ศูนย์อำนวยการบริหารจัดการปัญหาเอดส์แห่งชาติ กรมควบคุมโรค เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 1 อัตรา (บัดนี้ – 27 ธ.ค.56)

ศูนย์อำนวยการบริหารจัดการปัญหาเอดส์แห่งชาติ กรมควบคุมโรค
เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 1 อัตรา
สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 27 ธ.ค.56

กรมควบคุมโรค

ชื่อตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 12,800 บาท
วุฒิ สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ทางบริหารธุรกิจ หรือได้รับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ไม่ต่ำกว่านี้ทางบริหารธุรกิจ ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า

คุณสมบัติทั่วไป

  • สัญชาติไทย (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร)
  • มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณอย่างเหมาะสม
  • มีความรู้ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office เป็นอย่างดี
  • มีประสบการณ์การทำงานด้านธุรการและงานสารบรรณมาก่อนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีความตั้งใจในการทำงาน มีบุคลิกและมนุษย์สัมพันธ์ดี มีทักษะในการสื่อสารและประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ

เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นใบวันสมัคร

1.ใบสมัครสอบคัดเลือก(ขอได้ ณ สถานที่รับสมัคร)
2.รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) จำนวน 2 รูป
3. ทะเบียนบ้าน,บัตรประชาชน พร้อมสำเนา
4. ใบแสดงวุฒิการศึกษา และใบปริญญาบัตร พร้อมสำเนา
5. สำเนาหลักฐานการพ้นภาระทางการทหาร(สำหรับเพศชาย)
6. หลักฐานอื่นๆ
วิธีการคัดเลือก : สอบสัมภาษณ์
สมัครงานราชการด้วยตนเองและสถานที่สอบคัดเลือกที่ ศูนย์อำนวยการบริหารจัดการปัญหาเอดส์แห่งชาติ กรมควบคุมโรค อาคาร 7 ชั้น 1  ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
โทรศัพท์ 0 2590 3828 9
สอบคัดเลือกโดยวิธีสอบสัมภาษณ์ วันที่ 3 มกราคม ๒๕๕7 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: