กรมควบคุมโรค เปิดรับสมัครข้าราชการ 2 ตำแหน่ง (29 ก.ค.56 – 2 ส.ค.56)

กรมควบคุมโรค เปิดรับสมัครข้าราชการ 2 ตำแหน่ง ได้แก่
1.ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ  2.ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน
(29 ก.ค.56 – 2 ส.ค.56)

กรมควบคุมโรค รับสมัครงาน

กรมควบคุมโรค เปิดรับสมัครงานราชการ เปิดรับสมัครข้าราชการ 2 ตำแหน่งดังนี้

1.ชื่อตำแหน่ง :     นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน :     13300-14630 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ :     [highlight]ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ทางรังสีเทคนิค และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิค[/highlight]

 

2.ชื่อตำแหน่ง :     เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน :     ตามประกาศรับสมัคร
ประเภท :     ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :    [highlight] ประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานเภสัชกรรม และ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเทคนิคเภสัชกรรม[/highlight]
รายละเอียดวุฒิ :     ได้รับประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานเภสัชกรรม
ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี
ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเทคนิคเภสัชกรรม

สมัครงานราชการ กรมควบคุมโรค ด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ อาคารชั้น 3 ชั้น 4 กรมควบคุมโรค อ.เมือง จ.นนทบุรี

โทร 0 2590 3048 และ 02 590 3059

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันที่ 6 สิงหาคม 56 ณ  กองการเจ้าหน้าที่ อาคารชั้น 3 ชั้น 4 กรมควบคุมโรค อ.เมือง จ.นนทบุรี

และทางเว็บไซต์  http://www.ddc.moph.go.th

[highlight]>> อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงานราชการกรมควบคุมโรค / เอกสารที่ใช้การสมัคร [/highlight]

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: