กรมเจ้าท่า(ส่วนกลาง) รับสมัครพนักงานราชการ20อัตรา ไม่จำกัดวุฒิ-ป.ตรี

Advertisement Advertisement   กรมเจ้าท่า รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง) 1. กะลาสี 1 อัตรา (สังกัด สำนักฟัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ) วุฒิ ม.3/ม.6 และมีความสามารถในการว่ายน้ำ 2. ช่างเครื่องเรือ 4 อัตรา (สังกัด สำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ, สำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี) 1) ได้รับประกาศนียบัตรคนใช้เครื่องจักรยนต์ชั้นสอง หรือ ประกาศนียปัตรลูกเรือเข้ายามฝ่ายช่างกลของเรือเดินทะเล หรือ ประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความชำนาญลูกเรือเข้ายามฝ่ายช่างกล (กรณีเรือกลเดินทะเลระหว่างประเทศ) และ 2) มีประสบการณ์เกี่ยวกับการซ่อมเครื่องยนต์มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี และ 3) มีความสามารถในการว่ายน้ำ 3. ฝรั่งช่างกล 1 อัตรา (สังกัด ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี) 1) ได้รับประกาศนียบัตรคนใช้เครื่องจักรยนต์ชั้นสูง หรือประกาศนียบัตรลูกเรือเข้ายามฝ่ายช่างกล ของเรือเดินทะเล หรือ ประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความชำนาญลูกเรือชำนาญงานฝ่ายช่างกล (กรณีเรือกล เดินทะเลระหว่างประเทศ) และ 2) มีประสบการณ์ซ่อมบำรุงเครื่องยนต์หรือเครื่องจักรกลมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 […]

กรมการจัดหางาน รับสมัครคนไทยไปทำงานมาเก๊า70อัตรา บัดนี้-9ส.ค.67

  กรมการจัดหางาน รับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานในเขตบริหารพิเศษมาเก๊า กับนายจ้างบริษัท Venetian Cotai Hotel Management Limited & Venetian Macau Limited จำนวน 70 อัตรา     รับสมัครผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น ที่เว็บไซต์ https://toea.doe.go.th สามารถสมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 19 ก.ค. – 9 ส.ค. 2567 คลิกที่นี่เพื่ออ่าน/ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครฉบับเต็ม คลิกที่นี่เพื่ออ่าน/ดาวน์โหลดวิธีการลงทะเบียน คลิกที่นี่เพื่ออ่าน/ดาวน์โหลดวิธีสมัคร

เทศบาลนครนนทบุรี รับสมัครพนักงานเทศบาล 16 อัตรา ไม่จำกัดวุฒิ – ป.ตรี 17-28มิ.ย.67

  ประกาศเทศบาลนครนนทบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลนครนนทบุรี ประจําปีงบประมาณ 2567 พนักงานจ้างตามภารกิจ (ตำแหน่งสำหรับผู้มีคุณวุฒิ) 1. ตําแหน่งผู้ช่วยนิติกร จำนวน 1 อัตรา ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง นิติศาสตร์ กฎหมาย หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็น คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ ค่าตอบแทน 15,000 บาท 2. ตําแหน่งผู้ช่วยสถาปนิก จำนวน 2 อัตรา ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางสถาปัตยกรรม และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ ค่าตอบแทน 15,000 บาท 3. ตําแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการสวนสาธารณะ จำนวน 1 อัตรา ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง เกษตรกรรม การจัดการศัตรูพืช การจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อม พืชศาสตร์ พืชไร่ พืชไร่นา […]

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รับสมัครคนสวน ไม่จำกัดวุฒิ บัดนี้-9พ.ค.67

  ประกาศสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการสังกัดสํานักรักษาความปลอดภัย ตำแหน่งคนสวน 5 อัตรา อัตราค่าตอบแทน : 10,890 บาท – เป็นบุคคลธรรมดา ผู้มีสัญชาติไทย มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์และไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ – จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม. 3) หรือมีประสบการณ์ด้านการเกษตรและตกแต่งพื้นที่สนามหญ้า สวนหย่อม ดูแลรักษาต้นไม้ ผู้ประสงค์จะสมัครให้ขอและยื่นใบสมัคร ระหว่างวันที่ 17 เม.ย. – 9 พ.ค. 2567 เวลา 08.30 – 16.39 นาฬิกา เว้นวันหยุดราชการ ณ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล สํานักบริหารงานกลาง ชั้น 2 สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์หมายเลข 022425900 ต่อ 521114 โดยสามารถกรอกและ ยื่นใบสมัคร ตามสถานที่รับสมัครข้างต้น ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เทศบาลนครปากเกร็ด รับสมัครพนักงานจ้าง 55 อัตรา ไม่จำกัดวุฒิ-ปวช. บัดนี้-3พ.ค.67

  ประกาศเทศบาลนครปากเกร็ด รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ตําแหน่งสําหรับผู้มีทักษะ) และพนักงานจ้างทั่วไป ด้วยเทศบาลนครปากเกร็ด จะดําเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อดําเนินการสรรหาและ การเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างในตําแหน่งที่ว่าง ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี (ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 – 2569) เพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจและอํานาจหน้าที่ความรับผิดชอบของเทศบาลนครปากเกร็ด โดยมีรายละเอียดดังนี้ พนักงานจ้างตามภารกิจ (ตําแหน่งสําหรับผู้มีทักษะ) 1. ตำแหน่งช่างปูน 1 อัตรา มีความสามารถเหมาะสมในการ ปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดี มีความรู้ ความสามารถและทักษะใน งานที่จะปฏิบัติไม่ต่ํากว่า 5 ปี โดยจะต้องมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานหรือส่วนราชการ 2. ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 2 อัตรา มีความรู้ ความชํานาญในการขับ เครื่องจักรกลขนาดเบาได้เป็นอย่างดี น้อยๆ ของเครื่องจักรกลขนาดเบา ได้เป็นอย่างดีและได้รับอนุญาตขับรถตามกฎหมายประเภทที่ 2 ขึ้นไป โดยต้องได้รับใบอนุญาตขับรถ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี มีความรู้ ความสามารถและทักษะ ในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี โดย จะต้องมีหนังสือรับรองจากหน่วยงาน หรือส่วนราชการ 3. ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง 4 […]

เทศบาลนครนครสวรรค์ รับสมัครพนักงานจ้าง 35 อัตรา ไม่จำกัดวุฒิ-ปวช. 22-30เม.ย.67

  ประกาศเทศบาลนครนครสวรรค์ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลนครสวรรค์ พนักงานจ้างตามภารกิจ สำนักการศึกษา 1. ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทน เดือนละ 9,400 บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 2,000 บาท รวม 11,400 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง – สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขาวิชา (สำหรับบุคคลที่วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขา การศึกษาปฐมวัย หรือปริญญาตรีทางการศึกษาอื่นจะได้รับการพิจารณาคะแนนตามระดับความเหมาะสม – มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในงานที่จะ ปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี และทักษะดังกล่าวจะต้องสามารถพิสูจน์ให้เห็นถึงความมีทักษะในงานนั้นๆ โดยมี หนังสือรับรองการทำงานจากนายจ้างหรือหน่วยงานซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลพัฒนาเด็กปฐมวัย หรือมีการทดสอบทักษะเฉพาะบุคคลด้วย การปฏิบัติ – ไม่เป็นผู้ประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องใน ศีลธรรมอันดี – มีระดับวุฒิภาวะและบุคลิกลักษณะเหมาะสมทั้ง ทางด้านจิตใจ อารมณ์ สังคม มีความตั้งใจจะปฏิบัติงานด้วยความรัก ความอ่อนโยนเอื้อต่อการเลี้ยง ดูเด็กได้อย่างเหมาะสม – เป็นผู้ที่มีความรักเด็ก […]

รร.พิริยาลัยจังหวัดแพร่ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 10 อัตรา วุฒิ ป.6-ป.ตรี บัดนี้-29เม.ย.67

  ประกาศโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 1. ตำแหน่งครูอัตราจ้างวิชาเอกภาษาอังกฤษ 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ มีใบประกอบวิชาชีพครู มีผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตร 2.5 ขึ้นไป มีความประพฤติดี อดทน ใฝ่ศึกษาพัฒนาความรู้ความสามารถ มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร์ 2. ตำแหน่งครูอัตราจ้างวิชาเอกคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา สาขาวิชาเอกคอมพิวเตอร์ มีใบประกอบวิชาชีพครู มีผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตร 2.5 ขึ้นไป มีความประพฤติดี อดทน ใฝ่ศึกษาพัฒนาความรู้ความสามารถ มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร์ 3. ตำแหน่งครูอัตราจ้างวิชาเอกสังคมศึกษา 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา สาขาวิชาเอกสังคมศึกษา มีใบประกอบวิชาชีพครู มีผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตร 2.5 ขึ้นไป มีความประพฤติดี อดทน ใฝ่ศึกษาพัฒนาความรู้ความสามารถ มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร์ 4. ตำแหน่งครูอัตราจ้างวิชาเอกศิลปะ (ดนตรีไทย) 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา สาขาวิชาเอกศิลปะ มีใบประกอบวิชาชีพครู มีผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตร 2.5 ขึ้นไป มีความประพฤติดี อดทน ใฝ่ศึกษาพัฒนาความรู้ความสามารถ […]

