สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) รับสมัครนิติกร วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-8เม.ย.67

Advertisement Advertisement   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นผู้ปฏิบัติงาน ตำแหน่ง นิติกร จำนวน 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรีหรือสูงกว่าในสาขานิติศาสตร์ Advertisement ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.hsri.or.th หรือสแกนตาม QR Code ด้านล่างและส่งใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครมาที่ หน่วยงานทรัพยากรมนุษย์ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ชั้น 4 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถนนติวานนท์ 14 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัด นนทบุรี 11000 โทร. 02 027 9701 ต่อ 9036 หรือ Email: [email protected] ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 8 เมษายน 2567 ดูรายละเอียดได้ที่ : https://www.hsri.or.th/news/recruitment ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กรมยุทธบริการทหาร รับสมัครพนักงานราชการ 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี 1-5เม.ย.67

  ประกาศ กรมยุทธบริการทหาร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 1.ตำแหน่งพนักงานเวชนิทัศน์ 1 อัตรา – สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี หรือเที่ยบเท่ากับสาขาที่เกี่ยวข้องกับลัก่ษณะงาน – มีความสามารถ และเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 2.ตำแหน่งนักวิชาการการเงินและบัญชี 1 อัตรา – สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี การเงิน การบริหารการเงิน การเงินและการธนาคารในสาขาที่เกี่ยวข้องกับลัก่ษณะงาน ผู้ประสงค์จะสมัครสอบบุคคลเพื่อเลือกสรรและจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป สามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองกลาง กรมยุทธบริการทหาร ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร โทร. 025721000 ต่อ 585 1166 ตั้งแต่วันที่ 1 – 5 เม.ย. 2567 เวลา 09.00 – 15.00 น. (เฉพาะวันเวลาทําการ) ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กรมกิจการเด็กและเยาวชน รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 40 อัตรา ไม่จำกัดวุฒิ-ป.ตรี 25-29มี.ค.67

  ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2567 (ส่วนภูมิภาค) 1. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม (สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์) จำนวน 1 อัตรา 2. ตำแหน่ง พนักงานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก (สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุโขทัย) จำนวน 1 อัตรา 3. ตำแหน่ง นักพัฒนาการเด็ก (สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดจันทบุรี) จำนวน 1 อัตรา 4. ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ (สถาบันเพาะกล้าคุณธรรม) จำนวน 1 อัตรา 5. ตำแหน่ง พี่เลี้ยง (สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดหนองคาย) จำนวน 1 อัตรา 6. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม (สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดลำปาง) จำนวน 1 อัตรา 7. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม (สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดชลบุรี) จำนวน 1 อัตรา […]

สำนักงานกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ขยายระยะเวลารับสมัครพนักงาน วุฒิ ป.ตรี/ป.โท บัดนี้-25มี.ค.

  สำนักงานกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีความประสงค์ขอขยายระยะเวลาการรับสมัครพนักงาน จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่งที่เปิดรับ 1.พนักงานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรอาวุโส  จำนวน 1 อัตรา 2.พนักงานพัฒนาโครงการอาวุโส จำนวน 1 อัตรา สำเร็จการศึกษา/สาขานิเทศศาสตร์ สาขาสื่อสารมวลซน สาขาวารสารศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้อง – วุฒิปริญญาตรี มีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้อง 5 ปีขึ้นไป – วุฒิปริญญาโทขึ้นไป มีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้อง 3 ปีขึ้นไป วัน เวลา การรับสมัคร (ขยายระยะเวลา) ผู้ประสงค์จะสมัครต้องยื่นใบสมัครออนไลน์เท่านั้น โดยสามารถตาวน์โหลดใบสมัครที่เว็บไชต์กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (http://www.tedfund.mhesi.go.th) และส่งใบสมัครได้ที่ e-mail: [email protected] ระหว่างวันที่ 14 – 25 มีนาคม 2567 ภายในเวลา 22.90 น. (เอกสารหลักฐานฉบับจริงให้นำมาส่งในวันสอบสัมภาษณ์) ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล รับสมัครเจ้าหน้าที่หลายอัตรา วุฒิ ป.ตรี บัดนี้เป็นต้นไป

  สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. รับสมัครเจ้าหน้าที่ บัดนี้เป็นต้นไป 1. ลูกจ้าง (สัญญาจ้าง 1 ปี) ส่วนบริหารสินทรัพย์องค์กร – ปริญญาตรี สาขาปริญญาตรี สาขาสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การบริหารธุรกิจ บริหารจัดการ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 2. นักกลยุทธ์อาวุโส 1-2 ส่วนงบประมาณบูรณาการติดตามและประเมินผล – ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมศาสตร์ บริหารคอมพิวเตอร์ บริหารธุรกิจ การจัดการ เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเงินและการบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 3. นักวิเคราะห์อาวุโส 1-2 สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล – วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ เศรษฐศาสตร์ การบริหาร การจัดการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีฯ รับสมัครพนักงานหลายอัตรา วุฒิ ป.ตรีขึ้นไป บัดนี้-20 มี.ค.67

  สำนักงานกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงาน ตำแหน่งที่เปิดรับ 1.หัวหน้างานพัฒนาโครงการ จำนวน 1 อัตรา 2.พนักงานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรอาวุโส จำนวน 1 อัตรา เอกสารรายละเอียดการสมัคร 3. พนักงานพัฒนาโครงการอาวุโส จำนวน 1 อัตรา เอกสารรายละเอียดการสมัคร 4. ผู้อำนวยการฝ่ายติดตามและประเมินผล จำนวน 1 อัตรา 5. พนักงานตรวจสอบภายในอาวุโส จำนวน 1 อัตรา เอกสารรายละเอียดการสมัคร

สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน รับสมัครผู้อำนวยการ/เจ้าหน้าที่ วุฒิ ไม่ต่ำกว่าป.ตรี บัดนี้-22มี.ค.67

  สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน จำนวน 4 ตำแหน่ง 5 อัตรา ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1. ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการและพัฒนาที่ดิน จำนวน 1 อัตรา 2. ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร จำนวน 1 อัตรา 3. เจ้าหน้าที่ศึกษาและวิจัย (เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการอาวุโส 4) จำนวน 1 อัตรา 4. เจ้าหน้าที่ศึกษาและวิจัย (เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ 3) จำนวน 1 อัตรา 5. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ 3) จำนวน 1 อัตรา กำหนดการรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 22 มีนาคม 2567 รายละเอียดการรับสมัคร สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.labai.or.th/job/?mod=posting&id=51

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ รับสมัครเจ้าหน้าที่คลัง วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-22มี.ค.67

  สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่คลัง สังกัด ฝ่ายการคลัง สํานักจัดการองค์กรส่วนกลาง หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.จัดทําข้อมูลเพื่อให้รายงานสถานะทางการเงินได้ เช่น กระทบยอดบัญชีตามที่ได้รับมอบหมาย กระทบยอดเงิน ฝากธนาคาร เช็ค เงินสดในมือ ฯลฯ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานบัญชี 2.จัดทํารายงานและแบบยื่นแสดงรายการชําระภาษี เช่น ภงด.1,3, 53, 54 ภพ.30 ภพ.36 3.ตรวจสอบเอกสารการขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายสํานักงาน ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การยืมเงินทดรองจ่าย ให้เป็นไปตามระเบียบสํานักงานและระเบียบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 4.ตั้งหนี้ค่าใช้จ่ายต่างๆ ของ สํานักงาน ในระบบ AX พร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกรายการ ทางบัญชี 5.ร่วมปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น เพื่อให้การดําเนินการของ สทอภ.เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 6.ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง 1. อายุไม่เกิน 40 ปีบริบูรณ์ในวันที่ยื่นใบสมัคร 2. คุณวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ด้านการบัญชี การเงิน พาณิชย์ศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 3. มีความรู้และความเข้าใจด้านบัญชี งบประมาณ […]

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ขยายระยะเวลารับสมัครบรรจุแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ วุฒิ ปวส./ป.ตรี บัดนี้-20มี.ค.67

  ประกาศขยายระยะเวลารับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 2 1. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่กฎหมาย 2 (ด้านกฎหมายธุรกิจ) จำนวน 1 อัตรา 2. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารคุณภาพโดยรวม 2 จำนวน 1 อัตรา 3. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ติดตามประเมินผล ควบคุมภายใน และบริหารความเสี่ยง 1 จำนวน 1 อัตรา 4. ตำแหน่งนักวิจัย 1 (Programmer) ส่วนงานระบบเครื่องช่วยฝึกเสมือนจริงจำนวน 1 อัตรา 5. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่คลังวัตถุระเบิดและคลังยุทธภัณฑ์ 2 (ปฏิบัติงานที่ จังหวัดนครสวรรค์) จำนวน 1 อัตรา 6. ตำแหน่งช่างเทคนิคซ่อมบำรุง 2 (ปฏิบัติงานที่ จังหวัดลพบุรี) จำนวน 1 อัตรา 7. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัฒนานโยบายและกลยุทธ์ ทรัพยากรบุคคล 2 จำนวน […]

กองทุนสื่อปลอดภัย รับสมัคร ผอ.-จนท.หลายอัตรา บัดนี้-13มี.ค.67

  สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ จำนวน 5 อัตรา วุฒิ ป.ตรีขึ้นไป ดังนี้ 1. ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาคุณค่าเพิ่มและสื่อสารเชิงกลยุทธ์ จำนวน 1 อัตรา 2. เจ้าหน้าที่ดิจิทัลสารสนเทศ ฝ่ายพัฒนาประสิทธิภาพองค์กร จำนวน 1 อัตรา 3. เจ้าหน้าที่ภาพลักษณ์องค์กร ฝ่ายพัฒนาคุณค่าเพิ่มและสื่อสารเชิงกลยุทธ์     จำนวน 1 อัตรา 4. เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ*   จำนวน 2 อัตรา *หมายเหตุ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารโครงการ จำนวน 2 อัตรา สังกัด (1) ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาสื่อสำหรับเด็กและเยาวชน (2) ฝ่ายส่งเสริมการรู้เท่าทันและเฝ้าระวังสื่อ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ – 13 มีนาคม 2567 โดยสามารถดูประกาศเพิ่มเติมได้ที่ https://thaimediafund.thaijobjob.com/

1 2 69
error: