เทศบาลนครภูเก็ต รับสมัครเป็นผู้ช่วยครู-ตำแหน่งอื่นๆ 23-31ม.ค.66

Advertisement Advertisement   เทศบาลนครภูเก็ต รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สังกัดสำนักการศึกษา พนักงานจ้างตามภารกิจ สำหรับผู้มีคุณวุฒิ 1. ผู้ช่วยครู (ครูอัตราจ้าง) 1.1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา 1.2 สาขาวิชานาฏศิลป์ 1 อัตรา 1.3 สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ 3 อัตรา 1.4 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง – มีคุณวุฒิปริญญาสาขาวิชา หรือทางการศึกษา ศึกษาศาสตร์ หรือคุณวุฒิอื่นที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดเป็น คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ – มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือ หลักฐานที่คุรุสภาออกให้สำหรับปฏิบัติหน้าที่สอน 2. ครูสอนเด็กด้อยโอกาส 1 อัตรา – คุณวุฒิไม่ต่ำกว่า ป.ตรีทางการศึกษา หรือสังคมสงเคราะห์ศาสตร์หรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. […]

เทศบาลนครนนทบุรี รับสมัครผู้ช่วยครู-คนขับรถ-ภารโรง-แม่ครัว 17ม.ค.-6ก.พ.66

  เทศบาลนครนนทบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลนครนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ 2566 พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งสำหรับผู้มีคุณวุฒิ 1. ผู้ช่วยครู (ภาษาญี่ปุ่น) 1 อัตรา (ครูอัตราจ้าง) 2. ผู้ช่วยครู (ภาษาไทย) 1 อัตรา (ครูอัตราจ้าง) 3. ผู้ช่วยครู (สังคม) 1 อัตรา (ครูอัตราจ้าง) 4. ผู้ช่วยครู (คหกรรม) จำนวน 1 อัตรา (ครูอัตราจ้าง) คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง – มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่า ป.ตรีทางการศึกษา หรือสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ หรือทางอื่นที่ ก.ท. กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ – มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่ คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน (ดูรายละเอียดวิชาเอก และกลุ่มวิชาเอก ที่รับสมัครพนักงานจ้างตามรายละเอียดภาคผนวก ข.) ตำแหน่งสำหรับผู้มีทักษะ 1. ขับรถยนต์ 2 อัตรา มีความรู้ ความสามารถ […]

เทศบาลเมืองสิงหนคร รับสมัครพนักงานจ้าง11อัตรา ไม่จำกัดวุฒิ/ป.ตรี

  เทศบาลเมืองสิงหนคร รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป พนักงานจ้างตามภารกิจ 1. ผู้ช่วยครู กลุ่มวิชาเอกภาษาไทย 1 อัตรา มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือ หลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน และมีวุฒิไม่ต่ำกว่า ป.ตรีในสาขาวิชา ทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะ สำหรับตำแหน่งครู ในสาขาวิชาเอก – ภาษาไทย – การสอนภาษาไทย – วิธีสอนภาษาไทย – ภาษาและวรรณคดีไทย – ภาษาและวัฒนธรรมไทย – วรรณคดีไทย – ไทยคดีศึกษา – ภาษาศาสตร์ภาษาไทย – ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร – ไทยศึกษา – วิชาเอกอื่นที่เกี่ยวกับสาขาวิชา ภาษาไทย ที่ ก.ค.ศ. รับรองและกำหนดเป็น คุณสมบัติสำหรับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2. ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ประเภทผู้มีคุณวุฒิ 4 อัตรา […]

เทศบาลเมืองตะลุบัน รับสมัครพนักงานจ้าง14อัตรา ไม่จำกัดวุฒิ-ปวส.บัดนี้-20ม.ค.66

  เทศบาลเมืองตะลุบัน รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 1. ประเภทของพนักงานจ้างตามภารกิจ 1.1 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ 1 อัตรา วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชาที่ ก.จ. ก.ท. รับรอง 1.2 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชาที่ ก.จ. ก.ท. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้ คอมพิวเตอร์จากหน่วยรัฐ สถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐ ที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง 1.3 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 1 อัตรา วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา ทางบัญชี เลขานุการ เทคนิคการตลาด เศรษฐศาสตร์ การธนาคารและธุรกิจการเงิน เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคเขียนแบบ วิศวกรรมเครื่องกล พาณิชยการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป ช่างโยธา ก่อสร้าง ช่างเครื่องกล […]

สสจ.สุพรรณบุรี รับสมัครบรรจุพนักงาน50อัตรา ไม่จำกัดวุฒิ-ป.ตรี บัดนี้-18ม.ค.66

  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.) 1. พยาบาลวิชาชีพ 16 อัตรา ค่าจ้าง 18,000 บาท ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง 2. นักเทคนิคการแพทย์ 2 อัตรา ค่าจ้าง 18,000 บาท ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์ หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ของสภาเทคนิคการแพทย์ 3. งนักโภชนาการ 1 อัตรา ค่าจ้าง 18,000 บาท ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 4. นักจิตวิทยา 1 อัตรา ค่าจ้าง 18,000 บาท ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางจิตวิทยา หรือทางจิตวิทยาคลินิก 5. เจ้าพนักงานเวชสถิติ 3 อัตรา ค่าจ้าง 13,800 บาท ปวส.เวชระเบียน หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 […]

เทศบาลตำบลเขางู รับสมัครครูพละ-ครูวิทย์-ธุรการ-คนงาน-คนขับรถ12อัตรา 16-25ม.ค.66

  เทศบาลตำบลเขางู รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 พนักงานจ้างตามภารกิจ สำหรับผู้มีคุณวุฒิ 1. ผู้ช่วยครู สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา (ครูอัตราจ้าง) ป.ตรีในสาขาวิชาหรือทางการศึกษา ศึกษาศาสตร์ หรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่ คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอนที่ยังไม่หมดอายุ และเป็นผู้ที่จบการศึกษาในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 2. สาขาวิชาพลศึกษา 1 อัตรา (ครูอัตราจ้าง) ป.ตรีในสาขาวิชาหรือทางการศึกษา ศึกษาศาสตร์ หรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่ คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอนที่ยังไม่หมดอายุ และเป็นผู้ที่จบการศึกษาในสาขาวิชาพลศึกษา 3. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 2 อัตรา ปวช./ปวท./ปวส.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชาที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 […]

เทศบาลตำบลลาดยาว รับสมัครพนักงานจ้าง9อัตรา ไม่จำกัดวุฒิ-ป.ตรี บัดนี้-17ม.ค.66

  เทศบาลตำบลลาดยาว รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลลาดยาว ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ 1. ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีคุณวุฒิ) สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ตำบลลาดยาว กองการศึกษา เทศบาลตำบลลาดยาว จำนวน 4 อัตรา มีคุณวุฒิ ป.ตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา หรือ ทางการศึกษาศาสตร์ เฉพาะสาขาวิชาเอกอนุบาลศึกษาหรือการศึกษาปฐมวัย หรือคุณวุฒิอื่นที่ ก.จ.,ก.ท. หรือก.อบต.กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน 2. ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลลาดยาว กองการศึกษา เทศบาลตำบลลาดยาว 1 อัตรา ต้องเป็นผู้ที่มี ความรู้ ความสามารถและทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี และทักษะของบุคคลดังกล่าวจะต้องสามารถ พิสูจน์ให้เห็นถึงความมีทักษะในงานนั้น ๆ โดยมีหนังสือรับรองการทำงานจากกนายจ้างหรือหน่วยงานซึ่งระบุ ถึงลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติหรือมีการทดสอบทักษะเฉพาะบุคคลด้วยการทดลองปฏิบัติ 3. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ สังกัดฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลตำบลลาดยาว 1 อัตรา – ปวช./ปวท./ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุก สาขาวิชา ก.จ.,ก.ท. หรือ […]

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช รับสมัครพนักงาน101อัตรา ไม่จำกัดวุฒิ-ป.เอก บัดนี้-20ม.ค.66

  มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช รับสมัครคัดเลือกโดยวิธีทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 1.1 ประเภทผู้บริหารระดับต้น สังกัดคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล – หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 อัตรา สังกัดสำนักงานอธิการบดี – หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา – หัวหน้าฝ่ายนิติการ 1 อัตรา สังกัดวิทยาลัยพัฒนาชุมชนเมือง – หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ 1 อัตรา 1.2 ประเภทสนับสนุน กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ ระดับปฏิบัติการ – นักเทคนิคการแพทย์ 2 อัตรา – นักกายภาพบำาบัด 1 อัตรา – วิศวกร (สาขาโยธา) 1 อัตรา – นักจิตวิทยาคลินิก 1 อัตรา – วิศวกร (สาขาไฟฟ้า) 1 อัตรา – นิติกร 2 อัตรา 1.3 […]

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์) รับสมัคร จนท.ดูแลสำนักงาน ไม่จำกัดวุฒิ เพศชาย

  สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์) เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (TOR) ตำแหน่งงานตรวจตราดูแลสำนักงานและออกตรวจแปลงปลูกป่า ร่วมกับเจ้าหน้าที่ส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 9,250 บาท ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย เพศชาย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกินอายุ 50 ปี ไม่จำกัดวุฒิ ยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานทั้งหมด 9-10ม.ค.66 (ในเวลาราชการ) เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์) ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ทั้งนี้ ผู้สนใจสมัครสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ทางเว็ปไซต์ของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์) http://portal.dnp.go.th/p/nakhonsawan หรือติดต่อสอบถามได้ที่ส่วนฟื้นฟู และพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-562-2114-0 ต่อ 116 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เทศบาลตำบลสันกำแพง รับสมัครพนักงานจ้าง16อัตรา ไม่จำกัดวุฒิ-ปวส.

  เทศบาลตำบลสันกำแพง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป พนักงานจ้างตามภารกิจ 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา 1. ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ 1 อัตรา ปวช./ปวท./ปวส.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ใน สาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคสถาปัตยกรรม เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง เทคนิคเขียนแบบ วิศวกรรมเครื่องกล ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง ช่างโยธา ช่างเขียนแบบ เทคนิคสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม หรือใน สาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ พนักงานจ้างทั่วไป 9 ตำแหน่ง 15 อัตรา 1. คนงานทั่วไป (งานธุรการ) 1 อัตรา สังกัดสำนักปลัด ไม่จำกัดวุฒิ 2. คนงานทั่วไป (งานประชาสัมพันธ์) 1 อัตรา สังกัดสำนักปลัด ไม่จำกัดวุฒิ 3. คนงานทั่วไป (งานพัฒนารายได้) 1 […]

1 2 47