เทศบาลนครหาดใหญ่ รับสมัครพนักงานจ้าง 81 อัตรา ไม่จำกัดวุฒิ-ป.เอก บัดนี้-26เม.ย.67

  เทศบาลนครหาดใหญ่ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลนครหาดใหญ่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 2/2567 1. ตำแหน่งผู้ช่วยนักพัฒนาการท่องเที่ยว ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารธุรกิจ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน นิเทศศาสตร์ ประชาสัมพันธ์ อักษรศาสตร์ สารสนเทศ การจัดการ การโฆษณา คอมพิวเตอร์ การท่องเที่ยว การโรงแรม ภาษาต่างประเทศ หรือในสาขาวิชา หรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้ ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารธุรกิจ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน นิเทศศาสตร์ ประชาสัมพันธ์ อักษรศาสตร์ สารสนเทศ การจัดการ การโฆษณา คอมพิวเตอร์ การท่องเที่ยว การโรงแรม ภาษาต่างประเทศ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. […]

เทศบาลนครนนทบุรี รับสมัครพนักงานจ้าง 39 อัตรา ไม่จำกัดวุฒิ บัดนี้- 9เม.ย.67

  เทศบาลนครนนทบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ตําแหน่งสําหรับผู้มีทักษะ) และพนักงานจ้างทั่วไป เทศบาลนครนนทบุรี ประจําปีงบประมาณ 2567 1. ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (งานเร่งรัดรายได้) 4 อัตรา ไม่กําหนดคุณวุฒิการศึกษา มีความรู้ ความสามารถ และความชํานาญงานในหน้าที่ และได้รับใบอนุญาต ขับรถยนต์ตามกฎหมาย มีความรู้ ความสามารถ และมีทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี โดยจะต้องมี หนังสือรับรองจากหน่วยงานหรือส่วนราชการ 2. ตำแหน่งคนสวน (งานสวนสาธารณะ) 10 อัตรา ไม่กำหนดคุณวุฒิการศึกษา มีความสามารถเหมาะสม ในการปฏิบัติงานในหน้าที่มีความรู้จัดสวนหย่อม ไม้ดอก 3. ตำแหน่งคนงานประจํารถขยะ (งานบริหารจัดการมูลฝอย) 5 อัตรา ไม่กำหนดคุณวุฒิการศึกษา มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 4. ตำแหน่งงคนงานประจํารถดูดสิ่งปฏิกูล (งานบริหารจัดการสิ่งปฏิกูล) 1 อัตรา ไม่กำหนดคุณวุฒิการศึกษา มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 5. ตำแหน่งแม่ครัว (งานโรงเรียน) 2 อัตรา ไม่กำหนดคุณวุฒิการศึกษา มีความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่การครัวเรือน มีความรู้ ความสามารถ และมีทักษะ ในงานที่จะต้องปฏิบัติไม่ต่ํากว่า 5 […]

เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี รับสมัครพนักงานจ้าง 48 อัตรา ไม่จำกัดวุฒิ บัดนี้-9เม.ย.67

  ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1. ตำแหน่งคนงาน สํานักปลัดเทศบาล 4 อัตรา – ไม่จํากัดวุฒิการศึกษา – มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 2. ตำแหน่งคนงาน สังกัดกองคลัง 1 อัตรา – ไม่จํากัดวุฒิการศึกษา – มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 3. ตำแหน่งคนงาน สังกัดกองช่าง 7 อัตรา – ไม่จํากัดวุฒิการศึกษา – มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 4. ตำแหน่งคนงาน สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 34 อัตรา – ไม่จํากัดวุฒิการศึกษา – มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 5. ตำแหน่งงภารโรง (เงินอุดหนุน) สังกัดกองการศึกษา 2 อัตรา – ไม่จํากัดวุฒิการศึกษา – มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ มีความรู้ทางช่างไม้ ช่างปูนที่จะ ซ่อมแซมดูแลวัสดุครุภัณฑ์ได้ ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครและสมัคร ที่กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 3 […]

1 2 60
error: