธนาคาร 30 บาท

ชำระเงินได้ที่ ธ.กรุงไทย ทุกสาขา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบงานราชการ วันเวลา และห้องสอบ ในวันที่ 13 กันยายน 2556 ทาง http://pwa.thaijobjob.com/

สถานที่ทดสอบ : มหาวิทยาลัยรังสิต

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02 551 8907 หรือ call center 1662

 

เข้าเว็บไซต์สมัครงานการประปาส่วนภูมิภาค <<

ดูพื้นที่รับผิดชอบของการประปาส่วนภูมิภาคเขต 1 -10 และอ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครเพิ่มเติม << 

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: