สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จ.นครศรีธรรมราช เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 5 ตำแหน่ง 8 อัตรา (3 – 7 มี.ค 57)

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จ.นครศรีธรรมราช
เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 5 ตำแหน่ง 8 อัตรา
สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 3 – 7 มี.ค 57

กรมควบคุมโรค

ตำแหน่งและอัตราที่เปิดสอบ
1.ชื่อตำแหน่ง : นักกีฏวิทยา (สคร.11 จังหวัดนครศรีธรรมราช)
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 อัตรา
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางกีฏวิทยา

2.ชื่อตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (สคร.11 จังหวัดนครศรีธรรมราช)
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีทุกสาขา

3.ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (สคร.11จังหวัดนครศรีธรรมราช)
อัตราเงินเดือน : 19,500 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ดังนี้
1. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
2. สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
3. สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

4.ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุข (สคร.11 จังหวัดนครศรีธรรมราช)
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 อัตรา
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ดังต่อไปนี้
1. สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ทางใดทางหนึ่งดังนี้
– ทางอนามัยสิ่งแวดล้อม
– ทางสุขาภิบาล
– ทางวิทยาศาสตร์สุขาภิบาล
– ทางอาชีวอนามัย
– ทางอนามัยชุมชน
– ทางสุขศึกษา
– ทางสาธารณสุขชุมชน
2. สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

5.ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์ (สคร.11 จังหวัดนครศรีธรรมราช)
อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ดังต่อไปนี้
1. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มบริหารทั่วไป งานการเจ้าหน้า สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จ.นครศรีธรรมราช ถ.เทวบุรี ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบในวันที่ 19 มีนาคม 2557 ณ สถานที่รับสมัคร และทาง http://www.ddc.moph.go.th/

 อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงานที่นี้

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: