กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ปวส./ป.ตรี 21-28พ.ย.66

Advertisement Advertisement ประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา – เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา อัตราเงินเดือน 13,800 บาท 2. ตำแหน่ง นายช่างรังวัด 1 อัตรา – เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา อัตราเงินเดือน 13,800 บาท 3. ตำแหน่ง นายช่างโยธา 1 อัตรา – เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาช่างก่อสร้าง หรือสาขาวิชาช่างโยธา อัตราเงินเดือน 13,800 บาท Advertisement 4. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา – เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาไฟฟ้า สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม สาขาวิชาปิโตรเคมี หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอ อัตราเงินเดือน 13,800 […]

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานฯ รับสมัครเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวส./ป.ตรี12อัตรา

  กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1. เจ้าพนักงานธุรการ 4 อัตรา ปวส.ทุกสาขาวิชา 2. เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา ปวส.หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาไฟฟ้า สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม สาขาวิชาปิโตรเคมี หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอ 3. นายช่างโยธา 1 อัตรา ปวส. หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาช่างก่อสร้าง หรือสาขาวิชาช่างโยธา 4. นักธรณีวิทยา 3 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางธรณีวิทยา หรือทางเทคโนโลยีธรณี หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางเทคโนโลยีธรณี หรือทางวิศวกรรมทรัพยากรธรณี 5. นักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา ป.ตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางเคมี ทางเคมีเทคนิค ทางวัสดุศาสตร์ 6. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาด้านสถิติ หรือคณิตศาสตร์และสถิติ หรือเศรษฐศาสตร์ หรือวิทยาการข้อมูล (Data Science) […]

กรมอุตสาหกรรมเหมืองแร่ รับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวส./ป.ตรี

  กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.) หน่วยที่ 1 เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา ปฏิบัติงานกองนวัตกรรมวัตถุดิบและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง (กรุงเทพ) วุฒิ ปวส. หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล สาขาวิชาไฟฟ้า สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเคมี อุตสาหกรรม สาขาวิชาปิโตรเคมี หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอ หน่วยที่ 2 นักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา ปฏิบัติงานสำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 3 (เชียงใหม่) ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา หน่วยที่ 3 นักวิชาการอุตสาหกรรม 1 อัตรา ปฏิบัติงานกองบริการงานอนุญาต (กรุงเทพ) ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต 9-30ม.ค.66 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอน ใน เว็บไซต์ https://dpim.thaijobjob.com ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานฯ รับสมัครสอบบรรจุเป็น ขรก.วุฒิ ปวส./ป.ตรี/ป.โท

  กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ 14 อัตรา **ทุกตำแหน่งต้องสอบผ่าน ก.พ.** วิศวกรโลหการปฏิบัติการ 4 อัตรา วุฒิ ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโลหการ หรือทางวิศวกรรมอุตสาหการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ(ด้านเศรษฐศาสตร์) 1 อัตรา วุฒิ ป.โทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน 1 อัตรา วุฒิ ปวส.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง หรือสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 2 อัตรา วุฒิ ปวส.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชา การเงินและการธนาคาร สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป หรือ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ เจ้าพนักงานทรัพยากรธรณีปฏิบัติงาน 1 อัตรา วุฒิ ปวส.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน […]

กรมอุตสาหกรรมเหมืองแร่ รับสมัครผู้เชี่ยวชาญด้านรีไซเคิล เงินเดือน50,000บาท

  กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป เงินเดือน 50,000 บาท เปิดรับสมัคร 1 – 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ตำแหน่ง : ผู้เชี่ยวชาญด้านรีไซเคิล 1 ตำแหน่ง วุฒิ ป.ตรี/ป.โท/ป.เอก เงินเดือน  50,000 บาท วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง / หรือทางไปรษณีย์ (EMS) สถานที่รับสมัคร : กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขานุการกรม กรมอุตสากหรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 วันที่เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ถึง วันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. […]

1 2 3
error: