สถาบันบำราศนราดูร จ.นนทบุรี เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา (16 – 22 ก.ค.57)

Advertisement สถาบันบำราศนราดูร จ.นนทบุรี เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา สมัครได้ด้วยตนเองตั้งแต่ 16 – 22  กรกฎาคม 2557 เรียบเรียงข้อมูลโดย ThaiJobsgov.com Advertisement ตำแหน่งและอัตราที่เปิดสอบ ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ อัตราเงินเดือน : 19,500 บาท ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ เดียวกัน ในสาขาวิชาใด สาขาวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : รายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ ดังนี้ 1. ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ วิทยาการคอมพิวเตอร์ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง […]

กรมควบคุมโรค เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ 1 อัตรา (15 ก.ค. – 4 ส.ค.57)

กรมควบคุมโรค เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ 1 อัตรา สมัครด้วยตนเอง15 กรกฎาคม – 4 สิงหาคม 2557 เรียบเรียงข้อมูลโดย ThaiJobsgov.com ตำแหน่งและอัตราที่เปิดสอบ ชื่อตำแหน่ง : นิติกรปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์ และเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของ ก.พ. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านนิติการ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้ 1. […]

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จ.นครศรีธรรมราช เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 5 ตำแหน่ง 8 อัตรา (3 – 7 มี.ค 57)

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จ.นครศรีธรรมราช เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 5 ตำแหน่ง 8 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 3 – 7 มี.ค 57 ตำแหน่งและอัตราที่เปิดสอบ 1.ชื่อตำแหน่ง : นักกีฏวิทยา (สคร.11 จังหวัดนครศรีธรรมราช) อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 อัตรา ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางกีฏวิทยา 2.ชื่อตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (สคร.11 จังหวัดนครศรีธรรมราช) อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีทุกสาขา 3.ชื่อตำแหน่ง […]

กรมควบคุมโรค เปิดรับสมัครพนักงานราชการ สังกัดส่วนกลางและภูมิภาค 3 ตำแหน่ง 12 อัตรา (6 – 10 ม.ค. 57)

กรมควบคุมโรค เปิดรับสมัครพนักงานราชการ สังกัดส่วนกลางและภูมิภาค 3 ตำแหน่ง 12 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 6 – 10 ม.ค. 57 1.ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ อัตราเงินเดือน : 19,500 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรีสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สถานที่ปฏิบัติงาน : ศูนย์สารสนเทศอาคาร 2 ชั้น 3 กรมควบคุมโรค อ.เมือง จ.นนทบุรี สมัครงานราชการได้ที่ กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ อาคาร 3 ชั้น 4 กรมควบคุมโรค อ.เมือง จ.นนทบุรี ค่าสมัครสอบ 200 บาท อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ที่นี้ […]

ศูนย์อำนวยการบริหารจัดการปัญหาเอดส์แห่งชาติ กรมควบคุมโรค เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 1 อัตรา (บัดนี้ – 27 ธ.ค.56)

ศูนย์อำนวยการบริหารจัดการปัญหาเอดส์แห่งชาติ กรมควบคุมโรค เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 1 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 27 ธ.ค.56 ชื่อตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 12,800 บาท วุฒิ สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ทางบริหารธุรกิจ หรือได้รับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ไม่ต่ำกว่านี้ทางบริหารธุรกิจ ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า คุณสมบัติทั่วไป สัญชาติไทย (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร) มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณอย่างเหมาะสม มีความรู้ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office เป็นอย่างดี มีประสบการณ์การทำงานด้านธุรการและงานสารบรรณมาก่อนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ มีความตั้งใจในการทำงาน มีบุคลิกและมนุษย์สัมพันธ์ดี มีทักษะในการสื่อสารและประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นใบวันสมัคร 1.ใบสมัครสอบคัดเลือก(ขอได้ ณ สถานที่รับสมัคร) 2.รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) จำนวน 2 รูป 3. ทะเบียนบ้าน,บัตรประชาชน พร้อมสำเนา 4. […]

กรมควบคุมโรค เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา (11 – 17 ธ.ค.56)

กรมควบคุมโรค เปิดรับสมัครสอบบรรจุ เข้ารับราชการ 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 11 – 17 ธ.ค.56 ตำแหน่งและอัตราที่เปิดรับ 1.ชื่อตำแหน่ง : นักเทคนิคการแพทยฺ์ อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาเทคนิคการแพทย์ หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ของสภาเทคนิคการแพทย์ 2.ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ อัตราเงินเดือน : ปวท. 10,840 – 11,930 / ปวช. 9,400 – 10,340 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา […]

กรมควบคุมโรค เปิดรับสมัครสอบบรรจุข้าราชการ 1 ตำแหน่ง (11-15 พ.ย.56)

กรมควบคุมโรค เปิดรับสมัครสอบบรรจุข้าราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 11-15 พ.ย.56 ชื่อตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพ อัตราเงินเดือน : 13,300-14,630 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ กรมควบคุมโรค ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี ค่าสมัครสอบ 200 บาท ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2556 ณ สถานที่รับสมัคร และทาง http://www.ddc.moph.go.th อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครที่นี้

กรมควบคุมโรค เปิดรับสมัครข้าราชการ 2 ตำแหน่ง (29 ก.ค.56 – 2 ส.ค.56)

กรมควบคุมโรค เปิดรับสมัครข้าราชการ 2 ตำแหน่ง ได้แก่ 1.ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ  2.ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน (29 ก.ค.56 – 2 ส.ค.56) กรมควบคุมโรค เปิดรับสมัครงานราชการ เปิดรับสมัครข้าราชการ 2 ตำแหน่งดังนี้ 1.ชื่อตำแหน่ง :     นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน :     13300-14630 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี รายละเอียดวุฒิ :     [highlight]ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางรังสีเทคนิค และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิค[/highlight]   2.ชื่อตำแหน่ง :     เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน อัตราเงินเดือน :     ตามประกาศรับสมัคร ประเภท :     ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน […]

1 9 10
error: